Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

УКРАЇНА

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКА     ОБЛАСТЬ

 

                                      ___ сесія  міської  ради  VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

       від «__»___________  2016 року                                              №_________

 

Про затвердження Положення про порядок

списання майна, яке є комунальною власністю

територіальної громади м. Барвінкове                                         

З метою вдосконалення та встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове, враховуючи висновки постійної комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», керуючись п. 30 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 та ч.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Барвінківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Положення про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове та додатки до нього.

2. Рішення ХVІІІ сесії міської ради VІ скликання від 17 лютого 2012 року №305 «Про затвердження Порядку списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове», визнати таким, що втратило чинність.

3. Барвінківському виконавчому комітету міської ради довести зміст рішення та копію Положення про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове та додатки до нього до відома підпорядкованих комунальних підприємств, установ і організацій.

4. Відповідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднити рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття на сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства (Степанова Т.А.).

 

Міський голова                                               О.О. Бало

 

Затверджено    рішенням   __ сесії Барвінківської міської ради VII скликання

від ________року №______  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна, яке є комунальною власністю

територіальної громади м. Барвінкове

 

Це Положення про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове (далі – Положення)  розроблено відповідно до Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від  08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності».

І. Загальні положення.

1.1. Положення розроблене з метою вдосконалення та встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове, ефективного його використання та здійснення належного контролю за списанням основних засобів.

 

1.2. У цьому Положенні суб’єктами  господарювання є комунальні підприємства, організації  та установи в господарському віддані або оперативному управлінні яких знаходиться майно комунальної власності.

 

1.3.  Положення визначає механізм списання об'єктів комунальної власності,  якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні   інвестиції   в   необоротні   матеріальні   активи), матеріальні активи,  що  відповідно  до  законодавства  визнаються основними  фондами  (засобами),  іншими необоротними матеріальними активами  (далі  -  майно). 
Списання майна здійснюється у  спосіб,  передбачений  цим Положенням.    
Терміни, які використовуються у цьому Положенні,  вживаються  у значенні,  наведеному  в законодавчих актах,  що регулюють питання правового  режиму  власності   відповідного   майна   та   питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку. 
 
     1.4. Дія цього Положення поширюється на майно, що передане підприємствам, установам, організаціям міської комунальної власності на правах господарського відання та користування, оперативного управління в т.ч. передане в оренду.
Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду, об’єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси тощо).
Списання майна здійснюється шляхом ліквідації, безоплатної передачі та відчуження (рухоме майно) з балансу підприємства, установи, організації.
Списання інших необоротних матеріальних активів з балансу комунальних підприємств та установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, здійснюється з дозволу Барвінківської міської ради.
 Списання інших необоротних матеріальних активів з балансу комунальних підприємств здійснюється з дозволу керівника підприємства відповідно до вимог чинного законодавства.
 
ІІ. Прийняття рішення про списання майна
     2.1. Списання майна здійснюється суб'єктом  господарювання,  на балансі  якого  воно  перебуває,  на підставі прийнятого Барвінківською міською радою рішення про надання згоди на його списання. 
     Списання майна здійснюється за умови врахування  особливостей правового   режиму  майна,  наявності  встановлених  законодавчими актами  обтяжень  чи  обмежень  щодо  розпорядження  майном  (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном). 
Списання майна,  що перебуває на балансі Барвінківської міської ради, здійснюється таким суб'єктом відповідно до цього Положення.
 
ІІІ. Порядок списання майна, що є комунальною власністю                                      територіальної громади м. Барвінкове, шляхом ліквідації
      3.1. Списанню  підлягає майно
- що не може бути в установленому порядку відчужене,  безоплатно передане  державним  підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути  економічно недоцільне);  
- у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання  суб'єктом  господарювання, зокрема  у зв'язку з будівництвом,  розширенням,  реконструкцією і технічним  переоснащенням;
- пошкоджене  внаслідок  аварії  чи стихійного  лиха  та  відновленню  не  підлягає;  
- виявлене  в результаті інвентаризації як нестача. 
     При цьому   списання   майна,   виявленого    в    результаті інвентаризації  як нестача,  здійснюється після відшкодування його вартості,  крім  випадків,  коли  здійснити   таке   відшкодування не можливо.
  
