Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

Додаток № 4 до Документації конкурсних торгів

З предметом закупівлі робіт з будівництва об’єкту „Газифікація

південно-заїхідної  частини м. Барвінкове Харківської області з ГРП”

 

ДОГОВІР  ПІДРЯДУ  №

__________________________________________________________________Замовник,  в особі __________________________________________________________________,  який  діє на  підставі ________________________________________________________ з однієї  сторони,  і _____________________________________________________________іменований  далі  Підрядник, в   особі ________________________________________________, який  діє  на  підставі  ____________________________, з  другої  сторони,  разом  іменовані _ Сторони, за результатами   проведеної  процедури  конкурсних  сторгів  згідно  Закону  України «Про  здійснення  державних  закупівель  № 2289 У!  від 01.06.2010р. (далі Закон)  уклали  цей  договір  підряду ( надалі  - Договір)  про  наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник  доручає, а  Підрядник  зобов’язується  на свій  ризик  власними  силами  і  засобами  в  порядку  та на  умовах, визначених  цим  Договором, виконати  комплекс будівельних  робіт, _____________________________________________________________

1.2.Замовник  разом  з будівельним  майданчиком передає Підряднику  робочий  проект будівництва.

1.3.Замовник  зобов’язаний прийняти  об’єкт в експлуатацію  та  здійснити  розрахунок з  Підрядником  в  терміни, відповідно до  заявлених під час  конкурсу в критеріях  оцінки  строків.

1.4.Обсяги   робвт  можуть  бути зменшені  в  залежності  від  реального  фінансування  видатків, а роботи  завершені згідно  п. 16.2. цього  Договору.

2. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1.Початок  виконання робіт ____________________________2012р.

2.2.Закінчення  виконання  робіт  ________________________2012р.

2.3.Строки  виконання  робіт  передбачені  у  Графіку виконання  робіт, який є  невід’ємною частиною Договору.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.Договірна  ціна  договору  становить ______________________(договірна  ціна  прописом) тис.грн. в т.ч. ПДВ  20%____________________тис.грн.

3.2.Протягом  усього  строку  виконання  робіт  договірна ціна  не може  змінюватись ( п.5 ст.40 Закону)

3.3.Оплата  за  виконані  роботи здійснюється  на  підставі  оформленого акту  здачі-прийняття робіт і  здійснюється  протягом _____(не повинен відрізнятися від  строку  що був  зазначений в  критерії оцінки  _ «Умови  оплати») днів  з дати підписання  такого акту, за  умови  надходження  державної  субвенції  Замовнику.

3.4.Замовник  підписує акти  приймання  виконаних  робіт за  умови  надання  на  виконаний  обсяг робіт  від  постачальників  продукції  сертифікатів, паспортів, інших  документів  виробників  на  обладнання,  матеріали,  вироби, деталі, конструкції тощо.

3.5.Замовник, у разі  відсутності  зауважень  до актів  приймання  виконаних  робіт, протягом  5  робочих днів  з моменту  їх  надання  Підрядником  підписує їх  і один  екземпляр  повертає Підряднику. За  наявності  зауважень  Замовник  відмовляється  від  приймання  актів  виконаних  робіт,  надає  Підряднику  зауваження  і  зазначає  термін  усунення  недоліків.

                      

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА

 

4.1.Підрядник  зобов’язаний:

4.1.1.До  початку  виконання  робіт  прийняти  від  Замовника  по акту  прийому-передачі  будівельний  майданчик ( трасу  трубопроводу) на час  виконання  робіт.

4.1.2. Передати  у  власність Замовника  закінчений  будівництвом  об’єкт  на якому  виконано  всі  передбачені  проектною  документацією, державними  стандартами, будівельними  нормами  і правилами  роботи,  а  також  змонтоване  і  випробуване обладнання, проведені пусконалагоджувальні  роботи  згідно  з  технологічним  регламентом  та  оформлений  державний акт (сертифікат, декларація) готовності  об’єкта  до експлуатації.

4.1.3.Оформити  за  свій  рахунок  всі  необхідні   для  виконання  робіт  ліцензії, сертифікати  й  іншу дозвільну  документацію  в  компетентних  органах  державної  влади,  а  також  виконати  інші  необхідні  дії  для  належного  виконання  Договору.

