Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

                    УКРАЇНА

                            БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                                 64701  м. Барвінкове, вул. Леніна , 3  тел.4-20-07, 4-22-36,  факс  - 4-20-07  E-mail: barvrada2007@ rambler.ru

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні  комітету з конкурсних торгів

 Барвінківського виконавчого комітету  міської ради

протокол  № 18   від  «20»  червня  2012 р.

Голова комітету

Гапон Є.Б.

 

_______________ (підпис)

М. П. 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ  КОНКУРСНИХ  ТОРГІВ

 

                       на закупівлю робіт з будівництва об’єкту

 

„Газифікація південно-західної частини

 м. Барвінкове Харківської області з ГРП”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Барвінкове

2012р.

 

 

 

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкур-сних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI далі Закон

2. Інформація про замовника торгів:

 

повне найменування:

Барвінківський виконавчий комітет  міської ради

місцезнаходження:

Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  64701

- посадова особа замовника,    уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Гапон Євген Борисович - начальник відділу житлово-комунального господарства Барвінківського виконавчого комітету міської ради:    тел. 05757-42236,   факс 05757-42007,    E-mail: barvrada2007@rambler.ru

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі:

робота з будівництва об’єкту „Газифікація південно-західної частини    м. Барвінкове Харківської області з ГРП”

вид предмета закупівлі:

Роботи по будівництву газопроводу високого тиску Ø 219,108 – 29,1п.м.– 29,1п.м., ГРП , газопроводу низького тиску Ø250,180,160,140,110, 90,75,63 – 7787,1 п.м.

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце: Харківська область, м. Барвінкове, південно-західна частина: вул. Київська, Кутузова, Слов’янська, Донецька, Потапенка, пров. Київський, Гастелло

Обсяг:  будівництво газопроводу високого тиску Ø 219,108 – 29,1 п.м.,  ГРП Б, газопроводу низького тиску  Ø 250,180,160,140,110, 90,75,63 – 7787,1 п.м.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

вересень - грудень  2012 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

 

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою

 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має пра-во не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропози цій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запи-тів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не мен-ше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робо-чого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідоми-ти про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до  статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпе-чити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присут-ності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за під-писом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, прону-мерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визна-ченим частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначен-ня замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповнова-женої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також від-битки печатки* крім оригіналів та нотаріально засвідчених документів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноважен-ня посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „ Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів ”).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбаче-но оголошенням про проведення процедури закупівлі) документ, який підтверджує внесення учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів не прошивається разом з іншими документами в пропозиції, а вкладуться в той самий конверт окремо;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкур сних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим ви-могам по предмету закупівлі, встановленим замовником, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 100 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурс-них торгів замовник керується а учасник надає перелік документів згідно кваліфікаційних критеріїв, зазначених у ст. 16, 17 Закону. (якщо в документації конкурсних торгів чітко не визначено яким чином підтверджується та чи інша вимога  Закону  вона підтверд-жується довідкою складеною в довільній формі)

А саме :

·        Реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок

·        довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (За формою що надана в додатку№1)

·        довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази (За формою що надана в додатку№1) в разі якщо необхід-не для виконання робіт обладнання є орендованим в складі пропозиції конкурсних торгів додаються копії договорів орен-ди. Строк дії цих договорів не повинен бути меншим ніж строк закінчення робіт тобто «31» грудня 2012р.

·        Інформація в довільній формі про досвід виконання аналогіч-них договорів із зазначенням предмету договору; назви, адреси замовників та П.І.Б., номеру телефону контактних осіб цих замовників, яким здійснювалось виконання робіт, що є предме-том закупівлі. (для підтвердження цієї вимоги в складі пропо-зиції з конкурсних торгів надаються копії договорів на виконан ня аналогічних робіт та оригінали або копії відгуків замовників аналогічних робіт (не менше трьох за останні 2 роки відносно дати розкриття тобто 2010-2011рр.))

·        наявність фінансової спроможності надаються копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період. Баланс і форма 2 та форма 3 або у разі якщо учасник - юридична особа відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язана складати вказані документи, такий учасник подає копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього та надає в складі пропозиції конкурсних торгів інформацію про законодавчі підстави для їх ведення, складену в довільній формі

·        Оригінал довідки з обслуговуючого банку про наявність поточних рахунків та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не раніше ніж 27.07.2012 року

·        нотаріально завірену копію ліцензії з додатками на право здійс-нення будівельної діяльності (виконання робіт, які є предметом закупівлі), що є чинною на дату розкриття пропозицій конкурс-них торгів.

·        Копія Статуту або іншого установчого документу

·        Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб), номер поточного рахунку назва банку, МФО банку.

·        Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

·        Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

·        Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

·        Копія паспорту особи, яка підписує пропозицію конкурсних торгів.

·        Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність (наяв-ність) заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

·        Оригінал довідки Державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» або його територіального підрозділу, чи територіального органу  Державного департаменту з питань банкрутства  про те, що учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство станом не раніше ніж 27.07.2012 р.