  3.2. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання на балансі якого воно перебуває, після отримання на це відповідного дозволу, який надається:
- на списання майна первісною (переоціненою) вартістю 10 000 гривень та більше за одиницю – рішенням Барвінківської міської ради. До розгляду сесії питання щодо надання згоди на списання майна, суб’єкт  господарювання надає відповідну інформацію про його списання постійним комісіям міської ради;
- на списання майна первісною (переоціненою) вартість більш як 7000 гривень і менш як 10000 гривень за одиницю – рішенням Барвінківського виконавчого комітету міської ради;
- на списання майна первісною (переоціненою) вартість менш як 7000 гривень за одиницю – з дозволу керівника суб’єкта господарювання.
 
       3.3. З  метою  отримання  згоди  на  списання   майна   суб'єкт господарювання  подає  до Барвінківського виконавчого комітету міської ради  разом  із  зверненням стосовно списання майна такі документи: 
            1)  технічно-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрямки використання коштів, які передбачаються одержати в результаті списання;
            2) відомості  про  майно,  що  пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного  будівництва) (Додаток 1); 
            3) акт  інвентаризації  майна, що  пропонується до списання (Додаток 2); 
            4) акт  технічного  стану  майна,   затверджений   керівником суб'єкта господарювання; 
            5) відомості  про  наявність  обтяжень  чи  обмежень стосовно розпорядження   майном,   що   пропонується   списати   (разом з відповідними підтвердними документами); 
            6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану (у разі необхідності);                                 
            7) відомості  про об'єкти незавершеного будівництва,  а саме: дата  початку  і  припинення  будівництва,  затверджена   загальна вартість,  вартість  робіт,  виконаних  станом  на дату припинення будівництва (ким і  коли  затверджено  завдання  на  проектування, загальна   кошторисна   вартість   проектно-вишукувальних   робіт,кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт,  виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт). 
 
       3.4. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 3.3. цього Положення.
Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа.
Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:
-         майно не відповідає вимогам, визначеним у 3.3. цього Положення;
-         Барвінківською міською радою визначено інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;
-         суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;
-         у техніко-економічному обґрунтуванні доцільність списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна.
 
         
 
ІV. Утворення комісії із списання майна, її завдання та повноваження
4.1.  Для   розгляду   документів,  підготовки  пропозицій  щодо списання майна  утворюється  комісія  з  розгляду питань   стосовно   списання  майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Барвінкове (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням міського голови.
У разі потреби  може  провести  додатковий огляд майна, що пропонується до списання.   
 
  4.2. Для встановлення факту непридатності майна і  неможливості та/або    неефективності  проведення  його  відновного  ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна,  головою якої  є  заступник  керівника  суб'єкта господарювання, а членами - головний бухгалтер або його заступник, працівники  інженерних,  технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних  та  інших  служб суб'єкта господарювання,  а також залучені представники власника майна та інші фахівці. 
 
        4.3. Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.
Розпорядження про створення комісії поновлюється щорічно або за потреби.
Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.
 
         4.4. Комісія: 
     1) проводить    в    установленому   законодавством   порядку інвентаризацію майна,  що  пропонується  до  списання,  та  за  її результатами складає відповідний акт; 
     2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів,  поетажних  планів,  відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку; 
     3) визначає     економічну    (технічну)    доцільність  чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання  майна  і вносить відповідні пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію; 
     4) установлює  конкретні  причини  списання  майна: моральна застарілість чи фізична зношеність,  непридатність для  подальшого використання   суб'єктом   господарювання,  зокрема  у  зв'язку  з будівництвом,  розширенням,    реконструкцією    і     технічним переоснащенням,  або  пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення,  або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі; 
     5) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є); 
     6) визначає можливості використання окремих вузлів,  деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню і провидить їх оцінку; 
      7) здійснює контроль  за  вилученням  з  майна,  що  підлягає списанню,  придатних вузлів,  деталей,  матеріалів та агрегатів, а також  вузлів,  деталей,  матеріалів  та  агрегатів,  що   містять дорогоцінні  метали і дорогоцінне каміння,  визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування  на  відповідних балансових рахунках; 
      8) визначає вартість майна, що підлягає списанню внаслідок безоплатної передачі; 
      9) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою. 
 