4.1.4.Забезпечити  отримання  позитивного  висновку  Державної  експертизи, та  дозволу  на  початок  будівельних  робіт.

4.1.5.Запбезпечити  здійснення  авторського  нагляду  за  будівництвом  об’єкту.

4.1.6.Вести  загальний  і  спеціальний  Журнали  виконання  робіт. Вимоги  і  зауваження  представника  Замовника  повинні  виконуватись,  про  що  в Журналі  робіт  робиться  відповідний  запис.

4.1.7.Забезпечити  виконання  робіт  у  відповідності  до  проектної  документації, державних  стандартів, будівельних  норм  і  правил  згідно  з графіком  виконання  робіт. Усунути  всі  дефекти, виявлені у встановленому  порядку  під час  виконання  робіт.

4.1.8.Надати  виконавчу  документацію, паспорти  та  інструкції  по  експлуатації  обладнання, яке   поставлено  на  об’єкт.

4.1.9.Забезпечити  виконання   необхідних  протипожежних  заходів  і  заходів  щодо  техніки  безпеки  і охорони  навколишнього  природного  середовища  протягом  усього  терміну  виконання  робіт.

4.1.10. Забезпечити  можливість  представнику  Замовника  здійснювати  належний  контроль  за  виконанням  робіт.

4.1.11.Здійснювати  за свій  рахунок  систематичне, а перед  початком  роботи  приймальної  комісії  остаточне,  прибирання  будівельного  майданчика  від  виробничих  і  інших  відходів  і  передати  його  Замовнику.

4.1.12.Виконувати  в  процесі  виконання  робіт  письмові  вказівки  Замовника  відносно  проведення  робіт  у  відповідності  з  вимогами  Державного  пожежного  нагляду,  Технічного  нагляду  і норм     по  охороні  навколишнього  природного  середовища.

4.1.13.Направляти  для  виконання  робіт  тих  робітників, які  пройшли  навчання  на  проведення  спеціальних  робіт, у тому  числі  газонебезпечних.

4.1.14.Розслідувати  і  брати  на  облік   нещасний  випадок, що  стався  з  працівником  під час  виконання  робіт.

4.1.15.Виконувати  інші  зобов’язання,  встановлені  Договором.

4.2.Зобов’язання  Підрядника  вважаються  виконаними  після  виконання  ним  зобов’язань за  Договором  і  підписання  Сторонами   акту  приймання-передачі  об’єкту  Замовнику.

             4.3.Підрядник  має  право:

4.3.1.Залучати  до виконання  робіт  інших  осіб, залишаючись  відповідальним  перед  Замовником  за   результат  їхньої  роботи.

4.3.2.Використовувати  окремі  приміщення,  територію  об’єкта  до  його  здачі  для   розміщення  працівників  які  приймають  участь  у  виконанні  робіт, складування  матеріальних  цінностей.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 

5.1. Замовник  зобов’язаний:

5.1.1.Передати  Підряднику   по акту  приймання - передачі  будівельний  майданчик  тимчасово  на  період  виконання робіт.

5.1.2. Забезпечити ( при  потребі) за рахунок  Підрядника  подачу  на   Майданчик  електроенергії, природного  газу,  технічної  і  питної  води, необхідних  Підряднику  для  виконання  робіт  в  обсягах,  погоджених  Сторонами  в  письмовій  формі.

5.1.3.Прийняти  від  Підрядника  закінчений  будівництвом  та  готовий  до  експлуатації  об’єкт  та  здійснити  грошові  розрахунки  в  Підрядником.

5.1.4.Виконувати  інші  зобов’язання, встановлені  Договором.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. У разі потреби проводити контроль виконання Підрядником зобов’язань за цим договором.

5.2.2. У разі недотримання Підрядником графіку виконання робіт, якщо відхилення від графіку перебільшуватиме 15 днів ініціювати розірвання договору, при цьому Підряднику не поверта\ється забезпечення виконання договору.