·        Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість – для учасника, який є платником податку на додану вартість, завірену печаткою* учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника

·        Копію довідки про взяття на облік платника податків, завірену печаткою* учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника

·        Копію документу, завірену печаткою* учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника, який підтверджує правомочність уповноваженої особи учасника на  підписання договору за результатами торгів (виписка  з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління; наказ про призначення, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом або інше)

·        Довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про наявність чи відсутність фактів притягнення фізичної особи, яка є учасником, або службової (посадової) особи, яку уповноваже-но учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

·        Довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про наявність чи відсутність фактів засудження фізичної особи, яка є учасником, або службової (посадової) особи, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення про-цедури закупівлі, за злочин, пов'язаний з порушенням процеду-ри закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

·        Письмове зобов’язання учасника, складене в довільній формі, щодо відсутності намірів чи вчинення свідомих або несвідомих дій, направлених на встановлення домовленості між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямованої на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника

·        Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  станом не раніше ніж 27.07.2012 року, що подається відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо затвердження деяких норма-тивно-правових актів про надання відомостей з Єдиного держав-ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 20 жовтня 2005 року N 97

До витягу обов’язково повинні бути внесені такі відомості:
а) для юридичних осіб:
- серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; 
- місце проведення державної реєстрації; 
- розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної особи; 
- дата закінчення формування статутного або складеного капіталу юридичної особи; 
- керівник юридичної особи;
- засновники юридичної особи; 
- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності; 
- основні види діяльності; 
- стан юридичної особи; 
- статус відомостей про юридичну особу;
б) для фізичної особи - підприємця: 
- дані про постановку на облік (зняття з обліку); 
- серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; 
- місце проведення державної реєстрації; 
- дані про управителя майна фізичної особи - підприємця; 
- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи -підприємця без довіреності;
- основні види діяльності; 
- стан фізичної особи – підприємця;»

·        Довідка в довільній формі із зазначенням найменування робіт для виконання яких будуть залучені субпідрядні організації.(якщо залучення не передбачається надати довідку яка б про це свідчила)

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

 

Технічне завдання.  Додаток №3

 

Робочий проект знаходиться за адресою Замовника.

Пропозиція конкурсних торгів подається на фірмовому бланку з чітким визначенням вартості згідно додатку 2.   Ціна конкурсної пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 із урахуванням змін та доповнень. В ціні конкурсної пропозиції учасник визначає вартість усіх запро-понованих до виконання робіт з урахуванням робіт, що надаються субпідрядними організаціями. Вартість робіт повинна враховувати усі податки та збори , що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих робіт.

До розрахунку ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у зв’язку з участю у торгах. В кінці конкурсної пропозиції Учасник зазначає суму розрахунку і ця сума є ціною пропозиції. Пропозиція конкурсних торгів повинна містити наступне:

·   Умови розрахунків – відстрочка платежу ___ днів

 

·        Розрахунок договірної ціни. До ціни пропозиції включаються за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДБН Д.1,1-1-2000 з урахуванням змін та доповнень, а саме:

-         Локальний кошторис

-         Розрахунок прибутку

-         Відомість ресурсів

-         Розрахунок загальновиробничих витрат

-         Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій.

 

Графік виконання робіт за яким повинно вестись будівництво надається Замовником (додаток №1)

 

     Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

8. Опис окремої частини (частин) предмета заку-півлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

·  спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

·  місце подання пропозицій конкурсних торгів

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  кабінет № 1.

·  кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

02 серпня  2012року,  0900год                                              

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені пред-ставники. Відсутність учасника або його уповноваженого предста-вника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхи-лення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноважен-ня посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних

Для підтвердження особи такий представник повинен надати пас-порт або інший документ державного зразку, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється на-явність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найме-нування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної про-позиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропози-цій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затверд-женою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печат-кою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом од-ного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

·      місце розкриття пропо-зицій конкурсних торгів

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  кабінет заступника міського голови.

·      дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

02 серпня 2012року,   1000год

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки

Для оцінки наданої учасником конкурсної пропозиції будуть використовуватись два критерії

1)     ціна  - 50 балів отримує учасник з найменшою ціною

формула розрахунку балів інших учасників:

Б = Цминиск * Бмах

де

Цмин – найменша ціна із запропонованих.

Циск – ціна учасника по якій ведеться розрахунок балів

Бмах – максимальна кількість балів по цьому критерію

2)     Умови оплати – відстрочка 50 балів за найбільшу відстрочку

формула розрахунку балів інших учасників

Б= Вобчмах * Бмах

Вмах – найбільша відстрочка  із запропонованих.

Вобч – відстрочка учасника по якій ведеться розрахунок балів

Бмах – максимальна кількість балів по цьому критерію

відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статей 40, 41 Закону. Проект договору в додатку №4.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                Додаток №1  до Документації конкурсних торгів

З предметом закупівлі

робіт з будівництва об’єкту „Газифікація

 південно-західної частини м. Барвінкове Харківської області з ГРП”

 

 

 

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

 

Посада

П.І.Б.

Освіта (навчальний заклад, коли закінчено навчання), фах

Працює на

підприємстві учасника

(з якої дати)

Загальний стаж роботи за фахом

Приміт

ка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази

 

Найменування обладнання та матеріально технічної бази *

Кількість

Балансова вартість

Власне/

Орендо

ване

Дата

початку експлу

атації

Технічний стан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік виконання робіт

№ зп

 Найменування робіт

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

Підготовчі роботи (отримання дозволу ДАБК)

Подпись:  

  

 

 

 

 

2

Закупівля

матеріалів

 

Подпись:  

  

 

 

 

3

Земляні

 роботи

 

Подпись:  

  

 

 

 

4

Монтаж

газопроводу

 

Подпись:  

  

 

 

 

5

Монтаж електрохімічного захисту

 

 

Подпись:  

  

 

 

6

Здача в

експлуатацію

 

 

 

Подпись:  

  

 

 


 

Додаток № 2 до Документації конкурсних торгів

                                               З предметом закупівлі робіт з будівництва об’єкту „Газифікація

 південно-західної частини м. Барвінкове Харківської області з ГРП”

 

            В складі своєї пропозиції конкурсних торгів учасник повинен надати заповнену форму  „Пропозиція” у вигляді, наведеному нижче:

 

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

 (форма, яка подається учасником на фірмовому бланку, у разі його наявності)

_______________________________________

                  ( найменування учасника)

 Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів цим надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у відкритих торгах на закупівлю робіт по будівництву об’єкта: ________________________________________________________

