Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ

                                                                                                                                        УКРАЇНА

                                                                                                                      БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                            ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

                                                                                                                ____ сесія міської ради VІІ скликання

                                                                                                                                       РІШЕННЯ

 

 

                                                                                     від «__» _________ 2018 року                                               № ____

 

                                 Про внесення змін та доповнень до рішення V сесії Барвінківської міської ради VІ скликання від 17.02.2011 №85 «Про надання в оренду майна,

                                                                                      що належить до комунальної власності територіальної громади м. Барвінкового»

                                                                                                    із змінами та доповненнями, затвердження його в новій редакції

 

Розглянувши рекомендації Адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України №120-рк/к від 26.12.2017,  враховуючи

пропозиції постійної діючої комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства, відповідно до

Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності», Методики розрахунку орендної плати за державне  майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від

04 жовтня 1995 року №786, Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року №629, керуючись п.5 ст.60 та ст. 26 Закону

України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Барвінківська міська рада

 

                                                                                                                            ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення V сесії Барвінківської міської ради VІ скликання від 17.02.2011 №85 «Про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної

громади м.Барвінкового» із змінами та доповненнями та затвердити його в новій редакції (додається).

 2. Рішення про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового, не виконані на момент набрання цим рішенням чинності,

підлягають виконанню відповідно до вимог цього рішення.

3. Спеціалісту І категорії з юридичних питань та регуляторної політики відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики при пролонгації договорів оренди приводити

їх у відповідність із цим рішенням.

4. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення на сайті Барвінківської міської ради.

          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального

господарства (Степанова Т.А.).

 

 

Міський голова                                                                            О.О. Бало

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення ____ сесії

Барвінківської міської ради

VІІ скликання

від «__» _____ 2018 року

№____

                                                                                                                           П  О  Л  О  Ж  Е  Н  Н Я

                                            про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового

 

         1. Загальні положення

1.1. Положення про оренду  майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового (далі - Положення) регулює  організаційні відносини пов’язані з

передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади  міста Барвінкового  (далі - майно), підстави та умови його передачі в оренду та повернення,

регулює організаційні, правові та  майнові відносини  між орендарем та орендодавцем.

1.2. Положення розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону

України "Про оренду державного та комунального майна" та покликане забезпечити підвищення  ефективності  використання комунального майна шляхом передачі його в  оренду  фізичним 

та  юридичним  особам, удосконалення системи управління та контролю  за  наданням та використанням майна.

1.3. Організаційне забезпечення орендних відносин покладається на відділ земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

2. Визначення термінів та понять

2.1. Оренда - засноване на договорі строкове платне користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове,  з метою здійснення орендарем

підприємницької чи іншої  не забороненої законом діяльності.

2.2. Орендар -  будь-яка фізична чи юридична особа, яка вступила в договірні відносини  оренди  майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове.

Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та

юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші).

2.3.  Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт

підприємницької діяльності.

2.4. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством

України.

2.5. Орендодавцями комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Барвінкове є:

2.5.1. Барвінківська міська рада - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 кв.м.;

2.5.2. Барвінківський виконавчий комітет міської ради - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м.

2.6. Претендент -  фізична чи юридична особа, яка виявила бажання орендувати  майно, що належить до комунальної власності територіальної громади  міста Барвінкове і подала  відповідну  заяву на ім’я

міського голови.

2.7. Об’єкти оренди - цілісні майнові комплекси та їх структурні підрозділи,  нерухоме майно, в т.ч. окремі приміщення, декілька з’єднаних між собою приміщень, окремі будівлі, споруди,  нежитлові приміщення,

що знаходяться в житлових будинках, інше окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Барвінкового та включено до переліку майна, що може бути передано в оренду.

2.8. Короткострокова оренда - оренда майна на строк не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди.

3. Ініціатива оренди

3.1. Орендодавець на підставі інформації відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради, щорічно, до початку нового бюджетного року

затверджує перелік  об’єктів нерухомого майна, яке може бути передане в оренду. У випадку наявності додаткового  майна, що може бути передано в оренду, до даного переліку вносяться відповідні зміни.

3.2. Перелік об’єктів майна, які можуть бути передані в оренду оприлюднюється відділом земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради в засобах

масової інформації та на офіційному веб-сайті Барвінківської міської ради.

3.3. Не може бути об’єктом оренди майно, здача в оренду якого прямо заборонена законодавством України, рішеннями Барвінківської міської ради чи її виконавчим комітетом, прийнятими у межах своєї компетенції.

        3.4. Надання комунального майна  в оренду здійснюється за ініціативою:

 - фізичних або юридичних осіб,

 - міської ради, її  виконавчого комітету.

3.5. Претенденти на оренду подають (надсилають) заяву на ім’я міського голови.

3.6. За наявності заяв на оренду майна від двох і більше претендентів комісія з питань оренди оголошує про проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до

комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового, про що на протязі 3 днів письмово повідомляє претендентів.

3.7. За відсутності претендентів, або наявності лише одного претендента комісія з питань оренди  протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання  заяв приймає одне з наступних рішень:

-   про повторну публікацію оголошення;

- про прийняти рішення про передачу об’єкту в оренду єдиному претенденту;

- про пропозицію включити даний об’єкт до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

3.8. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської

організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації

ветеранів або інвалідів, учасників бойових дій, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасників ліквідації внаслідок аварії на ЧАЕС, реабілітаційних установ для

інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного

фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як

50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без

проведення конкурсу.

Визначення обсягу книжкової продукції державною мовою проводиться відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У договорі оренди приміщень, укладеному з державним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи)

розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо підготовки,

випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.

3.9. Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження

відповідних заяв до орендодавця.

3.10. Претенденти мають безперешкодне право на ознайомлення з об’єктом оренди, його технічними особливостями.

3.11. У разі відмови у наданні в оренду майна претендентам в п’ятнадцятиденний термін надається вмотивована відповідь.

4. Оцінка об’єкта оренди

4.1. З метою визначення вартості об’єкта що пропонується для передачі в оренду здійснюється його незалежна  оцінка. Оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів в установленому порядку.

Звіт про незалежну оцінку підлягає рецензуванню та подається на затвердження Барвінківській міській раді.

4.2. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди.

4.3. Витрати на проведення незалежної оцінки та інші витрати, пов’язані з укладенням договору оренди оплачує орендар.

5. Договір оренди

5.1. Договір оренди  - це угода між орендарем та орендодавцем укладена у відповідності до чинного законодавства та цього Положення. Договір оренди укладається між орендодавцем та орендарем у письмовій формі, відповідно до типового

договору, затвердженого Барвінківською міською радою.

5.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

        5.3. Істотними умовами договору оренди є:

- об’єкт оренди (склад і вартість майна);

- термін, на який укладається договір оренди;

- орендна плата з урахуванням її індексації;

- порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення;

- виконання зобов’язань;

- забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

- відповідальність сторін;

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

- обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

   До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов’язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

        5.4. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.

5.5. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди майна, затвердженого рішенням Барвінківської міської ради.

5.6. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

5.7.  Підставами для укладення договору оренди  можуть бути:

а) рішення комісії з питань оренди, у випадку проведення конкурсу;

б) рішення Барвінківської міської ради, її виконавчого комітету у випадках

наявності одного претендента: 

- передачі в оренду цілісних майнових комплексів, або нерухомого майна загальною площею менше або більше 200 кв.м. 

-  відповідно до п.п. 3.8. цього Положення (за винятком короткострокової оренди);

в) заява від претендента у випадках, передбачених п.п. 3.9. цього Положення та короткострокової оренди.

д) рішення  суду.

5.8. Претендент зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про передачу об’єкта в оренду погодити з Орендодавцем істотні умови договору та підписати договір.

У випадку виникнення у сторін розбіжностей при обговоренні умов договору, такі вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.9. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов і підписання ними тексту договору. У разі передачі спору на розгляд суду договір

оренди вважається укладеним з моменту набрання чинності рішенням суду і на умовах, зазначених у ньому.

5.10. Договір підписується міським головою.

5.11. Договір оренди підлягає реєстрації відділом земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

5.12. Передача об’єкта  оренди  здійснюється в терміни, визначені в договорі і оформляється  актом прийому-передачі, який підписується сторонами або їх уповноваженими представниками.

5.13. При наданні в оренду  нерухомого майна  передаються у користування і земельні ділянки, на яких воно розташоване та  земельні ділянки необхідні для обслуговування цього майна, в

порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.14. Після закінчення терміну дії договору, він  вважається продовженим на тих самих умовах, якщо протягом місяця з дня його закінчення  буде відсутня письмова заява  однієї сторони

про припинення або зміну умов договору.

У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться

нова оцінка об'єкта оренди, а договір оренди продовжується (поновлюється) з урахуванням нової вартості оренди, про що на протязі місяця з дня закінчення договору укладається додаткова

угода. У випадку якщо орендар відмовився від підписання додаткової угоди, договір оренди вважається припиненим.

5.15. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору

оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб,

він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

5.16. За згодою сторін строк договору  оренди може бути продовжений і до закінчення терміну його дії  при  умові належного виконання  орендарем умов договору, на більш тривалий термін.

5.17. Зміни та  доповнення до договору оренди проводяться лише за згодою сторін у письмовій формі у вигляді додаткової угоди, та в порядку, встановленому чинним законодавством.

Одностороння зміна умов договору не допускається. 

6. Орендна плата

6.1. Орендна плата  є платежем, який вносить орендар на вказаний орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності

6.2. Розмір орендної плати визначається у відповідності до затвердженої рішенням сесії Барвінківської міської ради методики розрахунку плати за оренду майна, розробленої на основі нормативних

актів Кабінету Міністрів України  та на підставі незалежної оцінки вартості об’єкту оренди.

Розмір орендної плати за користування майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу.

6.3. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, поточного

ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо не входить до складу орендної плати та сплачується орендарем окремо на підставі договорів, укладених орендарем з організаціями, що надають такі послуги.

6.4. В окремих випадках рішенням Орендодавця щодо орендної плати за користування  певним майном, можуть встановлюватися пільги.

6.5. Розмір орендної плати  змінюється  з врахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

6.6. Розмір орендної плати з інших підстав може бути змінено лише за згодою сторін у встановленому порядку.

6.7. Термін внесення орендної плати визначається договором.

6.8. За несвоєчасне внесення орендної плати, Орендар сплачує  пеню у відповідності до умов договору за кожний день прострочки до дати нарахування пені.

6.9. Орендна плата використовується  в порядку, визначеному бюджетним законодавством та відповідними рішеннями Барвінківської міської  ради, прийнятими  в межах своєї компетенції.

7. Припинення договору  оренди.

7.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

7.2. Договір оренди припиняється в разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

- банкрутства орендаря;

- загибелі об’єкта оренди;

- ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.

7.3. Договір оренди може бути розірвано:

 - за погодженням сторін;

 - за рішенням суду;

 - з інших підстав, передбачених законодавчими актами України або договором.

7.4. У разі припинення чи розірвання договору оренди (крім випадку, загибелі об’єкта оренди) орендар зобов’язаний повернути об’єкт оренди орендодавцеві на умовах і в строки, зазначені в

договорі.

7.5. Якщо, після припинення чи розірвання договору, з’ясується, що орендар допустив погіршення стану орендованого ним  майна, або його загибель, він повинен відшкодувати  територіальній

громаді збитки, якщо не доведе, що  вони  сталися  не з його вини.

7.6. Передача майна в оренду не припиняє права власності на це майно. В разі переходу права власності до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового власника.

7.7. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

8. Поліпшення об’єкта оренди

8.1. Поліпшення орендованого майна (зміни до складу орендованого майна, капітальний ремонт, реконструкція, перепланування, переобладнання, що зумовлює підвищення його вартості)

орендарем може проводитися лише за наявності необхідних дозволів та погоджень з неухильним дотриманням техніки безпеки, санітарних норм і правил тощо.

8.2. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснення за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому

шкоди.

Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов’язаний

компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної у установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких

поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди.

Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає. 

8.3. Орендар зобов'язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об'єкту оренди. Такий ремонт не вважається поліпшенням об’єкта оренди та не підлягає компенсації.

9. Суборенда

9.1. За згоди орендодавця орендар має право укласти договір суборенди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

9.2. Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду. Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її

частиною, яку отримує орендар, спрямовується до міського бюджету.

9.3. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

9.4. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

        10. Облік та контроль за використанням переданих в оренду об’єктів

10.1. За виконанням зобов’язань за договорами оренди майна та цільовим використанням майна, переданого в оренду здійснюється контроль.

Контроль в інтересах територіальної громади міста покладається на відділ земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

10.2. Орендодавець має право безперешкодного доступу до об’єкта оренди з метою перевірки ефективного використання майна  комунальної власності та виконання орендарем зобов’язань за договором оренди.

10.3. У разі невиконання чи неналежного виконання орендарем зобов’язань за договорами оренди, орендодавець зобов’язаний вживати заходи щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади

міста або для дострокового розірвання договору оренди на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством.

11. Заключні положення.

11.1. Передача майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади міста Барвінкового.

     11.2. Орендовані приміщення орендар зобов’язаний використовувати за призначенням, обумовленим договором оренди.  

        11.3. За невиконання  зобов’язань по договору оренди або у інших випадках, сторони несуть відповідальність, встановлену  договором та  чинними законодавчими актами України.

11.4. Спори, що  виникають  з  приводу  орендних  відносин  майна територіальної громади міста  Барвінкового,  та не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

11.5. Питання, що не врегульовані цим Положенням,  регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення ____ сесії

Барвінківської міської ради

VІІ скликання

від «__» _____ 2018 року

№____

                                                                                                                              М Е Т О Д И К А

                                  розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового та пропорції її розподілу

 

1. Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового розроблено з метою створення

єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Барвінкового.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. 
У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є комунальне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується Барвінківським 
виконавчим комітетом міської ради.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як початкова, а її розмір встановлюється відповідно до результатів 
конкурсу.
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються

надавати орендарю підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

 4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір 
орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати — останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати 
за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності — на основі розміру 
добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем
5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси визначається за формулою:

                                   (Воз + Внм) x Сор.ц

                       Опл = ---------------------------;

                                                 100

 

де Опл — розмір річної орендної плати, грн.; 
Воз — вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, гривень; 
Внм — вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, гривень; 
Сор.ц — орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів, визначена згідно з додатком 1.  
 6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого 
майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, — не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
 7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:
 

                           Вп x Сор

                       Опл = ------------;

                                       100

 

де Вп — вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор — орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

 
   Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, 
якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

                                                 Вп = Вб : Пб х Пп,

 

де Вп — вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб — вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп — площа орендованого приміщення, кв.м;

Пб — площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

 
8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, Пенсійним фондом України та його територіальними органами, державними 
та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка 
з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними 
установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів 
місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, громадськими організаціями ветеранів або інвалідів, учасників бойових дій, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
учасників ліквідації внаслідок аварії на ЧАЕС, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. 

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

9. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін або на вимогу однієї з сторін у разі змінення Методики розрахунку орендної плати, вартості об’єкта оренди і в інших випадках, передбачених законодавчими актами 
України, рішеннями Барвінківської міської ради та її виконавчого комітету.
10. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, 
систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині — пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

11. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

 

     Опл       x Ід.о. x Ім,

                     Опл.міс = --------

                                         12

 

де Опл — розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

Ід.о. — індекс інфляції за період з дати проведення оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім — індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

12. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

        13. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

14. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
 15. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня  одержання  його письмової заяви.
 16. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з 
орендодавцем.
У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки  вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки   
вартості зазначеної  будівлі у загальній вартості орендованих  основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до міського бюджету здійснюється орендодавцем.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики розрахунку

плати за оренду майна, що

належить до комунальної

власності територіальної

громади міст Барвінкового та

пропорції її розподілу

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів,

що належать до комунальної власності територіальної

громади міста Барвінкового

 

Найменування

Орендна ставка, відсотків

Інші об’єкти

10

 

 

Додаток 2

до Методики розрахунку

плати за оренду майна, що

належить до комунальної

власності територіальної

громади міст Барвінкового та

пропорції її розподілу

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна,

що належать до комунальної власності територіальної

громади міста Барвінкового

 

п/п

Найменування

Орендна ставка, відсотків

1.

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

 

2.

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3.

Розміщення:

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

- ресторанів з нічним режимом роботи;

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

- офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.

40

4.

Розміщення:

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів;

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах.

30

5.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

6.

Розміщення:

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

-  майстерень з ремонту ювелірних виробів;

- ресторанів;

- приватних закладів охорони здоров’я;

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

-  розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

- редакція засобів масової інформації. 

20

7.

Розміщення:

- крамниць-складів, магазинів-складів;

- торговельних об’єктів з продажу:

1) непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

2) промислових товарів, що були у використанні;

3) автотоварів;

4) відео- та аудіо продукції;

5) офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету;

6) антен;

7) технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

18

8.

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльності яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

9.

Розміщення:

- суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей;

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

- складів.

15

10.

Розміщення:

- суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13

11.

Розміщення:

- комп’ютерних клубів та інтернет-кафе;

- ветеринарних аптек;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

10

12.

Розміщення:

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

7

13.

Розміщення:

- державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 

5

14.

Розміщення:

- суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

3

15.

Розміщення:

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

- бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

2

16.

Розміщення:

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

1

16.

Розміщення транспортних підприємств з:

- перевезення пасажирів

 

- перевезення вантажів

 

15

 

18

17.

Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

 

 

 

 

 

3

 

7

18.

Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 100 кв. метрів

 

для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 

 

 

 

 

1

 

7

19.

Інше використання нерухомого майна

15

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення ____ сесії

Барвінківської міської ради

VІІ скликання

від «__» _____ 2018 року

№____

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

оренди нежитлового приміщення, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового

 

м. Барвінкове                                                                «__» ________ 20__ року

 

Барвінківська міська рада (Барвінківський виконавчий комітет міської ради), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 04058634, місцезнаходження: 64701, Харківська обл., м. Барвінкове,

вул. Центральна, 3 (надалі – “ОРЕНДОДАВЕЦЬ”) в особі  міського голови Бало Олександра Олексійовича, що діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», з одного боку, та _________________________________________________________________________________________ ідентифікаційний код ЄДРПОУ

_____________________, місцезнаходження: __________________________________________________________________ (надалі – “ОРЕНДАР”) в особі

_______________________________________, що діє на підставі _________________________, з іншого боку, на уклали цей Договір про наступне

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Орендодавець на підставі _____________________________________

                                                                   (рішення сесії Барвінківської міської ради)

передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння і користування майно ____________________________________________________________

                                                (повна назва майна,)

(далі - Майно) загальною площею ______ кв.м, розташованого на __ поверсі адміністративної будівлі за адресою: Харківська обл., м. Барвінкове, вул. ______________,

вартість якого визначена згідно  зі  звітом  про  незалежну оцінку майна на «__»__________ 20__ р.  і становить ________________ грн.

       1.2.  Майно складається з ________________________________________

       1.3. Майно передається в оренду з метою ___________________________

       1.4. Майно обладнене системою опалення, водопроводу, каналізації, енергопостачання.

 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

 

    2.1. Орендар вступає у строкове платне володіння і користування майном  у термін,  указаний  у  договорі,  але  не  раніше  дати  підписання сторонами цього Договору

(у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки — не раніше дати нотаріального посвідчення договору) та акту приймання-передачі майна.

    2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно. Власником майна  залишається територіальна громада міста Барвінкового,

а Орендар користується ним протягом строку оренди.

    2.3. Обов’язок щодо складання акту приймання-передачі покладається на Орендодавця.

    2.4. У разі  припинення  цього  договору   майно   повертається Орендарем Орендодавцю в аналогічному порядку,  встановленому при передачі майна Орендарю цим  договором.

   2.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

 

3. Орендна плата

 

         3.1. Орендна  плата   визначається  на  підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів

України від 04.10.1995 №786 (зі змінами), рішення __ сесії Барвінківської міської ради _ скликання від ___20__ №____ «_________________________________» і становить  за  перший  місяць

оренди ____________________ грн.

         В разі, якщо Орендарем є бюджетна установа, що фінансується з держаного або місцевого бюджету, орендна плата становить 1 (одна) гривня на рік.

         В разі, якщо Орендар визначений за результатами конкурсу на право оренди майна,що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового, цей пункт

викладається в такій редакції:

         «3.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди майна,що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового і становить

за базовий місяць розрахунку ______ грн.»

   3.2. Орендна плата за кожний  наступний  місяць  визначається шляхом коригування  орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

   Орендна плата перераховується Орендарем щомісячно до міського бюджету в безготівковій формі до 10 числа наступного місяця.

  Орендарі – бюджетні установи, перераховують орендну плату до міського бюджету повністю до 1 липня кожного року.

  3.3.  Орендна плата нараховується з дня підписання акту приймання – передачі та  до дня повернення об’єкта оренди Орендодавцю, включно.

    3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку та в інших випадках передбачених чинним законодавством.

   3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету,  відповідно до чинного законодавства    України    з    урахуванням   

пені   в   розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату  нарахування  пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

   3.6. Наднормативна   сума  орендної  плати,  що  надійшла  до бюджету, підлягає  в  установленому  порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

 3.7. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових

мереж, поточного ремонту будівлі, вивіз сміття тощо не входить до складу орендної плати та сплачується Орендарем окремо на підставі договорів, укладених орендарем з організаціями,

що надають такі послуги

   3.8. У разі припинення (розірвання) договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії договору

оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи штрафні санкції за договором.

 

4. Використання амортизаційних відрахувань

 

   4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховується та використовуються згідно чинного законодавства.

 

5. Обов'язки Орендаря

 

 Орендар зобов'язується:

 5.1. Використовувати  орендоване  майно  відповідно  до  його призначення та умов цього договору.

 5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

 5.3. Забезпечити  збереження  орендованого майна,  запобігати його пошкодженню  і  псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами

пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи

протипожежної безпеки.

Підтримувати територію, прилеглу до об’єкта оренди, та закріплену земельну ділянку в належному санітарному стані.

5.4. Своєчасно здійснювати поточний ремонт майна та утримувати орендоване майно за власні кошти. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого

майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

5.5. Протягом   місяця   після   укладення   цього   договору застрахувати орендоване  майно  не  менше  ніж  на оціночну вартість  на користь Орендодавця, в   порядку,   визначеному

законодавством. і надати Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

   5.6. Щоквартально, до 12 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу,  надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної  плати  (копію  платіжного  

доручення   з відміткою обслуговуючого банку). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

   5.7. У разі  припинення  або  розірвання  договору  повернути Орендодавцеві орендоване майно у належному стані,  не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням

нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану  або  втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря.

   5.8. Орендар самостійно і від власного імені укладає договори на комунальні та інші послуги та їх сплачує.

   5.9. Прийняти майно від Орендодавця одночасно з підписанням договору, або протягом 5 днів після  його укладення.

   5.10. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

   5.11. Забезпечити Орендодавцю  доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим договором.

    5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

                     

6. Права Орендаря

 

     Орендар має право:

     6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього договору.

     6.2. З  дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

     6.3. За письмовою згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об’єкт суборенди, отримує Орендар, а решта

суборендної плати спрямовується до місцевого бюджету 

 

7. Обов'язки Орендодавця

 

     Орендодавець зобов'язується:

     7.1. Передати  Орендарю в оренду майно згідно за цим договором за актом приймання-передачі,  який підписується  одночасно  з цим договором, або на протязі 5  днів  після його

підписання (в разі оренди нерухомого майна на строк не ніж три роки – після державної реєстрації договору).

     7.2. Не   вчиняти   дій,   які   б   перешкоджали  Орендарю користуватися орендованим майном на умовах договору.

     7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності договору переукласти  його на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

 

8. Права Орендодавця

 

   Орендодавець має право:

   8.1. Контролювати  наявність, стан, використання за цільовим призначенням,  переданого в оренду за цим договором майна.

   8.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін до цього договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного невиконання

умов цього договору.

   8.3. У випадках, передбачених цим  договором, змінювати розмір орендної плати.

   8.4. Здійснювати контроль за станом майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

 8.5. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого об’єкту внаслідок невиконання або неналежного виконання

умов цього Договору.

 

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

 

     9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони  несуть  відповідальність  згідно з чинним законодавством України та цим договором.

     9.2. У випадках, коли Орендар не прийняв, або Орендодавець не передав майно у строки, передбачені цим договором, то договір вважається неукладеним і сторони повинні к

омпенсувати одна одній всі витрати, пов’язані з його укладенням.

     9.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань згідно з даним договором у випадку “форс-мажорних” обставин.

     9.4. Спори, які виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирішені  шляхом  переговорів,  вирішуються  в  судовому порядку.

 

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

 

     10.1. Цей Договір укладено строком з «__» ______ 20__ року до «__» _______ 20___ року включно.

     10.2. Умови договору зберігають  силу  протягом  всього строку його дії, в тому числі у випадках, коли після укладення такого договору, законодавством встановлено  правила,  що  

погіршують  становище Орендаря, а в частині  його зобов'язань щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.

     10.3. Зміни і доповнення або розірвання договору оренди допускаються за взаємної згоди сторін.  Зміни  та  доповнення,  що пропонується  внести,  розглядаються протягом одного

місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

     10.4. За  ініціативою  однієї із сторін цей договір може бути розірвано рішенням  суду  у  випадках,  передбачених чинним законодавством.

     10.5. У разі припинення або  розірвання  договору  поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від  орендованого 

майна  не  завдаючи  йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця.

      Вартість поліпшення орендованого майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації на підлягає.

     10.6. Реорганізація  Орендодавця  чи  Орендаря,  або  перехід права власності на орендоване майно третім особам,  не  визнається підставою  для зміни або припинення

чинності цього договору і він зберігає свою чинність  для нового  власника орендованого  майна (його   правонаступників), за винятком випадку  приватизації Орендарем.

   10.7 У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору, після закінчення його строку протягом одного місяця, він вважається продовженим

на той самий термін на тих самих умовах, які були передбачені договором.    

   10.8. Чинність цього договору припиняється внаслідок:

    - закінчення строку, на який його було укладено;

    - витребування майна для суспільних потреб,

    - приватизації орендованого майна Орендарем;

    - загибелі (втрати) орендованого майна;

    - достроково за   взаємною   згодою   сторін  або  за  рішенням  суду;

    - банкрутства Орендаря

    - ліквідації Орендаря — юридичної особи;

    - у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

    - в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України чи цим договором

 

11. Прикінцеві положення

 

11.1. У випадку зміни юридичної адреси, номеру розрахункового рахунку, місцезнаходження, інших реквізитів Сторони зобов’язуються у десятиденний термін повідомити один

одного про зміни, що сталися. У разі неподання такої інформації всі повідомлення, які направлені за попередньою адресою, вважаються врученими.

11.2. Цей Договір складено на ____ сторінках у 2-х (двох)  примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірники для Орендодавця та один для Орендаря.

        11.3. Взаємовідносини сторін,  не врегульовані договором оренди, регулюються чинним законодавством України.

   

12. Інші умови

 

______________________________________________________________________________________________________________

(зазначаються умови визначені за результатами конкурсу, рішеннями Барвінківської міської ради)

 

 

 

13. Додатки

 

13.1. Додатки до договору  є  його  невід'ємною і складовою частиною.

13.2 До цього Договору додаються:

    - висновок про незалежну оцінку майна;

    - акт приймання-передачі майна в оренду.

 

14. Юридичні адреси, банківські платіжні та поштові реквізити сторін

 

            Орендодавець:                                                             Орендар:

 

Барвінківська міська рада                          _______________________________

64701, Харківська обл., м. Барвінкове,          _______________________________

вул. Центральна, 3                                            _______________________________

Код ЄДРПОУ: 04058634                                  _______________________________

Р/р _____________________________           _______________________________

в _______________________________           _______________________________

МФО ___________________________           _______________________________

 

Міський голова                                                 ______________________________

 

__________________ О.О. Бало                     ______________  ________________

 

«__» _____________ 20__ р.                                         «__» _____________ 20__ р.

 

 

 

 

А К Т

прийому – передачі орендованого майна

 

м. Барвінкове                                                          «__» ___________ 20__ року

 

Ми, що нижче підписалися, представник Орендодавця заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Коцар Віктор Миколайович і з другої сторони представник

Орендаря ___________________________________, склали даний Акт прийому - передачі про наведене нижче:

1. Орендодавець, згідно з Договором оренди нежитлового приміщення, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове від «__» ___________ 20__ року

 №___ передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння і користування  частину нежитлового приміщення загальною площею ____ кв.м., розташованого на __ поверсі

адміністративної будівлі за адресою: Харківська обл., м. Барвінкове, _______________.

 2. Технічний і пожежнобезбечний стан вказаного вище майна задовільний.

 3. Сторони зазначають, що орендоване майно передано Орендарю в комплекті та у належному стані, що відповідають істотним умовам договору оренди та призначенню майна.

 4.  Орендодавець повідомляє Орендаря, що інформацією про особливі властивості та недоліки майна (в т.ч. приховані), які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна

Орендаря та третіх осіб або призвести до пошкодження самого майна під час користування ним, він не володіє.

  

РОЗМІРИ ПЛОЩ ТА НАЯВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

п/п

Найменування

Площа

м2

Тепло постачання

Водо

постачання

Водо

відведення

Енерго

постачання

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Здав

Представник Орендодавця  _____________________  В.М. Коцар

                                                               (підпис)

 

Прийняв

Представник Орендаря        _____________________  __________

                                                           (підпис)                                             (ПІБ)

 

 

 

Додаток 4

до рішення ____ сесії

Барвінківської міської ради

VІІ скликання

від «__» _____ 2018 року

№____

 

П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади

міста Барвінкового

 

1. Загальні положення

1.1. Даний Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про оренду державного та комунального майна",

"Про місцеве самоврядування в Україні",  з метою створення механізму передачі в оренду майна  комунальної власності  на конкурсній основі.

 Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і рівних для всіх претендентів умов, економічно виправданих та обґрунтованих  розмірів орендної плати та збільшення надходжень

від оренди майна, а також створення сприятливих умов для  розвитку суб’єктів господарювання  в місті Барвінкове.

1.2. Конкурс на право оренди  (надалі - конкурс) проводиться щодо передачі в оренду нерухомого майна територіальної громади  міста Барвінкового в тому числі цілісних майнових комплексів

(ЦМК), їх структурних підрозділів, нерухомого майна, іншого  індивідуально визначеного майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Барвінкового (далі - майно) за наявності

заяв на оренду від двох і більше претендентів.

1.3. Конкурс, згідно з цим Порядком, полягає у визначенні переможця, який запропонував найвищу орендну плату  та  найкращі умови щодо експлуатації об’єкта оренди  і співпраці з територіальною

громадою міста.

1.4. Проведення конкурсів на право оренди покладається на комісію з питань оренди, що створюється відповідно розпорядження Барвінківського міського голови та є одночасно конкурсною комісією.

2. Порядок оголошення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймає комісія з питань оренди у випадку, якщо в результаті вивчення попиту зголосилося два або більше претендентів на один об’єкт оренди.

2.2. Оголошення про проведення конкурсу підлягає публікації в газеті «Вісті Барвінківщини», та в разі необхідності, інших засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Барвінківської міської ради.

2.3. Оголошення публікується не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, площа, цільове призначення, у разі оренди цілісного майнового комплексу — також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі тієї, що експортується,

кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

У оголошенні зазначаються телефони та адреси для отримання додаткової інформації.

2.4. Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об’єкта, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно

до оголошення про конкурс.

3. Умови конкурсу та порядок подання документів

3.1. Умови конкурсу визначає комісія індивідуально для кожного об’єкта оренди.

Основними  умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу — відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з наданням об’єкта в оренду (проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікування оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації,

послуги пов’язані з нотаріальним посвідченням та реєстрацією договору тощо)

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:

- виконання певних видів ремонтних робіт;

- вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

- створення безпечних умов праці;

- дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення.

- інші умови з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном.

3.2. Орендодавець не має права після опублікування оголошення про конкурс змінювати умови конкурсу.

3.3. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати. В окремих випадках комісія з питань оренди може визначити також інші  критерії, які беруться до уваги під час визначення

переможця конкурсу.

3.4. Стартова орендна плата визначається у відповідності до затвердженої рішенням сесії Барвінківської міської ради методики розрахунку плати за оренду майна, розробленої на основі нормативних актів Кабінету

Міністрів України на підставі незалежної оцінки вартості об’єкту оренди.

3.5 Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

- заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про проведення  конкурсу. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу

він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу). У пропозиціях  щодо виконання умов 

конкурсу зазначаються цільове призначення та умови використання об’єкта, зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта його модернізацію тощо, зобов’язання щодо утримання прибудинкової територій, оформлення

документації на земельну ділянку, інша необхідна інформація.

- інформацію про засоби зв’язку з ним;

-  відомості про претендента, які повинні містити:

 для юридичної особи:

1) документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

2) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

3) завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

4) довідка від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство

для фізичної особи:

1) копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

2) копію ідентифікаційного номера особи;

3) завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

3.6. Заява про участь у конкурсі подається на ім’я міського голови. Інші документи подаються разом із заявою в запечатаному конверті з описом вкладеного з написом «На конкурс».

3.7. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

4. Конкурсна комісія

4.1. До складу комісії входять представники орендодавця, постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я,

депутатської діяльності і етики та постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства. Комісія утворюється

загальною кількістю не менше 5 осіб.

4.2. Основними завданнями комісії є:

- визначення умов та строку проведення конкурсу;

- розгляд матеріалів та пропозицій учасників конкурсу та затвердження списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

- проведення конкурсу  з    використанням    відкритості пропонування  розміру  орендної  плати  за принципом  аукціону;

- складання протоколів та подання їх для затвердження Барвінківському міському голові.

4.3. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

4.4. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії.

Голова комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданні комісії;

- організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

4.5. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засідання членів комісії.

Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

4.6. З числа представників орендодавця призначається заступник голови конкурсної комісії, який буде виконувати обов’язки голови за його відсутність.

4.7. Члени комісії несуть відповідальність за розголошення інформації:

- про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка містить в документах, поданих учасниками конкурсу.

4.8. Секретар комісії:

- організовує підготовку матеріалів на засіданні конкурсної комісії;

- готує протоколи засідань конкурсної комісії.

4.9. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб – за чисельності комісії п’яти осіб, не менш як чотирьох осіб – за чисельності комісії шість осіб, не менш як п’яти осіб –

за чисельності комісії сім осіб.     

5. Порядок проведення конкурсу

5.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

5.2. Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасників конкурсу подаються до канцелярії Барвінківського виконавчого комітету міської ради у конвертах з написом "На конкурс",

запечатаних печаткою учасника конкурсу та передаються для подальшої реєстрації. Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.

5.3. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників, допущених

до подання конкурсних пропозицій орендної плати затверджується розпорядженням Барвінківського міського голови. Секретар комісії протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу

тими засобами зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій орендної плати. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу,

з особою, яка її подала, укладається договір оренди.

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що складається протокол комісії, який надається Барвінківському міському голові для затвердження.

 У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

5.4. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди.

5.5. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи.

Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

5.6. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

5.7. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

 5.8. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

5.9. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

5.10. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

5.11. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

5.12. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

5.13. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується розпорядженням Барвінківського міського голови. Секретар комісії протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам та публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс та на офіційному веб-сайті Барвінківської міської ради.

5.14. Діяльність комісії припиняється:

- у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- у разі відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу;

- з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся;

- у разі укладення договору оренди з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу;

- проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, – з моменту підписання розпорядження про припинення діяльності комісії.

5.15. Орендодавець протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом 5 (п'яти) робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

5.16. У разі коли переможцем конкурсу є суб'єкт малого підприємництва,який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку плати за оренду майна.

5.17. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 5.15. цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 5.18 цього Порядку.

5.18. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 5.17 цього Порядку, орендодавець скасовує своє рішення про визначення переможця.

5.19. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 5.5. цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується розпорядженням Барвінківського міського голови.

6. Укладення договору оренди за результатами конкурсу

6.1. Договір оренди об’єкту укладається орендодавцем з переможцем конкурсу, визначеного комісією не пізніше 15 денного терміну з дня затвердження результатів конкурсу Барвінківським міським головою.

6.2. Умови договору оренди повинні враховувати умови конкурсу, включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

6.3. В разі відмови переможця конкурсу в 15-ти денний термін укласти договір оренди, договір  укладається  з  особою, яка запропонувала найкращі, після переможця умови .

7. Вирішення спорів

7.1. Спори, що виникають в процесі реалізації цього Порядку, вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

Додаток 5

до рішення ___ сесії

Барвінківської міської ради

VІІ скликання

від «__» _____ 2018 року

№____

 

П О Р Я Д О К

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта  оціночної  діяльності, а також суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт  (далі – суб’єкти  оціночної діяльності) у випадках, коли замовником незалежної оцінки майна і оцінки земель комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове виступає Барвінківська міська рада.

Ця процедура застосовується у разі, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна менша встановленої абзацом другим частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» або відповідним рішенням Барвінківської міської ради в сфері публічних закупівель вартості предмета закупівлі.

1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнані такими згідно із законом України «Про оцінку земель»;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Барвінківського виконавчого комітету міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки, а також строку їх виконання (у календарних днях);

підтвердні документи – заява про участь у конкурсі; документи, які визначають правовий статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна або землеоціночних робіт, перелік яких визначений цим Порядком.

1.3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі – комісія), склад якої затверджується розпорядженням Барвінківського міського голови

1.4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

– скликає засідання комісії;

– головує на засіданнях комісії;

–приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Порядком;

– дає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

– організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

– представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

1.5. Секретар комісії:

– забезпечує виконання доручень голови комісії;

– здійснює підготовку інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

– опрацьовує подані претендентами підтвердні документи;

– готує для комісії інформацію щодо кожного претендента, який має намір взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання підтвердних документів;

– готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

– оформляє протоколи засідань комісії.

1.6. На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження виконує заступник голови комісії. На період тривалої відсутності секретаря комісії його повноваження делегуються головою комісії будь-якому члену комісії.

1.7. До складу комісії входять представники орендодавця, постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики та постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства. Комісія утворюється загальною кількістю не менше 5 осіб.

1.8. До повноважень комісії належать:

– розгляд пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

– розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності;

– повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Порядку в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;

- визначення, шляхом голосування, переможця конкурсу.

2. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Інформація про проведення конкурсу публікується в  засобах масової інформації та на офіційному веб–сайті  Барвінківської міської ради за 14–30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

2.2. Інформація про проведення конкурсу має містити:

– дату, час і місце проведення конкурсу;

– відомості про об’єкт оцінки (назва, площа та/або склад майна та місцезнаходження об’єкта  оцінки, мета оцінки);

– кінцевий термін подання документів;

– строк виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

– перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії ;

– кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна або землеоціночних робіт);

– місцезнаходження комісії, її контактні номери телефонів.

2.3. Претенденти подають до Барвінківського виконавчого комітету міської ради конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності належать:

– заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);

– копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, завірена їхнім особистим підписом та печаткою (за наявності);

– копії кваліфікаційних документів суб’єкта оціночної діяльності, (кваліфікаційний сертифікат та посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача), в тому числі оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна, завірені їхнім особистим підписом та печаткою (за наявності) (тільки для претендентів - юридичних осіб);

– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (за наявності) (тільки для тих претендентів, які у своїй роботі будуть додатково залучати оцінювачів для проведення оцінки);

– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

2.4. Конкурсну документацію слід подавати до Барвінківського виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання  претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

2.5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

3. Порядок проведення конкурсу

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним цим Порядку, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

3.3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформацію про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

На засіданні комісії можуть бути присутніми претенденти або їх представники, особи, що можуть бути сторонами договору про виконання робіт з оцінки, про що вони письмово повідомляють комісію не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання. Особи, які присутні на засіданні, але не є членами комісії, не мають права брати участь в обговоренні питань та прийнятті рішень, що належать до компетенції комісії, втручатись у її роботу.

3.4. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, які відповідають критеріям пунктом 3.5. цього Порядку.

3.5. Під час вибору переможця конкурсу враховується:

– кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

– досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

– досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності;

– запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

– кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах;

– кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна, укладених міською радою із зазначеним учасником конкурсу та причини такого невиконання;

– кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на проведення оцінки майна, укладених з міською радою та з іншими замовниками за підсумками попередніх конкурсів.

3.6. Рішення комісії приймається шляхом голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то голос голови комісії визнається вирішальним.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об’єктом оцінки згідно з додатком 2 до цього Порядку.

3.7. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додається до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує Барвінківський міський голова.

3.8. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу у випадку його відмови від виконання робіт за договором.

4. Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

4.2. У триденний термін після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

4.3. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Барвінківської міської ради.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення конкурсного

відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

Заявник___________________________________________________________

(назва заявника)

 

Керівник __________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи)____________________________________________________________

 

Місцезнаходження__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(телефон) (телефакс) (телекс)

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва об’єкта)

 

“___” __________ 20__ р.                                        __________________

(дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника)

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку проведення конкурсного

відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

Додаток 1 до протоколу засідання

конкурсної комісії від ____ 20___ р.

 

  

 

ВІДОМІСТЬ
підсумків відкритого голосування

 

Об’єкт оцінки ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

                                                   (назва об’єкта оцінки)

 

№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

за

проти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії                 ____________           ______________________

                                                   (підпис)                     (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту рішення Барвінківської міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення V сесії Барвінківської міської ради VІ скликання від 17.02.2011 №85 «Про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Барвінкового»

із змінами та доповненнями, затвердження його в новій редакції»

 

         Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Барвінківської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення V сесії Барвінківської міської ради VІ скликання від 17.02.2011 №85 «Про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Барвінкового» із змінами та доповненнями, затвердження його в новій редакції» (надалі – Проект рішення) підготовлений відповідно до вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786, Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 №629 з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту рішення. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Барвінківської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення V сесії Барвінківської міської ради VІ скликання від 17.02.2011 №85 «Про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Барвінкового».

 

          І. Визначення проблеми

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами) органи місцевого самоврядування (міська рада), вирішують в установленому законом порядку, питання щодо управління об’єктами комунальної власності відповідних територіальних громад.

Пунктом 2 статті 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (із змінами) визначено, що державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності,  здійснюють  органи  місцевого самоврядування.

         Згідно рекомендацій Адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26 грудня 2017 року №120-рк/к щодо припинення дії, які полягають у затвердженні рішення V сесії VІ скликання від 17.02.2011 №85 Положення про надання в оренду майна територіальної громади міста Барвінкового, окремі пункти якого містять антиконкурентні умови, та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У зв’язку із з численними змінами чинного законодавства на сьогоднішній день виникла необхідність розробки проекту рішення Барвінківської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення V сесії Барвінківської міської ради VІ скликання від 17.02.2011 №85 «Про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Барвінкового».

З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою визначення порядку передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового.

До кола суб'єктів, на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

-        суб’єкти господарювання – оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України;

-        орган місцевого самоврядування – у зв’язку з неправомірним оскільки окремі пункти чинного рішення містять антиконкурентні умови, та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 

       ІІ. Цілі державного регулювання

Проект спрямований на удосконалення правового регулювання організаційних відносин пов’язаних з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового, підстави та умови його передачі в оренду та повернення, даний проект буде регулювати організаційні, правові та майнові відносини між орендарем та орендодавцем.

 

     ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 - Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Окремі пункти чинного рішення містять антиконкурентні умови, та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Альтернатива 3 - Прийняття проекту акта

Дана альтернатива є актуальною, адже організаційні відносини пов’язанні з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове будуть приведенні до норм чинного законодавства.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним і юридичним особам;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

- забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної плати.

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

удосконалення правового регулювання організаційних відносин пов’язаних з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового, підстави та умови його передачі в оренду та повернення, даний проект буде регулювати організаційні, правові та майнові відносини між орендарем та орендодавцем

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

-

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

За умови прийняття зазначеного рішення буде визначено чіткий порядок надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового відповідно до вимог чинного законодавства

відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

З огляду на альтернативу - залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати відсутні.

Прийняття проекту акта

відсутні

 

Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить вирішення проблеми і є єдиним виходом з ситуації, що склалася.

У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання інтереси територіальної громади ставляться під загрозу. Ця альтернатива не сприятиме вирішенню існуючої проблеми, оскільки неврегульованість відносин потягне за собою негативні наслідки. 

 

ІV. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

За умови прийняття зазначеного рішення буде визначено чіткий порядок надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового відповідно до вимог чинного законодавства

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Прийняття проекту акта

залучення додаткових коштів до бюджету м.Барвінкове

 

відсутні

у разі прийняття акта буде впорядковано та врегульовано порядок надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для органів місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати для органів місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не буде досягнуто цілей правового регулювання, оскільки окремі пункти чинного рішення містять антиконкурентні умови, та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Прийняття проекту акта

удосконалення правового регулювання організаційних відносин пов’язаних з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового, підстави та умови його передачі в оренду та повернення, даний проект буде регулювати організаційні, правові та майнові відносини між орендарем та орендодавцем

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених новел, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням

 

         IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом рішення чітко врегульовані: процедура передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади, порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна; питання щодо проведення незалежної оцінки об'єктів оренди; укладення договорів оренди об'єктів комунальної власності; приведено у відповідність до вимог чинного законодавства методику розрахунку плати за оренду майна..

Таким чином, такий регуляторний акт містить норми, які чітко регламентують організаційні, правові та майнові відносини між орендарем та орендодавцем.

Механізмом розв’язання визначеної проблеми є прийняття нормативного акту, який встановлює єдиний документ, який є підставою для передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового.

Запропонований механізм даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності

        

         V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

         Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджається орган місцевого самоврядування, а також ресурсами суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія запропонованого проекту акта. 

        

         VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

     Термін дії запропонованого регуляторного акту залежить від змін у чинному законодавстві. Також складно спрогнозувати дію внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього в майбутньому можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту є необмеженою до моменту встановлення факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або його цілі.

 

         VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

         Показниками результативності запропонованого акта будуть:

- кількість нових договорів оренди комунального майна;

- кількість пролонгованих договорів оренди комунального майна;

- кількість припинених договорів оренди комунального майна;

- надходження коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна;

- загальна площа приміщень комунальної власності, переданих в оренду.

         Проект рішення буде оприлюднено з метою обговорення та отримання зауважень та пропозицій.

 

         VІII. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності рішенням за статистичним методом.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні три роки після виконання заходів повторного відстеження протягом всього терміну його чинності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Спеціаліст І категорії з юридичних питань

та регуляторної політики відділу земельних

відносин, соціальних питань та

регуляторної політики                                                            Ю.А. Коваленко

 

27 квітня 2018 року