5.2.3. За рахунок державної субвенції здійснювати технічний нагляд та контроль за:

- відповідністю обсягів і якості виконуваних будівельно-монтажних робіт до проекту, дотримання будівельних норм і правил, технічних умов, якістю і відповідністю ГОСТ, ДБН, нормативним документам застосованих матеріалів, виробів, конструкцій;

- якістю і технічною послідовністю всіх виконуваних будівельних і монтажних робіт, відповідністю їх технічним умовам на спеціальні роботи;

- наявністю сертифікатів, дозволів, результатів випробувань, документів, що засвідчують якість застосованих в будівництві матеріалів, виробів, конструкцій та відповідність їх вказаним документам і вимогам державних стандартів;

- приймання виконаних будівельних робіт і конструктивних елементів, які приховуються при виконанні подальших робіт;

- правильністю ведення загального і спеціальних журналів робіт і контролюючої документації.

 

6. КОМПЛЕКТАЦІЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ВИПРОБОВУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

 

6.1. Підрядник придбає і поставляє на будівельний майданчик обладнання і матеріали, якість яких підтверджується наявністю сертифіката якості або паспортом виробника і повинна відповідати проектно-кошторисній долкументації, Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред’являються до обладнання даного виду.

6.2. Обладнання, матеріали повинні бути вітчизняного виробництва, крім товарів, які не вирробляються в Україні з терміном виготовлення не пізніше 2011 року.

6.3. Підрядник надає Замовнику наступні товаросупроводжувальні документи на обладнання:

  • Сертифікат якості та/або паспорт виробника (технічний паспорт);
  • Сертифікат походження;
  • Сертифікат відповідності;
  • Інструкцію виробника з експлуатації обладнання.

6.4. Підрядник повинен за 56 робочих днів до здійснення випробування усно в телефонному режимі повідомити Замовника про свою готовність здійснити випробуваня/перевірку технологічного обладнання і вказати місце і час їхнього проведення.

6.5. Якщо представник Замовника не може бути присутнім на випробуваннях і перевірці якості та комплектації основного технологічного обладнання,. то Підрядник має право здійснити випрбування чи перевірку технологічного обладнання за відсутності Представника Замовника.

 

7. УМОВИ  ВИКОНАННЯ  РОБІТ

 

7.1. До початку виконання робіт Замовник призначає свого представника, який від імені Замовника буде здійснювати технічний нагляд за будівництвом об’єкта для первірки відповідності обсягів і якості виконуванихз робіт умовам Договору, проекту, дотримання будівельних норм і правил.

7.2. Роботи на будівельному майданчику виконуютьсяч персоналом Підрідника. Для виконанн зазначеного переліка робіт, Підрядник може залучити субпідрядниів. При цьому Підрядник несе перед Замовником відповідальність за наслідки невиконанн чи неналажного виконання зобов’язань субпідрядниками.

7.3. При появі загрози виникнення аварійної ситуації або якщо Замовник виявить випадки порушення правил безпеки персоналом Підрядника, він зобов’язаний заборонити виконанн робіт та повідомити про це в найкоротший термін Підрядника.

7.4. У випадку виявлення на будь-якому етапі неякісного виконання робіт, Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути виявлені недоліки робіт

 

8. ПОВНОВАЖЕННЯ  Й  ОБОВ’ЯЗКИ  ПРЕДСТАВНИКІВ  СТОРІН

 

8.1. Представник Замовника:

8.1.1. Обов’язками представника Замовника є перевірка і здійснення технічного нагляду за виконанням робіт від імені Замовника в межах наданих йому Замовником повноважень.

8.1.2. має право брати участь в випробуваннях і перевірці обладнання і матеріалів, які використовуються Підрядником при виконанні робіт, і підписувати відповідні документи.

8.2. Представник Підрядника:

8.2.1. Підрядник призначає свого представника, який від імені Підрядника буде одержувати всі повідомлення, вказівки й інформацію, які надає Замовник.

8.2.2. Представник Підрядника здійснює необхідне керівництво процесом виконання робіт з початку робіт і до підписання Сторонами акта прийому-передачі об’єкта.

 

9. ЯКІСТЬ РОБІТ

 

9.1. Підрядник гарантує, якість робіт згідно проекту, умовам Договору, вимогам діючих нормативних докуменів.