 1.Повне найменування учасника:____________________

 2.:Місцезнаходження учасника:______________________

 3. Загальна вартість (ціна) пропозиції конкурсних торгів, що зазначена цифрами та літерами:_________грн. (з урахуванням ПДВ, якщо ПДВ передбачено)

Умови розрахунків – відстрочка платежу ___ днів

4. Телефон, факс:_____________________________             

5. Ідентифікаційний номер:_____________________              

6.  Місце та дата державної реєстрації:_________________

7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію:___________

8. Правовий статус;організаційно-правова форма учасника- юридичної особи:________________________

9. Банківські реквізити: _______________________

10. Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та індивідуальний податковий номер для учасника, який є платником податку на додану вартість:___

11. Відомості про керівника учасника-юридичної особи

( П.І.Б., посада, контактний телефон ): _________________

12. П.І.Б., зразок підпису, для юридичної особи - посада особи

(осіб ), уповноваженої (уповноважених) підписувати  пропозицію конкурсних торгів від імені учасника:____________________

13. П.І.Б., зразок підпису, для юридичної особи - посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати договір про закупівлю за результатами процедури закупівлі ________________________________________

Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції конкурсних торгів за цінами та на загальну вартість:

що зазначена цифрами та літерами:_________грн.

(з урахуванням ПДВ, якщо ПДВ передбачено)

        До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація  конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів ( при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

   Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання  виконати всі умови, передбачені Договором.

             Ми погоджуємося дотримуватись умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом _____ днів з дати розкриття пропозицій конкурсних  торгів. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку. 

    Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції конкурсних торгів з більш вигідними для Вас умовами.  Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми беремо на себе  зобов’язання підписати Договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів, із замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, і виконати всі умови, передбачені  Договором.

___________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчені печаткою* учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи»

 

 

Додаток №3 до Документації конкурсних торгів

З предметом закупівлі робіт з будівництва об’єкту „Газифікація

 південно-західної частини м. Барвінкове Харківської області з ГРП”

 

   „Газопостачання південно-західної частини м. Барвінкове Харківської області з ГРП”

передбачає такі роботи:  (перелік надано в стислій формі)

 

             Газопровід високого тиску Р=0,6мПа від існуючого газопроводу

з/п

Найменування робіт і витрат

Од-ця виміру

Кіль-кість

1

2

3

4

 

Коефiцiєнт для урахування впливу умоввиконання будiвельних pобiт=1,1

 

1

Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 3

1000м3

0,038

2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях,розроблених механiзованим способом

100м3

0,038

3

Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи

10м3

0,3818

4

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2

100м3

0,377806

5

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3

0,3778

6

Укладання стальних водопровiдних труб зпневматичним випробуванням, дiаметр труб 108 мм

1000м

0,023

7

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 5 мм

м

23,092

8

Нанесення дуже посиленої антикорозiйної iзоляцiїз полiмерних липких стрiчок на стальнi трубопроводи дiаметром 100 мм

1000м

0,023

9

Очищення металевими щiтками поверхнi контрольованого зварного шва на трубопроводi,дiаметр труб до 108 мм

стик

8

10

Механiзоване зачищення поверхнi зварних з'єднань i колошовної зони без знiмання опуклостi [пiдсилення] зварного шва дошорсткостi не грубiше RZ 20 мкм на трубопроводах iз вуглецевих i легованих сталей, дiаметр труб 102-114 мм, товщина стiнки до 6 мм

стик

8

11

Контроль якостi зварних з'єднань трубопроводiв зовнiшнiм оглядом i вимiрюванням, який виконується на монтажi, дiаметр труб до 108 мм

стик

8

12

Рентгенографiчний контроль зварних з'єднань трубопроводiв просвiчуван-ням через двi стiнки, який виконується на монтажi, дiаметр труб до 114мм, товщина стiнки до 5 мм [при просвiчуваннi iмпуль-сними переносними апаратами типу "МИРА-2Д", "АРИНА" і т.п.]

стик

8

13

Укладання стальних водопровiдних труб зпневматичним випробуванням, дiаметр труб 200мм

1000м

0,006

14

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм

м

6,024

15

Установлення стальних зварних фасонних частин дiаметром 100-250мм

т

0,0107

16

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 100 мм, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 5 мм

шт

2

17

Приварювання фланцiв до стальних трубопроводiв дiаметром 200 мм

шт

3

18

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа

[1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 200мм

шт

3

19

Приварювання фланцiв до стальних трубопроводiв дiаметром 100 мм

шт

3

20

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16кгс/см2], дiаметр 100 мм

шт

3

21

Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ХС-110

100м2

0,017

22

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 за два рази

100м2

0,017

23

Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв

10шт

0,1

24

З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього i високого тискiв II категорiї ПС-08 de/DN 110/100 мм

шт

1

25

Установлення колiйних водорозбiрних кранiв

шт

2

26

Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для газу, тиск 1,6МПа, діаметр 200 мм

шт

1

27

Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для газу, тиск 1,6МПа, діаметр 100 мм

шт

1

28

Установлення одиночного упакованного протектора в порошкоподiбному  активаторi

шт

3

29

Протектор магнiєвий ПМ

комплект

3

30

Установлення розпiзнавального знака протектора

шт

3

31

Шляховi знаки [кiлометровi мiсцевго кiлометражу], розмiр 420х220 мм

100шт

0,03

32

Улаштування виводу протектора під ковер

шт

3

33

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

м3

0,045

34

Улаштування контрольної трубки

шт

1

35

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

м3

0,015

36

Прокладання стрічки сигнальної

100 м

0,22

37

Стрiчка маркувальна з металевою вкладкою 20 см х 100 м

шт

0,22

38

Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла,кронштейни,

хомути (ОП-1, ОП-2)

т

0,16413

39

Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.]

