Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні  комітету з конкурсних торгів

 Барвінківського виконавчого комітету  міської ради

протокол  № 31   від  «08»  вересня  2014 р.

Голова комітету

Гапон Є.Б.

 

_______________ (підпис)

М. П. 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ  КОНКУРСНИХ  ТОРГІВ

 

на закупівлю послуг:

 

„Поточний ремонт дороги комунальної власності

по вул. Свердлова  в  м. Барвінкове Харківської області ”

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

 

м. Барвінкове

2014р.

 

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкур-сних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року

№ 1197-VII  далі Закон

2. Інформація про замовника торгів:

 

повне найменування:

Барвінківський виконавчий комітет  міської ради

місцезнаходження:

Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  64701

- посадова особа замовника,    уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Гапон Євген Борисович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради:    тел. 05757-41155,   факс 05757-42007,    E-mail: barvrada2007@rambler.ru

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі:

„Поточний ремонт дороги комунальної власності

по вул. Свердлова  в  м. Барвінкове Харківської області”

вид предмета закупівлі:

Послуга

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце: Харківська область, м. Барвінкове,

вул. Свердлова – 10 723,6 м2

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

жовтень-грудень  2014 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

 

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою

 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має пра-во не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропози цій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запи-тів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не мен-ше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робо-чого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідоми-ти про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до  статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпе-чити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присут-ності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за під-писом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, прону-мерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визна-ченим частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначен-ня замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані, прошиті та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* крім оригіналів та нотаріально засвідчених документів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноважен-ня посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „ Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів ”).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбаче-но оголошенням про проведення процедури закупівлі) документ, який підтверджує внесення учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів не прошивається разом з іншими документами в пропозиції, а вкладуться в той самий конверт окремо;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкур сних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим ви-могам по предмету закупівлі, встановленим замовником, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 100 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурс-них торгів замовник керується а учасник надає перелік документів згідно кваліфікаційних критеріїв, зазначених у ст. 16, 17 Закону (якщо в документації конкурсних торгів чітко не визначено яким чином підтверджується та чи інша вимога  Закону  вона підтверд-жується довідкою складеною в довільній формі), а саме :

·        Реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок

·        довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (За формою що надана в додатку№1)

·        довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази (За формою що надана в додатку№1) в разі якщо необхід-не для виконання робіт обладнання є орендованим в складі пропозиції конкурсних торгів додаються копії договорів орен-ди. Строк дії цих договорів не повинен бути меншим ніж строк закінчення робіт, тобто «31» грудня 2014р.

·        Інформація в довільній формі про досвід виконання аналогіч-них договорів із зазначенням предмету договору; назви, адреси замовників та П.І.Б., номеру телефону контактних осіб цих замовників, яким здійснювалось виконання робіт, що є предме-том закупівлі. (для підтвердження цієї вимоги в складі пропо-зиції з конкурсних торгів надаються копії договорів на виконан ня аналогічних робіт та оригінали або копії відгуків замовників аналогічних робіт (не менше трьох за останні 2 роки відносно дати розкриття тобто 2012-2014рр.))

·        наявність фінансової спроможності надаються копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період. Баланс і форма 2 та форма 3 або у разі якщо учасник - юридична особа відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язана складати вказані документи, такий учасник подає копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього та надає в складі пропозиції конкурсних торгів інформацію про законодавчі підстави для їх ведення, складену в довільній формі

·        Оригінал довідки з обслуговуючого банку про наявність поточних рахунків та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не раніше ніж 10.09.2014 року

·        нотаріально завірену копію ліцензії з додатками на право здійс-нення будівельної діяльності (виконання робіт, які є предметом закупівлі), що є чинною на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

·        Копія Статуту або іншого установчого документу

·        Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб), номер поточного рахунку назва банку, МФО банку.

·        Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

·        Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

·        Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

·        Копія паспорту особи, яка підписує пропозицію конкурсних торгів.

·        Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність (наяв-ність) заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

·        Оригінал довідки з Міністерства Юстиції України або його територіального підрозділу про те, що учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство станом не раніше ніж 10.09.2014 р.

·        Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість – для учасника, який є платником податку на додану вартість, завірену печаткою* учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника

·        Копію довідки про взяття на облік платника податків, завірену печаткою* учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника

·        Копію документу, завірену печаткою* учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника, який підтверджує правомочність уповноваженої особи учасника на  підписання договору за результатами торгів (виписка  з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління; наказ про призначення, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом або інше)

·        Довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про наявність чи відсутність фактів притягнення фізичної особи, яка є учасником, або службової (посадової) особи, яку уповноваже-но учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

·        Довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про наявність чи відсутність фактів засудження фізичної особи, яка є учасником, або службової (посадової) особи, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення про-цедури закупівлі, за злочин, пов'язаний з порушенням процеду-ри закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

·        Письмове зобов’язання учасника, складене в довільній формі, щодо відсутності намірів чи вчинення свідомих або несвідомих дій, направлених на встановлення домовленості між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямованої на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника

·        Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  станом не раніше ніж 10.09.2014 року, що подається відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо затвердження деяких нормативно-правових актів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 20 жовтня 2005 року N 97

До витягу обов’язково повинні бути внесені такі відомості:
а) для юридичних осіб:
- серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; 
- місце проведення державної реєстрації; 
- розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної особи; 
- дата закінчення формування статутного або складеного капіталу юридичної особи; 
- керівник юридичної особи;
- засновники юридичної особи; 
- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності; 
- основні види діяльності; 
- стан юридичної особи; 
- статус відомостей про юридичну особу;
б) для фізичної особи - підприємця: 
- дані про постановку на облік (зняття з обліку); 
- серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; 
- місце проведення державної реєстрації; 
- дані про управителя майна фізичної особи - підприємця; 
- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи -підприємця без довіреності;
- основні види діяльності; 
- стан фізичної особи – підприємця;»

·                      Довідка в довільній формі про зазначення учасником у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (якщо залучення не передбачається надати довідку яка б про це свідчила).

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

 

Технічне завдання.  Додаток №3

 

Пропозиція конкурсних торгів подається на фірмовому бланку з чітким визначенням вартості згідно додатку 2.   Ціна конкурсної пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000  та  ВБН Г.1-218-182 : 2006 із урахуванням змін та доповнень. В ціні конкурсної пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт з урахуванням робіт, що надаються субпідрядними організаціями. Вартість робіт повинна враховувати усі податки та збори , що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих робіт.

До розрахунку ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у зв’язку з участю у торгах. В кінці конкурсної пропозиції Учасник зазначає суму розрахунку і ця сума є ціною пропозиції. Пропозиція конкурсних торгів повинна містити наступне:

·   Умови розрахунків – відстрочка платежу ___ днів

 

·        Розрахунок договірної ціни. До ціни пропозиції включаються за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДБН Д.1,1-1-2000 та  ВБН Г.1-218-182 : 2006 з урахуванням змін та доповнень, а саме:

-         Локальний кошторис

-         Розрахунок прибутку

-         Відомість ресурсів

-         Розрахунок загальновиробничих витрат

-         Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій.

 

Графік виконання робіт за яким повинно вестись будівництво надається Замовником (додаток №1)

 

     Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

8. Опис окремої частини (частин) предмета заку-півлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

·  спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

·  місце подання пропозицій конкурсних торгів

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  кабінет № 1.

·  кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

16 жовтня  2014року,  0900год                                              

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені пред-ставники. Відсутність учасника або його уповноваженого предста-вника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхи-лення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноважен-ня посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних

Для підтвердження особи такий представник повинен надати пас-порт або інший документ державного зразку, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється на-явність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найме-нування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної про-позиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропози-цій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затверд-женою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печат-кою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом од-ного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

·      місце розкриття пропо-зицій конкурсних торгів

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  кабінет заступника міського голови.

·      дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

16 жовтня 2014 року,   1000год

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки

Для оцінки наданої учасником конкурсної пропозиції будуть використовуватись два критерії

1)     ціна  - 50 балів отримує учасник з найменшою ціною

формула розрахунку балів інших учасників:

Б = Цминиск * Бмах

де

Цмин – найменша ціна із запропонованих.

Циск – ціна учасника по якій ведеться розрахунок балів

Бмах – максимальна кількість балів по цьому критерію

2)     Умови оплати – відстрочка 50 балів за найбільшу відстрочку

формула розрахунку балів інших учасників

Б= Вобчмах * Бмах

Вмах – найбільша відстрочка  із запропонованих.

Вобч – відстрочка учасника по якій ведеться розрахунок балів

Бмах – максимальна кількість балів по цьому критерію

відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує - суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статей 40, 41 Закону. Проект договору в додатку № 4.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

 

   Додаток №1  до Документації конкурсних торгів

З предметом закупівлі послуги:

„ Поточний ремонт дороги комунальної власності

по вул. Свердлова  в  м. Барвінкове Харківської області ”

 

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

 

Посада

П.І.Б.

Освіта (навчальний заклад, коли закінчено навчання), фах

Працює на

підприємстві учасника

(з якої дати)

Загальний стаж роботи за фахом

Приміт

ка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази

 

Найменування обладнання та матеріально технічної бази *

Кількість

Балансова вартість

Власне/

Орендо

ване

Дата

початку експлу

атації

Технічний стан

 

 

 

 

 

 

 

Графік виконання робіт

 

№ зп

 Найменування робіт

Жовтень

Листопад

Грудень

1

Підготовчі роботи

 

Подпись:  

  

 

 

2

Закупівля  матеріалів

 

Подпись:  

  

 

 

3

Поточний ремонт дороги

 

 

Подпись:  

  

 

4

Здача в

експлуатацію

 

Подпись:  

  

 

 

Додаток № 2 до Документації конкурсних торгів

                                               З предметом закупівлі послуги:

„ Поточний ремонт дороги комунальної власності

по вул. Свердлова  в  м. Барвінкове Харківської області ”

 

 

            В складі своєї пропозиції конкурсних торгів учасник повинен надати заповнену форму  „Пропозиція” у вигляді, наведеному нижче:

 

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

 (форма, яка подається учасником на фірмовому бланку, у разі його наявності)

_______________________________________

                  ( найменування учасника)

 Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів цим надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у відкритих торгах на закупівлю робіт по будівництву об’єкта: ________________________________________________________

 1.Повне найменування учасника:____________________

 2.:Місцезнаходження учасника:______________________

 3. Загальна вартість (ціна) пропозиції конкурсних торгів, що зазначена цифрами та літерами:_________грн. (з урахуванням ПДВ, якщо ПДВ передбачено)

Умови розрахунків – відстрочка платежу ___ днів

4. Телефон, факс:_____________________________             

5. Ідентифікаційний номер:_____________________              

6.  Місце та дата державної реєстрації:_________________

7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію:___________

8. Правовий статус;організаційно-правова форма учасника- юридичної особи:________________________

9. Банківські реквізити: _______________________

10. Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та індивідуальний податковий номер для учасника, який є платником податку на додану вартість:___

11. Відомості про керівника учасника-юридичної особи

( П.І.Б., посада, контактний телефон ): _________________

12. П.І.Б., зразок підпису, для юридичної особи - посада особи

(осіб ), уповноваженої (уповноважених) підписувати  пропозицію конкурсних торгів від імені учасника:____________________

13. П.І.Б., зразок підпису, для юридичної особи - посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати договір про закупівлю за результатами процедури закупівлі ________________________________________

Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції конкурсних торгів за цінами та на загальну вартість:

що зазначена цифрами та літерами:_________грн.

(з урахуванням ПДВ, якщо ПДВ передбачено)

        До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація  конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів ( при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

   Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання  виконати всі умови, передбачені Договором.

             Ми погоджуємося дотримуватись умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом _____ днів з дати розкриття пропозицій конкурсних  торгів. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку. 

    Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції конкурсних торгів з більш вигідними для Вас умовами.  Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми беремо на себе  зобов’язання підписати Договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів, із замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, і виконати всі умови, передбачені  Договором.

___________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчені печаткою* учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи»

 

 

Додаток №3 до Документації конкурсних торгів

З предметом закупівлі послуги:

„ Поточний ремонт дороги комунальної власності

по вул. Свердлова  в  м. Барвінкове Харківської області ”

 

„ Поточний ремонт дороги комунальної власності  по вул. Свердлова  в  м. Барвінкове Харківської області ”   передбачає такі роботи:  (перелік надано в стислій формі)

 

з/п

Найменування робіт та затрат, одиниця вимірювання

кількість

 

1

Укладення покриття з щебеню товщиною 8 см  з пропитуванням бітумом. 

                                                                    1000м2

10,7236

 

2

На кожен 1 см зміни товщины шару

додавати або  віднімати  до норми   18-39-4

                                                                    1000м2

10,7236

 

 

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

кількість

 

 

 

 

 

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

 

 

 

Поковки з квадратных заготівок, маса 1,8 кг

т

0,033564868

 

Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт

т

54,797596

 

Толь з крупнозернистою посипкою , марка ТВК-350

м2

64,3416

 

Бруски обрізні з хвойных пород, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт

м3

0,965124

 

Щебінь  з природного каменю для будівельних рабіт,

фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше

м3

109,38072

 

Щебінь  з природного каменю для будівельних робіт,

фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше

м3

114,74252

 

Щебінь  з природного каменю для будівельних робіт,

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше

м3

114,74252

 

Щебінь  з природного каменю будівельних робіт,

фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше

м3

656,28432

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4 до Документації конкурсних торгів

З предметом закупівлі послуги:

„ Поточний ремонт дороги комунальної власності

по вул. Свердлова  в  м. Барвінкове Харківської області ”

 

 

                                     Д О Г О В І Р № ___                ПРОЕКТ

       на виконання робіт по об’єкту «Поточний ремонт дороги комунальної власності

 по вул. Свердлова в м. Барвінкове Харківської області»

 

            м.Барвінкове                                                                « ____ » __________ 2014 р.

 

   Барвінківський виконавчий комітет міської ради,  в особі  міського голови Бало Олександра Олексійовича, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – Замовник), з однієї  сторони, і __________________________________________ ________________, в особі ________________________________________на підставі Статуту, (далі –Підрядник), з іншої сторони, (Замовник та Підрядник разом іменуються – Сторони, а будь-яка окремо – Сторона), керуючись Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду, затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 (із змінами),  Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-VI, Цивільним і  Господарським кодексами України, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

 

1.              Предмет Договору

1.1. За завданням Замовника, Підрядник зобов'язується на свій ризик відповідно до технічного завдання надати послугу по об’єкту «Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Свердлова  в м. Барвінкове Харківської області» (далі - Послуга), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану Послугу.

1.2. Обсяги закупівлі Послуги можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами ціни Договору.

2. Якість робіт

 2.1. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів (з пред'явленням сертифікатів), виконаних робіт  вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

3.Ціна Договору

3.1. Договірна ціна договору становить _________________ (_договірна ціна прописом) тис. грн., в т. ч. ПДВ 20% -_____________ тис. грн.

3.2. Протягом усього строку виконання робіт договірна ціна не може змінюватись(п.5 ст. 40 Закону).

3.3. Оплата за надану послугу здійснюється на підставі оформленого акту здачі-прийняття робіт і здійснюється протягом ____ (не повинен відрізнятися від строку, що був зазначений в критерії оцінки – «Умови оплати») днів з дати підписання такого акту, за умови надходження державної субвенції 3амовнику. Згідно п 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 
02.03.2012
  № 309  та зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України  20 березня 2012 р. 
за  № 419/20732 бюджетні зобов’язання за даним договором підряду приймаються виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4. 3амовник підписує акти приймання виконаних робіт за умови надання на виконаний обсяг робіт від постачальників продукції сертифікатів, паспортів, інших документів виробників на обладнання, матеріали, вироби, деталі, конструкції тощо.

         3.5. Замовник, у разі відсутності зауважень до актів приймання виконаних робіт, протягом 5 робочих днів з моменту їх надання Підрядником підписує їх і один екземпляр повертає Підряднику. За наявності зауважень Замовник відмовляється від приймання актів виконаних робіт, надає Підряднику зауваження і зазначає термін усунення недоліків.

3.6. Ціна Договору є  динамічною та може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.7. Договірна ціна Робіт визначена відповідно до державних будівельних норм України згідно з «Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013»  та ВБН Г.1-218-182 : 2006 зі змінами та доповненнями.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник при надходженні бюджетних коштів перераховує Підряднику аванс у розмірі 30% ціни обсягу Послуги за Договором, протягом 10 днів, з моменту надходження бюджетних коштів, для придбання Підрядником необхідних для виконання кожного виду робіт матеріалів, конструкцій, виробів у порядку, передбачених п.п. 1) п.1 Постанови  КМУ від 23 квітня 2014 р. N 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

 Згідно з п.п. 1) п.1 постанови КМУ № 117  від  23.04.2014р. попередня оплата передбачається на строк не більше одного місяця.