9.2. Перевірка якості робіт здійснюєтьбся Підрядником та контролюється Замовником. Обґрунтовані висновки Замовника відносно якості робіт будуть остаточними і обов’язковими для Підрядника.

9.3. При виявленні дефектів, недоліків у виконаних роботах, Сторони складають акт виявлених недоліків, в якому мають бути зазначені:

- дата і місце складання акту;

- докладний опис виявлених дефектів, недоліків, тощо;

- термін виправленні дефектів, недоліків.

9.4. Якщо виявлені дефекти, недоліки виникли з вини Підрядника, то він за свій рахунок виправляє їх з метою, для приведення у відповідність до вимог проекту і умов Договору, діючих нормативних документів.

 

10. ПРИЙНЯТТЯ  ОБ’ЄКТА  В  ЕКСПЛУАТАЦІЮ

 

10.1. Після закінчення будівництвом об’єкта і виконання пусконалагоджувальних робіт протягом трьох днів з дня їх закінчення Підрядник подає в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт заяву з необхідними документами про призначення приймольнолї комісії для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачі сертифікату (декларації) відповідності.

 

11. ПЕРЕДАЧА  ОБ’ЄКТА  В  ЕКСПЛУАТАЦІЮ

 

11.1. Підрядник передає Замовнику закінчений будівництвом та готовий до експлуатації об’єкт після оформлення приймальною комісією акта готовності об’єкта до експлуатації та наявності сертифіката (декларації) відповідності.

11.2. Прймання-передача об’єкта офрмляється актом, в якому відображається сума вкладених інвестицій і розшифровується вартість кожного об’єкта відповідно до глав зведеного кошторисного розрахунку.

 

12. ГАРАНТІЇ

 

12.1. Підрядник гарантує, що якість виконаних робіт, обладнання і матеріалі, що застосовані при будівництві об’єкта відповідають проекту, а також ТУ на виготовлення та вимогам діючих нормативних документів.

12.2. Підрядник гарантує, що обдаднання і матеріали є новими, з терміном виготовлення не пізніше 2011 року, відповідають сучасному технологічному рівню виробництва. Гарвнійний термін експлуатації об’єкта становить три роки (36 календарних місяців) з дати підписання Сторонами акта прийманн0-передачі об’єкта в гарантійну експлуатацію.

12.3. Гарантія Підрядника не поширюється на випадки, викликані недотриманням Замовником правил експлуатації ехнологічного оладнання.

12.4. Якщо протягом гарантійного періоду експлуатації об’єкту будуть виявлені недоробки, ушкодження, дефекти в обладнанні, матеріалах і закінчених роботах, які виникли з вини Підрядника, то Підрядник ліквідує ці недоробки, ушкодження чи дефекти за свій рахунок. При виявленні дефектів термін гарантійного періоду експлуатації об’єкту та термін розрахунку з Підрядником збільшується на час, необхідний для їхнього усунення.

12.5. При відмові Підрядника від усунення недоробок, ушкоджень чи дефектів, Замовник має право виеоконати ці робюоти самостійно або силами іншої залученої особи з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок Підрядника або суму понених витрат зменшити розрахунки з Підрядником.

 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

 

13.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.2. У випадку безпідставної відмови Замовника від приймання виконаних робіт по Договору, якщо відмова не пов’язана з якістю робіт, порушенням норм, стандартів, і порушення термінів оплати, при наявності державної субвенції, Замовник сплачує Підряднику крім боргу, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент відмови від суми вартості виконаних робіт за кожний день такого просрочення.

13.3.За  неякісне або не  своєчасне  виконання  робіт  Підрядник сплачує штраф  у  розмірі 20%  від вартості  неякісно  або  не  своєчасно  виконаних  робіт  і  пеню  у  розмірі подвійної  облікової  ставки  НБУ  діючої  на  момент  порушення  Договору  від  суми  не  якісно  або не  своєчасно  виконаних  робіт  за  кожний  день  до  моменту  усунення.

13.4.Якщо  протягом   гарантійного  періоду  будуть  виявлені   дефекти  або  невідповідність  якості  обладнання, матеріалів,  виробів, що   поставлені  та  змонтовані  Підрядником, Підрядник  зобов’язаний  за свій  рахунок  усунути  дефекти  протягом  20  календарних  днів  з  моменту  отримання повідомлення, яке  направляється  Замовником.