      4.5. За результатами  роботи  складається  протокол  засідання 

комісії, до якого додаються: 
     1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання; 
     2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання; 
     3) акти на списання майна; 
     4) інші   документи   (копія   акта   про   аварію,  висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності). 
      У протоколі засідання комісії  зазначаються  пропозиції  щодо шляхів використання майна,  списання якого за висновками комісії є недоцільним,  заходи з відшкодування вартості майна,  в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого. 
      Протокол засідання   комісії   підписується   всіма   членами комісії.  У разі незгоди з рішенням комісії її члени  мають  право викласти  у  письмовій  формі  свою окрему думку,  що додається до протоколу засідання. 
      В актах технічного стану майна зазначаються рік  виготовлення (будівництва)   майна,   дата   введення   в  експлуатацію,  обсяг проведеної роботи   з   модернізації,   модифікації,   добудови, дообладнання  і реконструкції,  стан  основних частин,  деталей і вузлів, конструктивних елементів. 
      В акті на списання майна детально зазначаються  причини  його списання   та   робиться   висновок   про   економічну  (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна. 
     У разі  списання  майна,  пошкодженого  внаслідок  аварії  чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію,  в якій зазначаються  причини,  що призвели до неї. 
     Протокол засідання   комісії,  акт  інвентаризації,  акти  на списання  майна  та  технічного  стану  затверджуються  керівником. 
                     
V. Механізм списання майна
     5.1. Розбирання  та  демонтаж  майна,   що   пропонується   до списання, проводиться тільки після прийняття сесією міської ради рішення про надання згоди  на списання  майна згідно абз.1 п.3.2. Положення  (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха). 
 
     5.2. Розбирання,  демонтаж  та   списання   майна,   а   також відображення  на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних  господарських  операцій   згідно   з   цим   Положенням забезпечується безпосередньо суб'єктом господарювання,  на балансі якого перебуває майно. 
 
     5.3. Усі вузли,  деталі,  матеріали та агрегати розібраного та демонтованого  обладнання,  придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання,  а  також  матеріали,  отримані  в результаті  списання  майна,  оприбутковуються  з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. 
     Непридатні для  використання  вузли,  деталі,  матеріали   та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо). 
 
     5.4. Оцінка   придатних   вузлів,   деталей,   матеріалів   та агрегатів,  отриманих в  результаті  списання  майна,  проводиться відповідно до законодавства. 
 
     5.5. Кошти,   що   надійшли   в   результаті  списання  майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства. 
 
     5.6. Суб'єкти   господарювання,  на  балансі  яких  перебувало майно,  подають  у  місячний  строк   після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна (Додаток 3). 
     У разі  наявності  зауважень  до  звіту  повертають  його  суб'єктові господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду. 
 
     5.7. Процедура списання майна вважається закінченою з  моменту подання  суб'єктом  господарювання  звіту про списання майна. 
 
     5.8. Керівник  суб'єкта  господарювання   та   члени   комісії забезпечують  згідно із законодавством подання виконавчим органам міської ради достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням. 
 
VІ. Порядок списання майна, що є комунальною власністю 
територіальної громади м. Барвінкове, шляхом 
безоплатної передачі
6.1. Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове, з балансу суб’єктів господарювання міської комунальної власності здійснюється за погодженням сторін з дозволу Барвінківської міської ради.
 
6.2. Для отримання дозволу на передачу матеріальних цінностей суб’єкт господарювання, який має  намір передати майно, надає Барвінківському виконавчому комітету міської ради:
- письмове звернення суб’єкта господарювання про надання дозволу на передачу майна;
 - перелік майна, яке пропонується передати, із зазначенням його балансової та залишкової вартості (на дату передачі), інвентарних номерів (у разі основних засобів);
- лист-звернення суб’єкта господарювання, якому пропонується передати майно;
- висновок експерта про стан майна (у разі необхідності).
 
6.3. Після отримання дозволу на передачу майна суб’єкт господарювання, який має намір передати майно готує акти приймання-передачі у трьох примірниках.
В актах на приймання-передачу майна детально висвітлюються технічні та бухгалтерські дані об’єкта.
 
6.4. Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове, з комунальної власності у державну власність здійснюється згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» з дозволу міської ради.
 
VІІ.  Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове, шляхом відчуження 
(продаж рухомого майна)

7.1. Відчуження рухомого майна суб’єктів господарювання міської комунальної власності проводиться безпосередньо суб’єктом господарювання  після отримання на це дозволу сесії Барвінківської міської ради.

        

         7.2. Для розгляду питання про відчуження рухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове, згідно з цим Положенням, суб’єкту господарювання необхідно подати до Барвінківського виконавчого комітету міської ради такі документи:

         - звернення суб’єкта господарювання, в якому надати техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження основних засобів (рухоме майно) та напрямки використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

         -  погодження виконавчого органу міської ради, в підпорядкуванні  якого знаходиться  підприємство-заявник;

         -  відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки (Додаток 4);

         - акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до  відчуження (Додаток 5);

         - акт  технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

         -  звіт про експертну оцінку вартості основних засобів (рухоме майно);

         -  за наявності  заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої  заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

         За вимогою Барвінківського виконавчого комітету міської ради заявник подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

 

         7.3. Початкова ціна продажу основних засобів (рухоме майно) визначається на підставі висновку зі звіту про оцінку основних засобів (рухоме майно), який виготовляється суб’єктом оціночної діяльності відповідно до нормативно-правових документів, які діють на момент її проведення.

 

         7.4. Після проведення оцінки суб’єктам господарювання забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості. Висновок про вартість основних засобів (рухоме майно) дійсний до закінчення строку дії дозволу сесії міської ради на відчуження основних засобів (рухоме майно).

 

         7.5.   Термін прийняття рішення про надання чи відмову в наданні дозволу щодо відчуження основних засобів (рухоме майно) становить 30 робочих днів від часу надходження до виконавчого комітету міської ради повного комплекту документів, потрібних для прийняття відповідного рішення.

 

         7.6. Відчуження основних засобів (рухоме майно) шляхом їх продажу здійснюється виключно через біржі на аукціоні.

         Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу».

                       

         7.7. Кошти, одержані внаслідок відчуження основних засобів (рухоме майно), спрямовуються  відповідно до вимог законодавства, за наявності у суб’єкта господарювання заборгованості з виплати заробітної плати – в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками та зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою.

        

         7.8. Суб’єкти господарювання зобов’язані подати виконавчому комітету міської ради протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження основних засобів (рухоме майно) та використання коштів (Додаток 6).

 

VІІІ.  Прикінцеві положення

8.1. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

 

8.2.  Керівник суб’єкта господарювання несе відповідальність згідно з чинним законодавством за цільове використання коштів, отриманих від реалізації основних засобів (рухоме майно), та за достовірність інформації, наданої виконавчому комітету міської ради.

 

8.3. Контроль за використання коштів, отриманих від продажу основних засобів (рухоме майно), покладається на керівника підприємства, установи, організації.


 
 

                      Додаток 1

                                                                                                                                                                                                    до Положення про порядок списання майна,

                                                                                                                                                                                                      яке є комунальною власністю територіальної

                                                                                                                                                                громади м. Барвінкове

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

_______________________

(підпис)                           (ініціали та прізвище)

_________________ 20__ р.

М.П.

ВІДОМІСТЬ

про об’єкти комунальної власності, що пропонуються до списання

станом на _______________ 20__ р.

 

Порядковий номер

Найменування обєкта

Рік випуску (побудови)/дата введення в експлуатацію

Номер об’єкта (інвентарний заводський паспорт)

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, грн.

Первісна (переоцінена) вартість, грн.

Сума нарахованого зносу, грн.

Балансова (залишкова) вартість, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Усього:

 

 

 

 

-

 

Дані про дорогоцінні метали__________________________________________________________________________

                                                          (подаються у разі їх наявності за кожним об’єктом)

___________________________________________________________________________________________________

 

Головний бухгалтер комунального підприємства              _____________         ___________________

                                                                                                                                                               (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)


 

                                                                                                                                  Додаток 2

                                                                                                                                                                                            до Положення про порядок списання майна,

                                                                                                                                                                                              яке є комунальною власністю територіальної

                                                                                                                                                        громади м. Барвінкове

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

________  _______________________

(підпис)                           (ініціали та прізвище)

_________________ 20__ р.

М.П.

АКТ

інвентаризації об’єкти комунальної власності, що пропонуються до списання/відчуження

                                          __________________________________________________________________________

                                                                  (найменування комунального підприємства та його місце знаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження від ___ __________ 20__ р. №__________ комісією у складі   ______________________________________

                                                                                                                                                                         (посада, прізвище та ініціали членів комісії)

 ________________________________________________________________________________________________________________________

проведено інвентаризацію об’єктів комунальної власності, що пропонуються до списання/відчуження і відображаються на субрахунку №_________ станом  на __________ 20__ р.

                Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.

                Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.

                Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

Порядковий номер

Найменування обєкта

Рік випуску (побудови)/дата введення в експлуатацію

Номер обєкта

Станом на __ _________20__ р.

Примітка

інвентарний

заводський

паспортний

Фактично виявлено

За даними бухгалтерського обліку

 

кількість

Первісна (переоцінена) вартість, грн.

кількість

Первісна (переоцінена) вартість, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Усього:

 

 

 

 

-

Усього за актом:

1) загальна кількість об’єктів (фактично) _____________________________________________________________________________________

                                                                                                     (цифрами та словами)

2) на суму, грн. (фактично) _________________________________________________________________________________________________

                                                                                                     (цифрами та словами)

Голова комісії:                    __________________________               ___________             ___________________________

                                                 (посада)                                             (підпис)                       (ініціали та прізвище)

Члени комісії:                      __________________________               ___________              ___________________________

  __________________________                ___________              ___________________________

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               Додаток 3

                                                                                                                                                                                                         до Положення про порядок списання майна,

                                                                                                                                                                                                        яке є комунальною власністю територіальної

                                                                        громади м. Барвінкове

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________                                                                                                                                                                        ______________________________

(найменування суб’єкта господарювання)                                                                                                                                                                                 (посада керівника суб’єкта господарювання)

_______________________________                                                                                                                                                                              __________  ______________________________

(місце знаходження суб’єкта господарювання)                                                                                                                                                                        (підпис)                           (ініціали та прізвище)

_______________________________                                                                                                                                                                       _________________ 20__ р.

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                      М.П.

 

                                                                                                                                                                                     ЗВІТ 

про списання об’єктів комунальної власності

 

Порядковий номер

Найменування обєкта

Рік випуску (побудови)/дата введення в експлуатацію

Інвентарний номер

Заводський номер

Витрати на списання об’єкта, грн.

Оприбутковано в результаті списання

Загальна вартість, грн.

Отримано коштів в результаті реалізації матеріалів, сировини тощо, грн.

Перераховано до міського бюджету, грн.

Документи, що підтверджують отримання коштів

Придатних вузлів, агрегатів

Матеріалів

Сировини

Основних засобів

кількість

Вартість, грн.

кількість

Вартість, грн.

кількість

Вартість, грн.

кількість

Вартість, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії:                      __________________________               ___________            _______________________

                                                                     (посада)                                                     (підпис)                        (ініціали та прізвище)

Члени комісії:                       __________________________               ___________             _______________________

    __________________________               ___________             _______________________

    __________________________               ___________             _______________________     


 

Додаток 4                                                                                                                                                                                                  до Положення про порядок списання майна,                                                                                                                                                                                                   яке є комунальною власністю територіальної                                                                                                                    громади м. Барвінкове

                                                                                

                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                    _________________________________

                                                                                                                                                                                                                                    (посада керівника суб’єкта господарювання)                                                                        

                                  __________ ______________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (підпис)            (ініціали та прізвище)

                                 _____ ______________20__ р.

                                                                                                                                                                                                                                                                   М.П.

                                                                                     

ВІДОМОСТІ 
про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються

до відчуження на ___ ________ 20__ р.

Найменування об'єкта

Рік випуску (побудови)

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень

Первісна (переоцінена) вартість, гривень

Сума нарахованого зносу, гривень

Балансова (залишкова) вартість, гривень

Дані про дорогоцінні метали*

інвентарний

заводський

паспортний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

* Відомості про дорогоцінні метали:  (подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом)

 

Головний бухгалтер                              ______________________  _______________________________

                                                                                         (підпис)                                (прізвище та ініціали)


 

Додаток 5                                                                                                                                                                                                  до Положення про порядок списання майна,                                                                                                                                                                                                   яке є комунальною власністю територіальної                                                                                                                    громади м. Барвінкове

                                                                                                                                                                                        

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                       _________________________________

                                                                                                                          (посада керівника суб’єкта господарювання)                                                                        

                                  __________ ______________________

                                                                                                                                                                  (підпис)            (ініціали та прізвище)

                   _____ ______________20__ р.

                                                                                                                                                                М.П.

АКТ

інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

_____________________________________________________________________________________

найменування об'єкта (суб'єкта господарювання, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація, та його  місцезнаходження)

 

На підставі наказу (розпорядження) від ___ __________ 20__ р. N ____ комісією у складі _____________________________________________________________________________________

                                         (посада, ініціали та прізвище членів комісії)

 

проведено інвентаризацію основних  засобів,  які  пропонуються  до відчуження і відображаються на субрахунку  N __ на __ _____ 20__ р.

 

Інвентаризацію почато     ___ _________ 20__ р. Інвентаризацію закінчено  ___ _________ 20__ р.

 

Під час інвентаризації встановлено:

 

Найме-

нування

об'єкта

Рік

випуску

Номер об'єкта

Обліковується на __ _______ 20__ р.

При-

мітка

інвен-

тарний

завод

ський

пас-

порт-

ний

фактично

виявлено

за даними бухгалтерського

обліку

кіль-

кість

первісна

(переоці-нена)

вартість,

грн

кіль-

кість

первісна

(переоцінена)

вартість

грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

+

+

+

+

 

Усього:

     а) загальна кількість одиниць, фактично _________________________________________________________

                                                                            (словами)

     б) на суму, гривень, фактично _________________________________________________________

                                                                             (словами)

 Голова комісії   ____________    ______________    ______________________

                                         (посада)               (підпис)                (ініціали та прізвище)

 Члени комісії:   _____________    _____________    ______________________

                                        (посада)                 (підпис)               (ініціали та прізвище)

                             _____________    _____________    ______________________

                                        (посада)                  (підпис)             (ініціали та прізвище)


 

    Додаток 6                                                                                                                                                                                                до Положення про порядок списання майна,                                                                                                                                                                                                   яке є комунальною власністю територіальної                                                                                                                    громади м. Барвінкове                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ЗВІТ 
за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна

Найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання

Найменування, інвентарний номер об'єкта продажу

Найменування органу, який надав згоду на відчуження

Номер та дата прийняття документа, яким надано згоду на відчуження

Найменування, місцезнаходження організатора аукціону, біржі

Підстави, з яких аукціон не відбувся

Найменування суб'єкта управління, який надав згоду на зменшення початкової вартості, номер і дата прийняття документа

Підстави для зменшення початкової вартості, розмір зменшення (відсотків)

Найменування, місцезнаходження покупця

Номер, дата реєстрації договору купівлі-продажу

Вартість майна за результатами незалежної оцінки (початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість), гривень

Початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість та розміру її зменшення, гривень

Сума коштів, отриманих від продажу, номер рахунка

Використання коштів згідно з технікоекономічним обґрунтуванням

Фактичне використання коштів

призначення

сума

призначення

сума                 

Усього                

 

Керівник підприємства   _____________________      ____________________________

                                                                  (підпис)                                  (прізвище та ініціали)

                Головний бухгалтер        _____________________      ____________________________  

                   М.П.                                       (підпис)                                  (прізвище та ініціали)

   

                                        


 

Додаток 7                                                                                                                                                                                                        до Положення про порядок списання майна,                                                                                                                                                                                                          яке є комунальною власністю територіальної                                                                                                                            громади м. Барвінкове

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керівник суб'єкта господарювання
 
___________________________
 
(підпис) (ініціали та прізвище)
 
__ ____________ 200_ р.
 
М.П.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    г

                                                            Положення

про комісію з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Барвінкове

 

1. Комісія з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Барвінкове (далі – Комісія), створена відповідно до пункту IV Положення про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове, з метою дотримання чинного законодавства України при списанні комунального майна.

2. Комісія у своїй роботі керується Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» та від 06.06.2007 №803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м.Барвінкове та цим Положенням.

3. Завданням Комісії є розгляд документів, підготовка пропозиції щодо списання майна та підвищення контролю за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку списання такого майна.

4.  Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.

5. Керує роботою Комісії і проводить її засідання голова, а в випадках його відсутності – заступник голови комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Члени Комісії зобов’язані брати участь у діяльності Комісії, виконувати розпорядження і доручення голови.

6. Голова Комісії (далі – Голова) в межах своєї компетенції:

- скликає та проводить засідання Комісії;

- дає розпорядження та доручення, обов’язкові для всіх членів Комісії;

- представляє Комісію у відносинах з підприємствами, організаціями та установами;

- ознайомлює членів Комісії з функціями, правами і порядком роботи та обов’язками, відповідно до цього Положення та Положення про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове.

 

 

7.  Секретар Комісії:

- готує до розгляду згідно з порядком  денним Комісії пропозиції на підставі поданих документів;

- проводить роботу з підготовки проведення засідань Комісії, формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків засідань;

- веде протокол засідання Комісії;

- забезпечує виконання доручень голови.

8. Комісія у разі необхідності має право:

- робити запити до керівників суб’єктів господарювання про надання додаткових документів;

- при розгляді матеріалів про списання майна, знос якого відповідно до бухгалтерського обліку становить менше 100 відсотків, запрошувати на засідання представників суб’єктів господарювання, які несуть відповідальність за передчасне виведення основних засобів з експлуатації.

9. За розпорядженням голови, комісія може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом погодження проекту рішення з її членами. Рішення вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його погодили не менше двох третин її членів.

10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, присутніх на її засіданні.

11. Надання дозволу на списання комунального майна оформлюється у вигляді рішення сесії Барвінківської міської ради, або рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради, а відмова в наданні такої згоди – у формі листа Барвінківського виконавчого комітету міської ради, після підписання протоколу Комісії.

 

 

Секретар міської ради                                                Г.В. Блудова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

до проекту рішення Барвінківської міської ради

«Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове»

 

         Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Барвінківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове» (надалі – Проект рішення) підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами) та до постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту рішення. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Барвінківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове».

 

І. Визначення проблеми

Даний регуляторний акт розроблений у зв’язку з відсутністю на цей час законодавчо встановленого механізму та способів списання майна спільної власності територіальної громади міста та з метою встановлення єдиних вимог до списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове, ефективного його використання та здійснення належного контролю за списанням основних засобів.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

так

-

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти

малого підприємництва

так

 

 

-

 

 

      Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

                                             

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціль прийняття даного регуляторного акта безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.  Основною ціллю є встановлення єдиного порядку щодо списання комунального майна, яке заходиться на балансах підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади м. Барвінкове або використовуються на умовах оренди і безоплатного користування.

 

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

- не забезпечує досягнення цілей щодо встановлення єдиного порядку щодо списання комунального майна, яке заходиться на балансах підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади              м. Барвінкове;

- забезпечує часткове досягнення цілей державного регулювання;

- неповна відповідність принципам регуляторної політики: адекватності, збалансованості, прозорості, ефективності та врахування громадської думки.

Прийняття проекту акта

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- встановлює єдиний, чіткий, прозорий порядок списання майна;

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

- побудований відповідно до вимог чинного законодавства.

 

2.      Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Оцінка впливу на сферу інтересів держави Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- встановлює єдиний, чіткий, прозорий порядок списання майна;

- упорядковує відносини між органами місцевого самоврядування та підприємствами, організаціями, установами комунальної власності територіальної громади м. Барвінкове, а також іншими суб’єктами господарювання

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

      

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

3

-

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

0

100

       

 

 

  

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

відсутні

Прийняття проекту акта

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- врегулювання порядку списання комунального майна

відсутні

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Прийняття проекту акта

- врегулювання порядку списання комунального майна;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

З огляду на альтернативу - залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати відсутні.

Прийняття проекту акта

відсутні

Проект передбачає врегулювання порядку списання комунального майна. Тому єдиним прийнятним способом вирішення проблеми є прийняття регуляторного акта.

У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання інтереси територіальної громади ставляться під загрозу. Ця альтернатива не сприятиме вирішенню існуючої проблеми, оскільки неврегульованість відносин потягне за собою негативні наслідки. 

 

ІV. Опис механізму, який пропонується застосувати  для розв’язання проблеми

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта повною мірою буде забезпечено досягнення поставленої мети стосовно:

- забезпечення реалізації принципів державної регуляторної політики;

- упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування та підприємствами, організаціями, установами комунальної власності територіальної громади, а також іншими суб’єктами господарювання;

- врегулювання порядку списання комунального майна.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Прийняття проекту акта

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода заключатиметься в реалізації принципів державної регуляторної політики та встановлення єдиного, чіткого, прозорого порядку списання майна.

У разі прийняття проекту акта, держава не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття акта буде забезпечено досягнення  цілей щодо встановлення єдиного порядку та вимог списання майна, що є власністю територіальної громади міста.

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

- забезпечує часткове досягнення цілей державного регулювання;

- проблема не розв’язується

Відсутні.

Прийняття проекту акта

у разі прийняття акта буде забезпечено досягнення цілей щодо встановлення єдиного, чіткого, прозорого порядку списання майна, що обліковується на балансі.

Відсутні

 

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання і фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються в користування і оренду.

Проект акта визначає порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове.

Проектом рішення Барвінківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Барвінкове» встановлюються єдині вимоги щодо порядку списання майна, що належить територіальній громаді міста, умови за яких можливе списання.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо списання майна, яке належить територіальній громаді міста Барвінкове.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його мережі Інтернет та на інформаційних стендах Барвінківської міської ради.

Положення регуляторного акту в повній мірі відповідають нормам чинного законодавства та направлені на врегулювання питання списання майна.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, оцінюється вище середнього.

       

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту залежить від змін у чинному законодавстві. Також складно спрогнозувати дію внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього в майбутньому можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту є необмеженою до моменту встановлення факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або його цілі.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

- зменшення видатків господарюючих суб’єктів комунальної власності територіальної громади міста на утримання неліквідного майна;

- можливість суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади міста спрямовувати кошти, отримані від списання майна на власний розвиток.

- вдосконалення порядку списання майна, що є спільною власністю територіальних громад.
 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня видання регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

 

 

Спеціаліст І категорії з юридичних питань

та регуляторної політики відділу земельних

відносин, соціальних питань та

регуляторної політики                                                                                 Ю.А. Коваленко