Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

                     

     

 

                                               РІШЕННЯ

 

        від  11  жовтня  2017 року                                                      №  639

 

Про затвердження порядку денного

ХХV  сесії  Барвінківської

міської ради VІІ скликання.

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХХV сесії міської ради VІІ скликання такий порядок денний:

 

1.Про внесення змін до рішення ХІ сесії  Барвінківської міської ради VII скликання від 12.08.2016 № 303 «Про затвердження Положення та голови тендерного комітету Барвінківського виконавчого комітету міської ради»

        Інформує :Рєзнікова А.В.- спеціаліст Барвінківського міськвиконкому

2.Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.» та додатків до нього.

                 Інформує :Янгурська Н.В.- головний бухгалтер міськвиконкому

3. Про внесення змін та доповнень до «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барінкове на 2016-2020 роки».

                  Інформує :Янгурська Н.В.- головний бухгалтер міськвиконкому

 

              Міський голова                                             О.О.Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

від  11 жовтня  2017 року                                                             № 640

 

Про внесення змін

до рішення ХІ сесії  Барвінківської міської ради VII скликання від 12.08.2016 № 303 «Про затвердження Положення та голови тендерного комітету Барвінківського виконавчого комітету міської ради»

 

Керуючись Законом України від 25.12.2015 № 922-УІІІ «Про публічні закупівлі» та наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Барвінківська міська рада 

                              В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни і доповнення до рішення ХІ сесії Барвінківської міської ради VII скликання від 12.08.2016 № 303 «Про затвердження Положення та голови тендерного комітету Барвінківського виконавчого комітету міської ради», а саме викласти підпункт 2.1. пункту ІІ «Засади діяльності тендерного комітету» положення про тендерний комітет Барвінківського виконавчого комітету міської ради у наступній редакції:

- «2.1. Положення про тендерний комітет Барвінківського виконавчого комітету міської ради затверджується рішенням Барвінківської міської ради.

Склад комітету, зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови Барвінківської міської ради.

До складу комітету входять не менше п’яти осіб.»

2. Затвердити Положення про тендерний комітет Барвінківського виконавчого комітету міської ради із змінами та доповненнями.(Додається)

3.Рішення VІІІ сесії VII скликання Барвінківської міської ради від 27.05.2016 № 198 «Про затвердження складу тендерного комітету при Барвінківському виконавчому комітеті міської ради» (зі змінами та доповненнями) визнати таким, що втратило чинність.

4. Відповідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднити рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття на стендах та веб-сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію Барвінківської міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства (Степанова Т.А.).

 

Міський голова                                                                                 О.О. Бало

 

Додаток 1

до рішення ХХУ сесія

Барвінківської міської ради

VII скликання

від «11» жовтня 2017 року № 640

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Барвінківського

виконавчого комітету міської ради

 

I. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Барвінківського виконавчого комітету міської ради, а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

                  ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1.  Положення про тендерний комітет Барвінківського виконавчого комітету міської ради затверджується рішенням Барвінківської міської ради.

Склад комітету, зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови Барвінківської міської ради.

До складу комітету входять не менше п’яти осіб

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням Барвінківської міської ради, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень міським головою, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на      веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо змін у складі комітету;

розміщує інформацію про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

      Секретар міської ради                                      Г.В.Блудова

 

 

 

                                                       

 

РІШЕННЯ

 

       від  11 жовтня  2017 року                                                        №  641

 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.» та додатків до нього.

 

         Відповідно до п.7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України,  Постанови Кабінету   Міністрів  України  від 23 квітня 2014 року. № 117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються  за бюджетні кошти» ( із змінами), керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

        Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2016 року №372 « Про бюджет м.Барвінкового на 2017 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 27 січня 2017 року №, від 10 лютого 2017 року №454, від 31 березня 2017 року №469, від 05 травня 2017 року № 513 , від 30.05.2017р. № 541, від 09 06.2017р. №553, від 30.06.2017р. №585, від 28.08.2017р. №602, від 08.09.2017р. № 623 виклавши їх у новій редакції:

 

1.     Визначити на 2017 рік:

 

-  доходи міського  бюджету у сумі 19735,7 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 13699,4 тис. грн., доходи спеціального фонду  міського бюджету 6036,1 тис. грн., згідно з додатком №1   цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сум 21695,8  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 14469,5 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 7226,3 тис. грн.;  згідно з додатком 2 цього рішення.

     2. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

 

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2017 рік.

4.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду

міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;      

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         - поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

 

5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію   окремих місцевих (регіональних)  програм , згідно з додатком  № 4 до цього рішення .

 

 6. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 769,9 тис.грн., який складається з дефіциту загального  фонду  в сумі 1323,0 тис.грн. та профіциту  загального фонду  в сумі 553,1 тис.грн.        

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 1323,0 тис.грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 553,1тис.грн. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 553,1 тис.грн. за рахунок доходів.

 

7. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1190,1 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2017року в сумі 637,0 тис.грн., та надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) у сумі 553,1 тис.грн.(додаток № 5 ).

 

         8. .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

         - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

      9. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  грошових  показниках для кожної

бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №7 до цього рішення.

 

        10. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком№6 до цього рішення.

 

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського

бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України

      

        13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею

71 Бюджетного кодексу України .

 

        14 Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2017 році за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

 За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.  

 

15. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2017 рік.

 

16. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа, сплата судового збору  та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 17. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності

працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2017 рік.

 

18. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23

квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

19. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 

        20. Додатки 1-7 та пояснювальна записка до цього рішення є його невід’ємною частиною

 

21. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 11 жовтня  2017  року.

 

  22.  Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про  бюджет м. Барвінкове  на  2017  рік ”  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

 

 23.  Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2017  рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

             Міський голова                                                    О.О.Бало

 

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради XXV сесії   VII скликання          №  від 11 жовтня 2017 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2016 року № 372 « Про бюджет м.Барвінкового на 2017 рік» та додатків до нього (із змінами).

 

 

Внесення змін до міського бюджету на 2017 рік пропонується здійснити на підставі п.7, п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

 

I. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснити переміщення.

1. з КФК на КФК в межах затверджених асигнувань по загальному фонду:

- з «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку» 80,0 тис.грн. та направити їх   на  « Інша субвенція» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 80,0 тис.грн. (Управлінню соціального захисту населення на виконання програми соціального захисту населення в Барвінківському районі 2013-2017 роки  для компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян міста на міських маршрутах);

2. з КЕКВ на КЕКВ в межах затверджених асигнувань по загальному фонду:

- «Дошкільна освіта» з  КЕКВ 2240 « Оплата послуг( крім комунальних)» 19,0 тис.грн. на КЕКВ 2210  «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» (на придбання воріт з хвірткою для дошкільного закладу (ясел-садочку)№3 «Золотий ключик);

 

 

       Міський голова                                                 О.О.Бало

 

 

 

                                               РІШЕННЯ

 

                       від  11 жовтня  2017 року                                               № 642

 

Про внесення змін та доповнень  до

«Програми соціально-економічного та культурного розвитку

м.Барвінкове  на 2016-2020 роки»

 

Відповідно до внесених змін до міського бюджету на 2017 рік,  враховуючи  пропозиції комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни  та доповнення до додатку № 2  «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барвінкове  на 2016-2020 роки», а саме:

- в позиції «Надання субвенції з міського бюджету районному бюджету на компенсаційні  виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян міста на міських маршрутах» в графі «3» «Всього»  цифру «180,0» змінити на цифру «260,0» і в графах «8» «Всього» та «10» «міський бюджет» цифру «80,0» змінити на цифру «160,0»

і дану позицію викласти в наступній редакції:

 

 

Перелік заходів

 

Всього

 

2017 рік

всього

міський бюджет

1

2

3

8

10

 

Надання субвенції з міського бюджету районному бюджету на компенсаційні  виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян міста на міських маршрутах

 

 

 

260,0

 

 

 

160,0

 

 

 

160,0

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи щодо реалізації «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барвінкове  на 2016-2020 роки» в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на комісію з питань 

законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

 

Міський голова                                                              О.О.Бало