т

0,16413

40

Арматура д. 10мм

т

0,00058824

41

Полка, швеллер №10

т

0,00088752

42

Труба д. 100мм , 162,84 кг

м

13,6224

43

Сталь листова, б=6мм

т

0,0050568

44

Бурiння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторi, група грунтiв 2

100ям

0,02

45

Укладання бетонного фундамента із бетону В10

100м3

0,0096

46

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150],

 крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

м3

0,9792

 

з/п

Найменування

Од-ця виміру

Кількість

1

2

3

4

 

Будівельні матеріали, вироби і конструкції

 

 

1

Бензин автомобiльний АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93

т

0,003

2

Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

т

0,0219

3

Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10

т

0,009

4

Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 10 мм

т

0,0006565

5

Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм

т

0,000002

6

Канати прядив'янi просоченi

т

0,0000164

7

Картон будiвельний прокладний, марка Б

т

0,0003

8

Кисень технiчний газоподiбний

м3

0,74679

9

Бiлило густотерте цинкове МА-011-0

т

0,0006

10

Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний, МА-015

т

0,00048

11

Фарба олiйна густотерта для зовнiшнiх робiт МА-015, ПФ-014 чорна

т

0,0003

12

Олiфа комбiнована К-2

т

0,00045

13

Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг

т

0,0294

14

Розчинник для лакофарбових матерiалiв N 649

т

0,00001

15

Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42

т

0,0003

16

Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42

т

0,0035288

17

Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42

т

0,005723

18

Електроди, дiаметр 8 мм, марка Э46

т

0,000657

19

Гiдроiзол

м2

11,46

20

Бризол

1000м2

0,0015

21

Дрантя

кг

0,006

22

Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм

шт

0,04924

23

Фарби сухi для внутрiшнiх робiт

т

0,00002

24

Лак бiтумний, марка БТ-123

т

0,0009

25

Олiфа натуральна

кг

0,212

26

Стрiчка полiвiнiлхлоридна липка, товщина 0,4 мм

м2

28,52

27

Плiвка обгорткова ПЭКОМ, товщина 0,6 мм

м2

15

28

Стрiчка маркувальна з металевою вкладкою 20 см х 100 м

шт

0,22

29

Сталь листова, б=6мм

т

0,005057

30

Полка, швеллер №10

т

0,00088752

31

Тканина мiшкова

10м2

0,00276

32

Щiтка полiмерна абразивна ПАЩ 125х12х22

шт

1,04

33

Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для будiвництва, довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24 см

м3

0,00575

34

Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт

м3

0,00534

35

Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт

м3

0,000164

36

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20,

зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 5 мм

м

23,092

37

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20,

зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм

м

6,024

38

Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 4,5 мм

м

4,2

39

Труба д. 100мм , 162,84 кг

м

13,6224

40

Ковер

шт

4

41

З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього i високого тискiв

II категорiї ПС-08 de/DN 110/100 мм

шт

1

42

Шляховi знаки [кiлометровi мiсцевго кiлометражу], розмiр 420х220 мм

100шт

0,03

43

Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм

т

0,003

44

Арматура д. 10мм

т

0,00059

45

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 200 мм

шт

3

46

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3,

тиск 1,6МПа[16кгс/см2],  дiаметр 100 мм

шт

3

47

Вода технiчна

т

0,0024

48

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева

т

0,0000509

49

Грунтовка ХС-110 червоно-коричнева

т

0,000544

50

Клей фенолполiвiнiлацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт

т

0,00023

51

Розчинник, марка Р-4

т

0,000612

52

Емаль ХВ-125 срiбляста

т

0,000782

53

Пiсок природний, рядовий

м3

5,2498

54

Гравiй баритовий

м3

0,05

55

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150],

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

м3

1,0392

56

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150],

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

м3

1,0392

57

Кутник прямий, дiаметр 40 мм

10шт

0,2

58

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 100 мм,

зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 5 мм

шт

2

59

Брезент

10м2

0,00138

60

Очiс льняний

т

0,018

61

Протектор магнiєвий ПМ

комплект

3

62

Рентгенiвська плiвка, тип РТ-5

дм2

24

63

Пропан-бутан технiчний

м3

0,13885

64

Проявник

л

0,24

65

Фiксаж

л

0,24

66

Головки для пожежних рукавiв з'єднувальнi напiрнi цапфовi,

тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], дiаметр ГЦ-50

шт

2

67

Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для газу, тиск 1,6 МПа, діаметр 100 мм

шт

1

68

Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для газу, тиск 1,6 МПа, діаметр 200 мм

шт

1

 

Газопровід низького тиску

з/п

Найменування робіт і витрат

Од-ця виміру

Кіль-кість

1

2

3

4

 

Коефiцiєнт для урахування впливу умоввиконання будiвельних pобiт=1,1

 

1

Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшоммiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 3

1000м3

12,73692

2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом

100м3

12,73692

3

Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 3 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв

100м3

0,198

4

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2

100м3

113,802

5

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2

100м3

12,93492

6

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3

126,7369

7

Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи

10м3

127,986

8

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб діаметром 250 мм з пневматичним випробуванням

1000м

0,06

9

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 250х14,2мм

м

60,6

10

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 180 мм з пневматичним випробуваням

1000м

0,1

11

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 180х10,3мм

м

101

12

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 160 мм з пневматичним випробуванням

1000м

0,73

13

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 160х9,1мм

м

737,3

14

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 140 мм з пневматичним випробуванням

1000м

1,545

15

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 140х8 мм

м

1560,45

16

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з пневматичним випробуванням

1000м

1,41

17

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 110х6,3мм

м

1424,1

18

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 90 мм з пневматичним випробуванням

1000м

2,095

19

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 90х5,2мм

м

2115,95

20

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 75 мм з пневматичним випробуванням

1000м

0,54

21

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 75х4,3мм

м

545,4

22

Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з пневматичним випробуванням

1000м

1,23

23

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 63х3,6мм

м

1242,3

24

Укладання трубопроводiв iз азбестоцементних безнапiрних труб дiаметром 150 мм (футляр силових кабелів)   (6мест х 4м)

1000м

0,024

25

Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв

10шт

4,6

26

Коліно ПВХ діам. 250/90

шт

1

27

Перехiдники PE/St de250/DN200

шт

1

28

Муфта ПВХ діам. 250 мм

шт

1

29

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 250/160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

30

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 160/140 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

5

31

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 140/125мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

6

32

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 125/90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

33

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 90/63мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

5

34

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 250/180 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

35

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам.180/160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

36

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 160/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

37

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 110/90мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

4

38

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 160/90мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

39

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 125/63мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

40

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам.140/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

41

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 90/75мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

42

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 140/90мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

43

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам.125/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

44

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 110/63мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

45

Затички з полiетилену дiам. 63 мм для терморезисторного

зварювання ПЕ труб

шт

2

46

Затички з полiетилену дiам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

47

Затички з полiетилену дiам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

48

Установлення полiетиленових фасонних частин:   трiйникiв

10 шт

1,6

49

Трiйники з полiетилену дiам. 250 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

50

Трiйники з полiетилену дiам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

51

Трiйники з полiетилену дiам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

52

Трiйники з полiетилену дiам. 180 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

53

Трiйники з полiетилену дiам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

54

Трiйники з полiетилену дiам. 140 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

55

Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 200 мм

шт

1

56

Засувки клиновi фланцевi з висувним шпiнделем ЗКЛ2-16, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 200 мм

шт

1

57

Приварювання фланцiв до стальних трубопроводiв дiаметром 200 мм

шт

2

58

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 200 мм

шт

2

59

Складання та установлення вузла газового крана, дiаметр крана до 150 мм для безколодязного установлення на газопроводах

шт

3

60

Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр 90 мм

шт

2

61

Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр 63 мм

шт

1

62

Прокладання стрічки сигнальної

100м

77,1

63

Стрiчка маркувальна з металевою вкладкою 20 см х 100 м /ціна: 49 х 8 = 392,00 грн.

шт

77,871

64

Випробування трубопроводiв на мiцнiсть i перевiрка на герметичнiсть повiтрям вiд пересувних компресорних установок на тиск до6 МПа [60,5 кгс/см2], дiаметр трубопроводу до 350 мм

1000м

7,71

65

Продавлювання без розроблення грунту [прокол] на довжину до 30 м труб дiаметром 150 мм

100м

0,64

66

Продавлювання без розроблення грунту [прокол] на довжину до 10 м труб дiаметром 150 мм

100м

0,19

67

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 152 мм, товщина стiнки 4 мм

м

83,332

68

Протягування в футляр стальних труб дiаметром 150 мм

100м

0,83

69

Зароблення бiтумом i пасмом кiнцiв футляра дiаметром 800 мм

Шт

14

70

Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової iзоляцiї на стальнi трубопроводи дiаметром 150 мм

1000м

0,083

 

з/п

Найменування

Од-ця виміру

Кількість

1

2

3

4

 

Будівельні матеріали, вироби і конструкції

 

 

1

Азбест хризолiтовий, марка К-6-45

т

0,00367

2

Бензин авiацiйний Б-70

т

0,00498

3

Бензин автомобiльний АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93

т

0,006

4

Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

т

0,1214

5

Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10

т

0,00166

6

Каболка

т

0,002784

7

Кисень технiчний газоподiбний

м3

4,7444

8

Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова до застосування,сурик залiзний, МА-15, ПФ-14

т

0,0009

9

Олiфа комбiнована К-4

т

0,0003

10

Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг

т

0,059248

11

Пластина гумова рулонна вулканiзована

кг

0,15

12

Гума листова вулканiзована кольорова

кг

25,73

13

Мастило, солiдол жировий "Ж"

т

0,003984

14

Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400

т

0,00859

15

Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42

т

0,011009

16

Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К

10м2

9,96

17

Ацетилен газоподiбний технiчний

м3

0,0626

18

Папiр обгортковий листовий

1000м2

0,08632

19

Стрiчка полiвiнiлхлоридна для iзоляцiї газонафтопродуктопроводiв ПВХ-БК [липка], товщина 0,4мм

м2

56,4

20

Стрiчка полiмерна для захисту iзоляцiйних покриттiв газонафтопродуктопроводiв, товщина 0,5мм

м2

44,1

21

Мастика бiтумно-гумова покрiвельна

т

0,40089

22

Мастика бiтумно-гумова iзоляцiйна

т

0,048

23

Клоччя просочене

кг

46,648

24

Плiвка обгорткова ПЭКОМ, товщина 0,6 мм

м2

56,7

25

Плiвка обгорткова гiдроiзоляцiйна ПДБ, товщина 0,55 мм

м2

44,1

26

Стрiчка маркувальна з металевою вкладкою 20 см х 100 м

шт

77,871

27

Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350

м2

3,4814

28

Тканина мiшкова

10м2

0,02573

29

Електроди для зварювання магiстральних газонафтопроводiв

т

0,0048

30

Електроди для зварювання магiстральних газонафтопроводiв

т

0,002313

31

Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для будiвництва,довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24 см

м3

0,02075

32

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20,зовнiшнiй дiаметр 152 мм, товщина стiнки 4 мм

м

83,332

33

Труби азбестоцементнi безнапiрнi, дiаметр умовного проходу 150 мм

м

24,192

34

Муфти азбестоцементнi для безнапiрних труб, дiаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнiшнiй дiаметр муфт 212 мм

шт

8,112

35

Труби сталевi зварнi для магiстральних газонафтопроводiв класу мiцностi К42, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 6,0 мм

м

3,3924

36

Труби сталевi зварнi для магiстральних газонафтопроводiв класу мiцностi К42, зовнiшнiй дiаметр 377 мм, товщина стiнки 9 мм

м

0,3084

37

Фасоннi сталевi зварнi частини, дiаметр до 800 мм

т

0,0268

38

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 63х3,6 мм

м

1242,3

39

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 75х4,3 мм

м

545,4

40

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 90х5,2 мм

м

2115,95

41

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 110х6,3 мм

м

1424,1

42

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 140х8 мм

м

1560,45

43

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 160х9,1мм

м

737,3

44

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 180х10,3мм

м

101

45

Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 250х14,2мм

м

60,6

46

Трiйники з полiетилену дiам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

47

Трiйники з полiетилену дiам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

48

Трiйники з полiетилену дiам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

49

Трiйники з полiетилену дiам. 140 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

50

Трiйники з полiетилену дiам. 180 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

51

Трiйники з полiетилену дiам. 250 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

3

52

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 90/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

5

53

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 140/90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

54

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 110/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

55

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 160/90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

56

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 125/90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

57

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 125/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

58

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 90/75 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

59

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 125/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

60

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 160/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

61

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 160/140 мм длятерморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

5

62

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 140/125мм длятерморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

6

63

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 110/90 мм длятерморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

4

64

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 140/110 мм длятерморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

65

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 250/160 мм длятерморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

66

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 250/180 мм длятерморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

1

67

Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 180/160 мм длятерморезисторного зварювання ПЕ труб

шт

2

68

Перехiдники PE/St de250/DN200

шт

1

69

Затички з полiетилену дiам. 63 мм для терморезисторногозварювання ПЕ труб

шт

2

70

Затички з полiетилену дiам. 90 мм для терморезисторногозварювання ПЕ труб

шт

1

71

Затички з полiетилену дiам. 110 мм для терморезисторногозварювання ПЕ труб

шт

2

72

Коліно ПВХ діам. 250/90

шт

1

73

Муфта ПВХ діам. 250 мм

шт

1

74

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм

м2

0,6188

75

Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм

т

0,0026

76

Хомути для крiплення повiтроводiв СТД 205

т

0,00771

77

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 200 мм

шт

2

78

Вода

м3

0,432

79

Пiсок природний, рядовий

м3

1407,846

80

Вузли трубопроводiв з сталевих труб, зовнiшнiй дiаметр 45 мм, товщина стiнки 4,5 мм

т

0,03

81

Вузли трубопроводiв з сталевих труб, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 8 мм

т

1,68

82

Брезент

10м2

0,00996

83

Пропан-бутан технiчний

м3

0,91962

84

Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100

комплект

0,3084

85

Засувки клиновi фланцевi з висувним шпiнделем ЗКЛ2-16,тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 200 мм

шт

1

86

Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр 63 мм

шт

1

87

Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр 90 мм

шт

2

ГРП Б

Будівля ГРП

з/п

Найменування робіт і витрат

Од-ця виміру

Кіль-кість

1

2

3

4

 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1

 

 

Земляні роботи

 

 

1

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2м без крiплень з укосами, група грунтiв 2

100м3

0,072

2

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1

100м3

0,027

 

ФУНДАМЕНТИ

 

 

3

Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної

м3

2,7

4

Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої

м3

2,7

 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1

 

 

5

Улаштування бетонної пiдготовки

100м3

0,018

6

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм

м3

1,836

7

Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок

т

0,22

8

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм

т

0,22

9

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм

т

0,22

 

ІНШІ  РОБОТИ   Облаштування вимощення шириною 1,0

 

 

10

Ущiльнення грунту щебенем

100м2

0,225

11

Улаштування бетонної відмостки товщ.80мм

100м3

0,018

12

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм

м3

1,836

 

Грати ГРП Б

 

 

13

Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, группа грунтiв 2

100м3

0,03025

14

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1

100м3

0,008

15

Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 0,5 т

 100шт

0,12

16

Блоки для стiн пiдвалiв, фундаментiв iз важкого бетону, неофактуренi суцiльнi, об'єм менше 0,5 до 0,3 м3, клас бетону В7,5 [М100]

м3

1,152

17

Установлення закладних деталей вагою до 4 кг

т

0,05

18

Виготовлення конструкцій гратів

т

0,932

19

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм(14мх1,06)=14,84

м

14,84

20

Сталь кутова 50х50х3 мм  (134мх0,232кіло)х1, 06=0,32953

т

0,32953

21

Сталь листова товщ. 5,0мм  ( 0,021х1,06)=0,022

т

0,022

22

Сiтка  рабіца (68х1,06)=72,08

м2

72,08

23

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 16-18 мм

т

0,405

24

Монтаж захисної огорожi устаткування

т

0,932

25

Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021

100м2

1,65

26

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115

100м2

1,65

27

Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021

100м2

0,03

28

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115

100м2

0,03

Монтаж ГРП-Б

з/п

Найменування робіт і витрат

 

Од-ця виміру

Кіль-

кість

1

2

3

4

 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1

 

 

Роздiл 1. Монтажні роботи

 

 

1

Монтаж ГРП-1, маса устаткування 5,7 т [iз убудованими механiзмами]

шт

1

2

Блок  ГРП -Б-13Н-1 (або його аналог)

шт

1

3

Монтаж крана шарового ручного, диаметр умовного прохода 6-25 мм

10шт

0,7

4

Кран шаровий  , дiаметр 15 мм КШ15/16

шт

1

5

Кран шаровий  , дiаметр 20 мм КШ20/16

шт

6

6

Вентилi, клапани, крани сталевi фланцевi зворотнi пiдiймальнi, запобiжнi пружиннi на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 65-108 мм

10шт

0,3

7

Крани кульові фланцеві КЗШС 41нж  для води, газу, нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 100мм

шт

3

8

Монтаж засувки, дiаметр умовного проходу 200 мм

10шт

0,1

9

Засувка 30Ч7БК,ДУ200,РУ4

шт

1

10

Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 Мпа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 50 мм

10 шт

0,7

11

Крани кульові фланцеві КЗШ 41нж с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм

шт

2

12

Крани кульові,   дiаметр 50 мм КШ-50/16

шт

5

13

Протягування в футляр стальних труб дiаметром 200 мм

100м

0,005

14

Протягування в футляр стальних труб дiаметром до 100 мм

100м

0,39

15

Прокладання футляру у стінах зі стальних труб д. 65 мм

100м

0,015

16

Прокладання футляру і стінах зі стальних труб д. 100мм

100м

0,005

17

Прокладка футляру у стінах зі стальних труб д. 200 мм

100м

0,005

18

Прокладання футляру у стінах из стальних труб д. 300 мм

100м

0,005

19

Зароблення сальникiв при проходженнi труб через фундаменти або стiни пiдвалу, дiаметр труб до 100 мм

Саль-ник

3

20

Зароблення сальникiв при проходженнi труб через фундаменти або стiни пiдвалу, дiаметр труб до 200 мм

Саль-ник

2

21

Зароблення сальникiв при проходженнi труб через фундаменти або стiни пiдвалу, дiаметр труб до 300 мм

Саль-ник

2

22

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 325 мм, товщина стiнки 7 мм

м

0,5

23

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм

м

0,5

24

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 4,5 мм

м

2

25

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 133 мм, товщина стiнки 4,5 мм

м

1

26

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм

м

2

27

Монтаж деталей з сортової сталi

т

0,11066

28

Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 35-56 мм

т

0,0377

29

Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т

0,017626

30

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133

100м2

0,032

 

ШКАФ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ

 

 

31

Виготовлення  шкафа

Т

0,128

32

Монтаж м/к шкафа

Т

0,128

33

Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-0119

100м2

0,04

34

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

100м2

0,04

35

Щит пожарный

шт

2

36

Тканина азбестова, марка АТ-3, товщина 2,5 мм

1000м2

0,0048

37

Відро

шт

2

 

Роздiл 2. Устаткування

 

 

1

Установлення АОГВ-10-1-У  (або його аналог)

шт

2

2

Апарат опалювальний АОГВ-10-1-У  (або його аналог)

шт

1

3

Монтаж манометра надлишкового тиску

шт

3

4

Манометр, надлишкового тиску показний з пневматичним вихiдним сигналом МП4-У-6

шт

3

5

Монтаж натискоміра мембранного показуючого з межею відмірення 0-4 кПа

Ком-плект

2

6

Натискомір мембранний показуючий з межею відмірення 0-4 кПА

шт

2

7

Установлення трьохходових кранів

Ком-плект

6

8

Кран трьохходовий  муфтовий латунний 11Б18БК, ДУ15,РУ=1,6 МПа

шт

6

 

Електричне освітлення ГРП Б

 

 

 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1

 

 

1

Лiчильник однофазний, що установлюється на готовiй основi

шт

1

2

Лiчильник електричний  СО 197

шт

1

3

Розетка штепсельна напiвгерметична та герметична

100шт

0,03

4

Розетка електрична  S1, S3

шт

2

5

Розетка  S2

шт

1

6

Вимикач

шт

7

7

Вимикач автоматичний  S8, S10,  S11

шт

3

8

Вимикач автоматичний  S9

шт

1

9

Вимикач пилебризгозахіщений  S4  ,   S7

шт

4

10

Лампа розжарювання 220 V 100ВТ

10шт

0,5

 

Грозозахищення ГРП Б

 

 

 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1

 

 

1

Провiдник заземлюючий з круглої сталi дiаметром 6 мм

100м

0,06

2

Провiдник заземлюючий приховано у пiдливцi пiдлоги з круглої сталi дiаметром 10мм

100м

0,45

3

Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi круглої, дiаметр 10 мм2

100м

0,45

 

Благоустрій  площі  ГРП

 

 

 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1

 

 

 

Роздiл 1. Озеленення

 

 

1

Звалювання дерев з кореня порiд

100шт

0,02

2

Розкорчовування дерев

1000шт

0,002

3

Трелювання дерев дiаметром на вiдстань 400 м

1000шт

0,002

 

Роздiл 2. Увлаштування автодоріг після проведення газу

 

 

1

Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 250 мм

1000м2

42,1

2

Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску

100м3

8,42

3

Виправлення профiлю щебеневої основи з добавленням нового матерiалу

1000м2

8,42

4

Улаштування покриття з холодних асфальтобетонних сумiшей

товщиною 3 см типуБХ

1000м2

8,42

5

На кожнi 0,5 см змiни товщини шару до норм 27-52-1 додавати або виключати до товщини 2см

1000м2

8,42

 

               Відомість ресурсів на благоустрій території площі ГРП

з/п

Найменування

Од-ця виміру

Кількість

1

2

3

4

 

Будівельні матеріали, вироби і конструкції

 

 

1

Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2

т

0,00497

2

Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг

т

0,0516146

3

Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi

т

0,842

4

Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт

м3

1,263

5

Вода

м3

252,6

6

Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М800

м3

96,83

7

Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М800

м3

463,1

8

Сумiшi асфальтобетоннi холоднi [асфальтобетон] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип БХ, марка 1

т

1000,296

9

Пiсок природний, рядовий

м3

1041,975

       Відомість ресурсів на загальнобудівельні роботи.  Будівля ГРП

з/п

Найменування

Од-ця

виміру

Кількість

1

2

3

4

 

Будівельні матеріали, вироби і конструкції

 

 

1

Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр рiзьби 12-[14] мм

т

0,00041

2

Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм

т

0,00011

3

Канати прядив'янi просоченi

т

0,000093

4

Кисень технiчний газоподiбний

м3

2,3766

5

Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм

т

0,00003

6

Дрiт зварювальний легований, дiаметр 2 мм

т

0,0022

7

Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм

т

0,00066

8

Сiтка  рабіца (68х1,06)=72,08

м2

72,08

9

Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0

т

0,00181

10

Уайт-спiрит

т

0,00258

11

Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42

т

0,0003728

12

Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42

т

0,014912

13

Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А

т

0,0011

14

Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм

шт

0,0932

15

Рядно

м2

9

16

Сталь листова товщ. 5,0мм  ( 0,021х1,06)=0,022

т

0,022

17

Болти будiвельнi з гайками та шайбами

т

0,014912

18

Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт

м3

0,00096

19

Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт

м3

0,003

20

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм(14мх1, 06)=14,84

м

14,84

21

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 16-18 мм

т

0,405

22

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм

т

0,22

23

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм

т

0,22

24

Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iз застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворiв, такi, що поставляються окремо

т

0,05

25

Вода

м3

1,4625

26

Сталь кутова 50х50х3 мм  (134мх0,232кіло)х1,06=0,32953

т

0,32953

27

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева

т

0,016894

28

Ксилол нафтовий, марка А

т

0,0027675

29

Розчинник, марка Р-4

т

0,000056

30

Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра

т

0,035055

31

Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М600

м3

3,105

32

Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М400

м3

1,1475

33

Пiсок природний, рядовий

м3

2,97

34

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм

м3

3,672

35

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150],крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм

м3

0,0492

36

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100

м3

0,144

37

Блоки для стiн пiдвалiв, фундаментiв iз важкого бетону, неофактуренi суцiльнi, об'єм менше 0,5 до 0,3 м3, клас бетону В7,5 [М100]

м3

1,152

38

Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм

10м

0,01743

39

Пропан-бутан технiчний

м3

0,64588

Відомість ресурсів на Монтаж ГРП-Б

з/п

Найменування

Од-ця виміру

Кількість

1

2

3

4

 

Будівельні матеріали, вироби і конструкції

 

 

1

Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм

т

0,007

2

Ацетилен розчинений технiчний, марка А

т

0,000006

3

Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 12-[14] мм

т

0,0875

4

Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр рiзьби 12-[14] мм

т

0,000105

5

Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм

т

0,000002

6

Вапно хлорне, марка А

т

0,000014

7

Канати прядив'янi просоченi

т

0,000024

8

Кисень технiчний газоподiбний

м3

6,47619

9

Бiлило густотерте цинкове МА-011-1

т

0,00022

10

Мастика бiтумно-кукерсольна холодна БК-Р

т

0,00495

11

Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг

т

0,05491

12

Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм

т

0,000007

13

Пластина гумова рулонна вулканiзована

кг

1,42

14

Гума листова вулканiзована кольорова

кг

9,015

15

Мастило, солiдол жировий "Ж"

т

0,001473

16

Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0

т

0,000463

17

Уайт-спiрит

т

0,00024

18

Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний

т

0,01056

19

Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42

т

0,0000955

20

Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42А

т

0,003209

21

Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46

т

0,000179

22

Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55

т

0,00847

23

Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42

т

0,005606

24

Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А

т

0,00581

25

Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм

шт

0,0128

26

Олiфа натуральна

кг

0,1

27

Клоччя просочене

кг

38,4

28

Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована]

кг

0,54

29

Сталь листова

т

0,136192

30

Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т

0,017626

31

Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс,ширина поличок 35-56 мм

т

0,0377

32

Болти будiвельнi з гайками та шайбами

т

0,001062

33

Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт

м3

0,000246

34

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20,зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм

м

2

35

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20,зовнiшнiй дiаметр 133 мм, товщина стiнки 4,5 мм

м

1

36

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20,зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 4,5 мм

м

2

37

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20,зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм

м

1,09

38

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 325 мм, товщина стiнки 7 мм

м

0,5

39

Шпали дерев'янi непросоченi, I тип, довжина 2,75 м, для залiзницi широкої колiї

шт

3,08

40

Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм

т

0,00096

41

Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм

т

0,00508

42

Болти з гайками та шайбами, дiаметр 20-22 мм

т

0,0104

43

Кран шаровий  , дiаметр 15 мм КШ15/16

шт

1

44

Кран шаровий  , дiаметр 20 мм КШ20/16

шт

6

45

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 150 мм

шт

4

46

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 200 мм

шт

4

47

Крани кульові,   дiаметр 50 мм КШ-50/16

шт

5

48

Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб, для оплення та водопостачання, дiаметр 76х3,5 мм

м

1,5

49

Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, дiаметр 108х4 мм

м

0,5

50

Вода

м3

2,4

51

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева

т

0,000074

52

Грунтовка ГФ-0119 червоно-коричнева

т

0,0004

53

Ксилол нафтовий, марка А

т

0,00004

54

Розчинник, марка Р-4

т

0,000014

55

Емаль антикорозiйна ПФ-133 темно-сiра

т

0,001216

56

Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра

т

0,00152

57

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 200 мм, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 7 мм

шт

0,065

58

Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм

10м

0,00446

59

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр 50 мм

1000шт

0,008

60

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр 100 мм

1000шт

0,006

61

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр 150 мм

1000шт

0,004

62

Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр 200 мм

1000шт

0,004

63

Тканина азбестова, марка АТ-3, товщина 2,5 мм

1000м2

0,0048

64

Скоби будiвельнi

кг

3,08

65

Пропан-бутан технiчний

м3

0,58941

66

Крани кульові фланцеві КЗШ 41нж с для води, газу, нафтопродуктів,

тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм

шт

2

67

Крани кульові фланцеві КЗШС 41нж  для води, газу, нафтопродуктів,

тиск 1,6 МПа, діаметр 100 мм

шт

3

68

Манометр, надлишкового тиску показний з пневматичним вихiдним сигналом МП4-У-6

шт

3

69

Кран трьохходовий  муфтовий латунний 11Б18БК,ДУ15, РУ=1,6 МПа

шт

6

70

Засувка 30Ч7БК,ДУ200,РУ4

шт

1

71

Щит пожежний

шт

2

72

Відро

шт

2

 

Відомість ресурсів на електричне освітлення ГРП

з/п

Найменування

Од-ця виміру

Кількість

1

2

3