При  відмові  Підрядника  від  усунення   дефектів   або  заміни  обладнання,  матеріалі  та  виробів,Замовник  має  право  самостійно  усунути  дефекти  ао  замінити їх, з  подальшим  відшкодуванням  понесених  витрат  за  рахунок  Підрядника  або  зменшення  суми  платежів.

13.5. За  односторонню  відмову  від  виконання  своїх  зобов’язань  протягом  дії  Договору  Підряднику  не  повертається  забезпечення  виконання  договору.

13.6.Сплата  штрафів  не  звільняє Сторони  від  виконання  зобов’язань  або  усунення  порушень.

 

14. ПОРЯДОК  РОЗГЛЯДУ  СУПЕРЕЧОК

 

14.1.Суперечки  і  розбіжності, що  можуть  виникнути  при  виконанні  Договору,  будуть  вирішуватись  шляхом  переговорів.

14.2.Якщо  суперечки  і  розбіжності не  можуть  бути  вирішені  шляхом  переговорів, вони  підлягають  розгляду  господарським  судом  відповідно  до  чинного  законодавства  України.

 

15. ОБСТАВИНИ  ФАРС-МАЖОРУ

 

15.1.Сторона  звільняється  від  відповідальності  за  невиконання  чи  неналежне  виконання  обов’язків за  Договором, якщо  це є  наслідком  дії  обставин  нездоланної  сили ( форс-мажору), наприклад: стихійні  лиха,  воєнні  дії, страйки, масові  безладдя і  хвилювання, дії органів  державної влади, що роблять  неможливими  виконання  Договору, будь-які  інші  обставини  поза  розумним   контролем  сторін,  що  перешкоджають  виконанню  Договору.

15.2. Термін виконання зобов’язань за Договором продовжується на час дії вищевказаних обставин нездоланної сили за умови, що Сторона, для якої  наступив форс-мажор, у триденний термін з моменту настання таких обставин сповістила іншу сторону про настання форс-мажорних обставин.

15.3.Належним підтвердженням настання форс-мажорних обставин ї їхнього терміну дії є Довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого на те органу.

15.4.У випадку, якщо обставини форсу-мажору діють протягом більше 3-х місяців, Сторони  проведуть переговори з питань подальшого виконання або розірвання Договору і проведення взаєморозрахунків.

 

16. ЗМІНИ  УМОВ  ДОГОВОРУ  ТА  ПІДСТАВИ  РОЗІРВАННЯ.

 

16.1.Якщо Підрядник в двотижневий термін не приступить до виконання робіт за договором, або виконує їх настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків у відповідності з п.п.13.3, 13.5 цього договору.

16.2.У випадку порушення Підрядником умов Договору Замовник має право розірвати Договір із стягненням усіх збитків, що виникли.

 

17. ІНШІ  УМОВИ  ДОГОВОРУ

 

17.1.Усі додатки, оформлені письмово та підписані сторонами, є невід’ємною частиною цього договору, про що повинно бути зазначено у додатках.

17.2.Даний Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної із сторін.

17.3.Після підписання  даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

17.4.Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

17.5.Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

17.6.Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє в частині виконання робіт до «___» _________201_р., а в частині розрахунків до повного їх завершення.

17.7. Кожна з Сторін не має права передати свої права і обов’язки за договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.

17.8.При зміні юридичної адреси, банківських реквізитів, місця реєстрації Сторони повинні письмово повідомити про такі зміни іншу сторону протягом одного робочого дня з моменту здійснення такої зміни.

17.9.Підрядник має статус _________

        Замовник має статус _________

 

18.  ДОДАТКИ  ДО  ДОГОВОРУ

 

18.1.Усі Додатки до Договору, підписані сторонами, є невід’ємною частиною.

18.2.Перелік Додатків до даного Договору:

1.Додаток № 1. Графік виконання робіт.

2.Додаток № 2. Договірна ціна вартості будівництва.

3.Додаток № 3. __________________________________

4.Додаток № 4 ___________________________________

5.Додаток № 5 ___________________________________

 

19.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ  ТА  ПІДПИСИ  СТОРІН: