Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

                                                                                                                          Затверджено:

                                                                                                                          рішенням ХLV сесії УІІ скликання

                                                                                                                          Барвінківської міської ради

                                                                                                                           від 12 грудня 2018 року № 1017

                                                                                                                          (із змінами і доповненнями)

 

                         Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Барвінківської міської ради V1І скликання

 

Розділ І. Загальні положення.

 

 Стаття 1. Міська  рада.  

  1. Барвінківська міська  рада (далі рада) є виборним   представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з 24 депутатів, які обрані населенням по багатомандатним виборчим округам і

відповідно до закону представляє територіальну громаду міста , здійснює від її імені та в інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України

«Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної громади міста Барвінкового, іншими чинними актами законодавства України та регламентом відповідної місцевої Ради.

2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем або

третьою особою у суді та мати інші реквізити та повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 2. Предмет  регламенту.

1. Регламент міської ради визначає порядок проведення сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших

комісій ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених  Конституцією та законами України. До прийняття

Регламенту ради чергового

скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

2.Регламент міської ради затверджується не пізніше ніж на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

 У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень  до  Регламенту.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникнуть розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії  повинні бути внесені зміни і доповнення до Регламенту. 

Інші зміни і доповнення приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, міського голови, а також за вимогою депутатів  більше ніж  одна третя від загального складу ради.

Стаття 3. Місце проведення та мова  ведення засідань ради.

             1.Рада проводить пленарні засідання за адресою: м.Барвінкове вул. Центральна, 5.

             2.Засідання ради та діловодство ведуться державною мовою. Промовець має право виступати іншою мовою.

Стаття 4. Гласність і відкритість міської ради.

               1. Засідання міської ради та постійних комісій є відкритими і гласними.

 2. За рішенням ради можуть проводитись  її закриті засідання по розгляду окремо визначених питань.

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких за визначенням ради необхідна для розгляду відповідного питання, голова райдержадміністрації, голова районної ради, прокурор району.

                3. Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом публікування інформації про її діяльність у районній газеті «Вісті Барвінківщини» та офіційному сайті міської ради, стендах ради. За рішенням ради у цих виданнях можуть

друкуватись тексти окремих рішень.

              Протоколи сесії міської ради є відкритими, оприлюднюються на офіційному сайті міської ради і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

             4.Редакції  друкованих засобів масової інформації мають право акредитувати своїх представників при міській раді. Виконавчий комітет ради заздалегідь інформує акредитованих представників засобів масової інформації про важливі

заходи, плани, організаційно сприяє виконанню ними професійних обов’язків.

            5.На засіданнях міської ради, постійних комісій можуть бути присутні  за запрошеннями депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у

залі відводяться спеціальні місця. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням, цим особам, за рішенням ради, може бути надане право виступати 

на засіданні ради.

 Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, не повинні порушувати порядок, стримуватись від публічних проявів свого ставлення до того що відбувається на засіданні.

  У разі недотримання цих вимог вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені із приміщення засідання.

 

Розділ  ІІ. Депутати, посадові особи ради, органи ради.

 

Стаття 5.  Депутати.

  Порядок діяльності депутатів у раді  та її органах визначається законодавчими актами, зазначеними у статті 1.

                Повноваження депутата ради починаються в день відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового

скликання, крім передбачених чинним законодавством України випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.

               Повноваження депутата ради, обраного замість вибувшого, починаються з дня заслуховування на черговому пленарному засіданні ради повідомлення відповідної територіальної виборчої комісії.

Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано.

Відсутність депутата на засіданнях ради і її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в означених випадках депутат повинен письмово або у іншій зручній для нього формі,

з зазначенням причин, завчасно повідомити про це міського голову або секретаря.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада звертається до постійної комісії з питань законності,

правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому порядку.

Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів, або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, радою до нього, за висновком комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту,

соціального захисту населення, охорони здоров»я, депутатської діяльності і етики можуть бути застосовані наступні заходи впливу: попередження, попередження з повідомленням у друкованих засобах інформації,

а у разі систематичного порушення норм етики і моралі – направити повідомлення до голови партійної організації за списками якої обрано депутата .

                Компенсація заробітної плати депутату міської ради за час виконання ним депутатських повноважень здійснюється здійснюється згідно законодавства.

Права та обов'язки депутата ради

1. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради.

2. Депутат ради відповідно до чинного законодавства України наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.  

3. Депутат ради має право:

1) ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до складу яких він входить, з моменту визнання його повноважень;

2) дорадчого голосу на засіданнях органів ради, до складу яких він не входить, а також на загальних зборах громадян, громадських слухань, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах відповідної території;

3) обирати і бути обраним до органів ради;

4) офіційно представляти виборців у раді та її органах, в органах самоорганізації населення, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на відповідній території, з питань, що належать до відання ради;

5) порушувати перед  радою та її органами, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на відповідній території, та їх посадовими особами, а також керівниками

правоохоронних і контролюючих органів  питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

6)  вносити на розгляд ради та її органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на відповідній території, та їх посадових осіб, пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, брати участь у їх розгляді;

7) пропонувати, попередньо виклавши у письмовій формі, питання до розгляду їх радою та її органами.

У порядку визначеному цим Регламентом вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, пропозиції та поправки до них;

8) на депутатське звернення, депутатській запит, депутатське запитання;

3. Депутат ради зобов'язаний:

1) керуватися  загальнодержавними  інтересами  та  інтересами територіальної громади, виборців відповідної території;

2) дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок організації діяльності ради та її органів, а також цього Регламенту;

3) виконувати доручення ради та її органів, міського голови та інформувати їх про виконання наданих йому доручень;

4) всебічно відстоювати інтереси членів відповідної територіальної громади, вивчати громадську думку, потреби територіальної громади відповідної території, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) не принижувати честь і гідність виборців, не закликати громадян до незаконних дій, не використовувати свідомо неправдиву інформацію, не висловлювати необґрунтованих звинувачень на будь-чию адресу;

6) не використовувати свій депутатський мандат в особистих чи корисливих та інших цілях, не пов’язаних з його депутатською діяльністю;

7) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

 

Стаття 6. Депутатські групи і фракції ради.

 

1. Депутати ради можуть об’єднуватися в депутатські фракції ради на основі єдності поглядів або партійної належності депутатів ради  з чисельністю не менше  трьох депутатів ради. До складу депутатських фракцій Ради можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують

політичну спрямованість фракцій.

2. Депутатські групи ради формуються (утворюються) на основі спільних поглядів депутатів ради з питань соціально-економічного розвитку відповідної території, спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками, з чисельністю не менше п'яти депутатів ради.

Депутатські групи

ради можуть бути утворені в будь-який час, на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили

бажання увійти до їх складу.

3. Порядок роботи депутатської групи та фракції ради визначається самою депутатською групою чи фракцією ради.

4. Жодна депутатська група та фракція ради не може виступати від імені ради або відповідної територіальної громади.

Членство депутата ради в депутатській групі або фракції ради не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

5. Кожна депутатська група та фракція ради повинна бути зареєстрована у виконавчому комітеті ради на підставі письмового повідомлення про сформування депутатської групи, фракції ради. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської групи, фракції ради, її персональний склад та

партійна належність членів депутатської групи, фракції ради, а також прізвища голови депутатської групи, фракції ради, заступників голови, секретаря депутатської групи чи фракції ради.

Письмове повідомлення про формування депутатської групи, фракції ради  підписується всіма депутатами, які увійшли до її складу.

6. Зміни у складі депутатської групи або фракції ради реєструються у виконавчому комітеті ради та оголошуються головуючим на пленарному засіданні ради.

7. Інформація про припинення (розпуск) депутатської групи або фракції ради оголошується головуючим на черговому пленарному засіданні ради.

 

Стаття 7. Міський голова

 

1.       Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади м.Барвінкового і здійснює свої повноваження відповідно до законодавчих актів, зазначених у статті 1.

2.       Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Крім випадків дострокового припинення

його повноважень.

3.       Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством, цим регламентом, і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

4. Міський голова  на виконання своїх повноважень:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми,

бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно

до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

21)  міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

22) При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

23) Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 8.  Секретар міської ради

 

                     1.  Секретар  міської Ради (надалі – секретар Ради) працює в Раді на  постійній основі. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів  на  строк  повноважень Ради за пропозицією    міського голови.

2. Секретар  Ради   не   може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в   позаурочний   час),   займатися підприємницькою  діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. Секретар Ради:

                     1) у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням  його повноважень    а  також  у  разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження  міського голови здійснює секретар міської Ради. Секретар Ради  тимчасово  здійснює зазначені   повноваження  з моменту   
дострокового   
припинення повноважень міського голови і до  моменту початку   повноважень відповідно  міського  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  
або до дня відкриття першої сесії відповідної Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

2) організує підготовку сесій Рад,  питань,  що вносяться на розгляд Ради;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення,   організує   контроль за  їх  виконанням,  забезпечує офіційне  оприлюднення  рішень  Ради; 

                     4) за   дорученням міського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  Ради,  дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

                     5)   сприяє   депутатам   Ради   у здійсненні їх повноважень;

                     6) організує  за  дорученням Ради відповідно до чинного законодавства України здійснення заходів,  пов'язаних  з  підготовкою   і   проведенням референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

                     7) забезпечує  зберігання  офіційних  документів,   пов'язаних   з   місцевим самоврядуванням територіальної  громади,  забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

                     8)  вирішує  за  дорученням  міського голови або відповідної Ради інші питання,  пов'язані з діяльністю Ради та її органів.

                     9) здійснює інші повноваження, визначені  чинним законодавством України та цим Регламентом.

4. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

Розділ ІІІ. Комісії ради.

 

 Стаття 9.Постійні комісії.

 

         1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для її попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

 

         2.  Кількісний склад постійної комісії визначається міською радою і не може встановлюватись менше 6 депутатів ради. Повноваження  постійних комісій ради, порядок її створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.

 

         3. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів не пізніше ніж на другій сесії міської ради нового скликання на строк її повноважень.

 

         4.У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

 

         5.Голови постійних комісій обираються радою за поданням міського голови. Якщо голова постійної комісії не обирається за пропозицією голови ради, то може бути внесена пропозиція на голову комісії не менше однієї третьої складу депутатів. Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені

радою, за його заявою; за ініціативою міського голови; рішенням відповідної постійної комісії, прийнятому на її засіданні (при головуванні іншого члена цієї комісії без врахування голосу самого голови постійної комісії); за вимогою не менше третини депутатів від загального складу ради.

           6.Персональний склад членів постійних комісій ради обирається окремо, або за списком комісій без дебатів. Всі члени  комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

            До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар.

        7.Для  реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1)        створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів рішень та  висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2)        проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів влади, посадових осіб управлінь та відділів, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території міста, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

3)        вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії  ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

4)        мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії.

         8. Для запрошення на своє засідання посадових осіб постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

        9. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.

      10.Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв’язку з проведенням позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.

      11.Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

  12.Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови.

   13.Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

   14.Засідання комісії, як правило, проводиться відкрито. Але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання.

      15.Засідання комісії протоколюється. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь термін діяльності ради відповідного скликання, а після обрання ради нового скликання – передаються до архіву. Діловодство комісії забезпечує її голова та секретар.

     16.Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні ради.

     

Стаття 10. Порядок денний засідання комісії.

      1.Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради , плану роботи комісії та пропозицій міського  голови  , членів комісії.

      2.Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його замінює оголошує перелік питань що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

      3.Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

 

 Стаття 11. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії.

     1.Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

     2.Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов. Протоколи сесії міської ради є відкритими, оприлюднюються на офіційному сайті міської ради і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

     3.Рішення у формі висновків приймаються при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.

    4.Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

    5.Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою.

    6.Рекомендації комісії  підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін але не пізніше як протягом місяця від дня її отримання.

        8.Рішення комісії підписуться її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.

 

 Стаття 12. Протокол засідання комісії.

    1.Кожне засідання комісії оформляється протоколом , який складає секретар комісії.

    2. В протоколі вказується:

      1) дата та місце проведення засідання комісії,

      2) список членів комісії присутніх на засіданні,

   3) перелік питань, що розглядались,

   4) список запрошених на засідання,

   5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань,

   6) результати голосувань по кожному з рішень.

    3. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівникам, відповідальним за складання протоколу на підпис голові та секретареві комісії.

 

Стаття 13. Спільне засідання комісій.

    1.За дорученням ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.

    2.Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючий визначається за взаємним погодженням.

    3.Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.

    4.Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.

    5.Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій, або особами, що їх замінюють.

     6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.

     7.Відповідальним за складання протоколу є комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

     8.Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

 

Стаття 14. Тимчасові контрольні комісії ради.

    1.Рада може створювати тимчасові контрольні комісії , які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

    2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

    3.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття остаточного рішення щодо результатів роботи цієї   комісії, а  також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. 

 

Стаття 15. Лічильна комісія.

    1.Лічильна комісія обирається радою для проведення таємного голосування шляхом подачі бюлетенів і визначення його результатів. Лічильна комісія проводить також підрахунок голосів під час голосування і у інших випадках згідно рішення ради.

    2.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться лише відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

 Стаття 16. Редакційна комісія.

    1.Редакційна комісія може обиратись радою у разі необхідності для узагальнення пропозицій, поправок, зауважень до проектів рішень, які внесені на розгляд ради, доопрацювання проектів рішень.

 

Розділ ІІІ. Здійснення радою та її органами контрольних функцій і повноважень.

 

Стаття 17. Контроль за виконанням рішень міської ради.

    1.Міська  рада безпосередньо або через створені нею постійні та контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності з Конституцією України, законодавством  про місцеве самоврядування, цим Регламентом.

    2.Контроль за виконанням рішень організує її голова. Питання про хід виконання рішень ради включається до порядку денного кожної сесії.

    3.Рішенням міської ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну комісію ради. Рішення одразу після прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії, передаються до відповідних комісій.

    Постійна комісія не рідше чим раз у квартал на своєму засіданні розглядає питання про виконання цих рішень, надає інформацію про це міському голові  або секретарю.

 

Стаття 18. Розгляд депутатських запитів.

1. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата Ради до  міського голови, посадових осіб Ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані та/або зареєстровані на відповідній території, а також  до голови районної державної державної адміністрації з питань, які віднесені до відання Ради.

2. Порядок розгляду депутатського запиту:

1) депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій формі;

2) депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії Ради без голосування, а, у разі необхідності, може обговорюватися на ньому;

3) орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради, який вніс запит. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради;

4) за результатами розгляду відповіді на депутатський запит Радою може прийняти відповідне рішення.

     Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні.

 

 Розділ ІУ. Сесії ради.

 

 Стаття 19. Сесія ради.

    1.Рада проводить свою роботу сесійно.

    2.Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.

   

 Стаття 20. Скликання сесії ради. 

    1.Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією  не менше як третини депутатів від загального складу ради. У цьому випадку сесію відкриває та веде міський голова.

    2.При порушенні зазначених термінів скликання сесії або за дорученням міського голови сесію скликає, відкриває та веде  секретар ради.

    3.При відмові чи неможливості скликання сесії міським головою та секретарем ради сесія скликається з ініціативи третини депутатів від загального складу ради – цими депутатами.

     4.Інформація про місце і час проведення та про плановий порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата.

 

Стаття 21. Порядок скликання та проведення першої сесії новообраної ради.

1. Перша сесія новообраної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією в терміни, визначені законодавством.

2. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова відповідної  територіальної виборчої комісії. Він оголошує інформацію про підсумки виборів міського голови, депутатів ради і визнання їх повноважень, яка приймається радою до відома. Після цього набирають чинності повноваження міського голови та новообраних депутатів ради.

3. Подальше ведення пленарного засідання ради здійснює обраний радою міський голова.

 

Стаття 22. Скликання чергових сесій ради.

1. Чергові (наступні після першої) сесії ради скликаються міським головою.

2. Чергові сесії ради скликаються щоквартально, а з питань відведення земельних ділянок за наявності відповідних проектів рішень – не рідше один раз на місяць.

3. Пленарні засідання ради розпочинаються о 14 годині. Після кожних двох годин пленарного засідання ради оголошується перерва на 15 хвилин.

Рада може прийняти рішення і про інший час проведення пленарних засідань ради.

4. Рішення про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення відповідної території в терміни визначені законодавством, а у виняткових випадках, що потребують невідкладного рішення ради, не пізніше ніж за день до пленарного засідання ради  із зазначенням часу скликання, місця проведення і питань, які передбачається винести на розгляд ради.

 

Стаття 23. Відкриття та закриття сесії ради.

    1.Відкриття сесії ради оголошується головуючим  на початку першого пленарного засідання.

    2.Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.

    3.Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

    4.Закриття сесії оголошується головуючим після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.

    5.Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

    6.При відкритті сесії та після її закриття виконується Державний гімн України.

Стаття 24. Секретар сесії  ради.

1. Секретар сесії ради обирається відкритим голосуванням з числа депутатів ради.

2. Секретар сесії ради організовує ведення протоколу пленарних засідань ради, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, повідомлення, заяви та пропозиції, організовує роботу зі зверненнями, що надходять на адресу сесії ради, виконує інші функції, визначені радою, та безпосередньо після закінчення пленарного засідання передає відповідні документи секретарю ради.

 

Стаття 25. Головуючий на пленарному засіданні ради.

1. Головуючий на пленарному засіданні ради зобов’язаний:

1) дотримуватися цього Регламенту і вживати заходів щодо його дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

2) повідомляти про результати реєстрації депутатів ради та кількість депутатів ради, відсутніх на пленарному засіданні ради із поважних причин;

3) відкривати та неупереджено вести, закривати пленарне засідання ради, оголошувати перерви відповідно до прийнятого порядку роботи (регламенту) пленарного засідання ради;

4) попереджати присутніх на закритому пленарному засіданні ради про процедуру його проведення;

5) оголошувати депутатські запити;

6) організовувати розгляд питань відповідно до вимог цього Регламенту;

7) вносити на обговорення проекти рішень ради, оголошувати їх повну назву, редакцію та інформацію щодо ініціаторів їх внесення;

8) оголошувати списки осіб, які записалися на виступи;

9) створювати рівні можливості депутатам ради, депутатським групам та фракціям ради для участі в обговоренні питань відповідно до вимог цього Регламенту;

10) надавати слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошувати наступного промовця;

11) утримуватися від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення ними норм дисципліни та депутатської етики;

12) ставити питання на голосування, оголошувати його результати;

13) оголошувати офіційні повідомлення; інформувати про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

14) вживати заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні ради;

15) здійснювати інші повноваження відповідно до вимог цього Регламенту.

 

Стаття 26. Формування проекту порядку денного сесії ради.

    1.Проект порядку денного сесії ради, не пізніше як за два тижні   до дати початку сесії ради, формується  на основі  затвердженого радою перспективного плану роботи ради, пропозицій депутатів ради, пропозицій постійних комісій ради, пропозицій не менш як шостої частини депутатів від загального складу ради .

    2.Не рідше одного разу в квартал до порядку денного вноситься питання про заслуховування інформації –

а) про виконання бюджету,

б) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради,

в) про виконання доручень виборців, що були включені радою в перелік доручень, що підлягають виконанню.

    3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку  денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією підготовленим згідно з вимогами регламенту.

 

Стаття 27.  Затвердження порядку денного.

    1.Проект порядку денного підлягає затвердженню на  початку першого пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання ,, про порядок денний сесії ради ,, у такій послідовності –

        а) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту,

        б) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду,

        в) голосування проекту порядку денного за основу – більше 1/3 голосів від присутніх на засіданні,

        г) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту – більше 1/3 голосів від присутніх на засіданні,

        д) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю від присутніх на засіданні,

        е) затвердження порядку денного в цілому – більшістю 1/3 від складу депутатів ради.

 

Стаття 28. Розгляд питань порядку денного.

    1.Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

    2.В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

    3.При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обгрунтуванням, опонента прпозиції, а також заслуховується виступ з цього питання секретаря ради і представника відповідної комісії.

    4.Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою двома третинами голосів від загального складу ради.

     5.Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись –

-          міським головою ,

-          постійною комісією,

-          депутатською фракцією,

-    шостою частиною від загального складу ради.

    6.Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 29. Попередній розгляд проекту рішення.

     1.Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

    2. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

    3. Підготовку питань на розгляд сесії організовує секретар міської ради.

 

Стаття 30. Вимоги до проекту рішення ради.

        1.Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю міської ради у друкованій та електронній формі .

       2.Друкований примірник проекту повинен мати наступні реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської  ради - примітка “Проект,, і прізвище авторів, нижче ліворуч-назва рішення; ще нижче-текст проекту рішення.

       3. Текст проекту рішення повинен складатися з наступних частин:

     1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

      2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

      3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення;

      4) до проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

4.Проект рішення повинен бути завізований відповідальною особою, яка його підготувала.

 

Стаття 31. Розгляд проекту рішення.

        1. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів ухвал зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засідані.

         2 .Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів ухвал зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

 

 Стаття 32. Прийняття рішень.

        1.Рішення міської ради (крім процедурного або зазначеного у Законі та Регламенті окремо) вважаються прийнятими,якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість від присутніх депутатів на засіданні ради.

        2.Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів, за винятком випадків, окремо передбачених у Регламенті і законодавством.

        3.Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

        4.Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності  з дати їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

       5. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос

       6.За рішенням ради таємне голосування може проводитись шляхом подачі бюлетенів, в цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією, обраною радою.

       7.Рішення про обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів у раді приймаються у порядку, передбаченому чинним законодавством. Рада може прийняти рішення про голосування щодо кандидатів за списком, якщо інше не передбачено законодавством.

 

Розділ У. Дисципліна та етика пленарних засідань.

 

Стаття 33. Дотримання регламенту виступів.

            1.На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення –позбавити його права виступу на даному засіданні.

            2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.

            3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється  не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

 

Стаття 34. Дотримання дисципліни в залі засідань.

           1.Під час засідання ради депутати не повині заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

          2.Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату  залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимог головуючого.

          3.Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

          4.У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

           5.У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв*зку з обставинами, зазначеними у ч.1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

 

 Стаття 35. Відсутність депутата на засіданнях ради.

            1.Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

            2.Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними  було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

            3.За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

            4.Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

            5.Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим. 

 

Стаття 36. Виконавчий комітет міської  ради.

1. Виконавчий комітет міської ради (надалі – виконавчий комітет ради) утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету ради.

2. Кількісний склад виконавчого комітету ради визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

3. Очолює виконавчий комітет ради міський голова.

4. Виконавчий комітет є підзвітний і підконтрольний раді.

5. Виконавчий комітет ради:

                     1) попередньо     розглядає    проекти    місцевих    програм соціально-економічного і культурного розвитку,  цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

                     2) координує   діяльність   відділів,   управлінь   та  інших виконавчих  органів  ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної   власності  відповідної  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

6.Виконавчий комітет ради  в  межах  своїх  повноважень приймає рішення.  Рішення виконавчого комітету ради приймаються на його засіданні більшістю  голосів  від  загального  складу  виконавчого комітету ради  і  підписуються    міським головою.

                     7. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються радою.

 

Стаття 37. Порядок розгляду і прийняття радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності.

1.Реалізація повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на визначену рішенням ради постійну комісію ради до предмета відання якої відносяться питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності (надалі - відповідна постійна комісія ради).

2.Порядок розгляду і прийняття радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та цим Регламентом.

Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між радою та суб'єктами господарювання.

3. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності рада виходить з того, що згідно із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб'єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України та чинним законодавством України.

4. Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд ради, подається до відповідної постійної комісії ради, для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема принципам державної регуляторної політики (ст. 4) і вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (ст. 8). Відповідна постійна комісія Ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

5. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідна постійна комісія ради в тижневий термін з дня надходження аналізу готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам частини четвертої цієї статті.

Висновки відповідної постійної комісії ради готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідній постійній комісії ради протягом терміну, встановленого для його підготовки.

6. Висновки відповідної постійної комісії передаються для вивчення постійній комісії ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у раді.

При представленні на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова відповідної постійної комісії ради доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам частиною четвертої цієї статті.

7. План діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється у ЗМІ або на офіційному WEB- порталі ради розробником цих проектів з метою одержання зауважень і пропозицій до внесення проектів на розгляд пленарного засідання ради.

За рішенням ради оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не публікувалися до внесення їх на розгляд ради, а також можуть повторно публікуватись проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

8. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або її відповідної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідної постійної комісії ради.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії Ради, та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та головній постійній комісії ради.

9. На розгляд сесії ради проект регуляторного акта вноситься головною постійною комісією ради.

10. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин у прийнятому рішенні міський голова  вживає заходів до усунення цих порушень.

11. Регуляторний акт, прийнятий радою, офіційно оприлюднюється у ЗМІ не пізніше як у десятиденний термін після прийняття рішення.

12. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається до головної постійної комісії ради виконавчим комітетом ради.

13. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає  постійна комісія ради.

14. Рада заслуховує щорічний звіт  міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом ради.

 

Стаття 38. Термін дії Регламенту.

 

Даний Регламент ради діє до моменту затвердження нової редакції Регламенту або внесення змін до цього Регламенту (в частині внесених змін).