Використаний аванс погашається на підставі акту виконаних робіт (форма КБ-2в і довідки КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін.

Підрядник зобов'язується згідно з Постановою КМУ від 27.12.01 № 1764використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання Робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом одного місяця після одержання авансу. По закінченні одно місячного терміну, невикористані суми авансу повертаються Замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки Національного банку України із застосуванням коефіцієнта 1,2.

4.2. Оплата за надану послугу здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок підрядника, згідно актів виконаних робіт та наданого ним рахунку.

5. Терміни виконання робіт

5.1. Початок, закінчення надання Послуги  визначаються Календарним графіком виконання Робіт, але можуть бути виконані достроково.

5.2. При простроченні надання Послуги більш, ніж на місяць, а також при її наданнні з порушенням завдання, Замовник має право розірвати Договір, повідомивши Підрядника, який повинен відшкодувати Замовнику збитки.

5.3. Про виникненні обставин, які не залежать від Підрядника та перешкоджають йому своєчасно надати Послугу, Підрядник має невідкладно повідомити Замовника. Рішення Сторін подовжити строк надання Послуги оформлюється шляхом укладення у письмовій формі додаткової угоди, в якій вказуються обставини, що стали підставою для її укладення.

5.4. У разі затримки фінансування Сторони мають право призупинити взяті на себе обов’язки по Договору до моменту виділення асигнувань з бюджету або інших джерел фінансування на дану послугу.

 

6.Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

- надати Підряднику дозвільну та проектну документацію відповідно до умов договору;

- прийняти в установленому порядку та оплатити надану послугу, на умовах цього договору;

- негайно повідомити  Підрядника про виявлені недоліки в наданні послуги.

 6.2.Замовник має право:

- достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк не пізніше  ніж за 5 (П’ять) днів;

- зменшувати обсяг закупівлі надання послуги та загальну ціну Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору та попереджають за 10 днів;

           - забезпечити здійснення у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю та обсягами надання послуги;

           - відмовитися від прийняття наданої послуги у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисі та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

           - вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

- відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав надавати послугу або надає її настільки повільно,  що закінчення її у строк, визначений Договором , стає неможливим;

 - відмовитися від Договору в будь-який час до завершення надання послуги, оплативши Підряднику виконану частину послуги з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

 - ініціювати внесення змін у Договір, або вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

- забезпечити надання  послуги у строки, встановлені Договором та визначені календарним графіком, та передати її Замовнику;

- надати Замовнику документи, щодо якості та вартості матеріалів і обладнання, що використовуються на об'єкті;

-  при наданні послуги дотримуватися необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та довкілля протягом всього терміну надання Послуги до здачі об'єкту в експлуатацію, відповідно до діючих норм та правил;

- ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкту до моменту введення в експлуатацію покладається на Підрядника;

- забезпечити збереження матеріалів та обладнання, результатів наданої Послуги в робочий час на об’єкті ;

- до здачі об'єкту в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, паспорти та сертифікати на використані матеріали й обладнання;

- Підрядник гарантує відповідність наданої Послуги санітарним правилам та нормам, а також гарантує її якість протягом не менш ___ (______) років..

6.4. Підрядник має право:

 -  своєчасно та  в повному обсязі отримати плату за надану Послугу;

 - у разі невиконання зобов’язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника у строк не пізніше  ніж за 5 (П’ять) днів;

- залучати за згодою Замовника до надання Послуги субпідрядні спеціалізовані організації. Субпідрядники, що залучаються до надання послуги, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання тощо).

 

7. Порядок здачі - приймання виконаних робіт

7.1. Здача-приймання наданої Послуги оформляється актами виконаних робіт ф. КБ-2в та довідки ф.КБ-3, ф. КБ-2в.

Замовник протягом 3 (Трьох) днів з дня отримання акту повертає Підряднику підписаний акт виконаних робіт або мотивовану відмову прийняти надану Послугу.

7.2. У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти надану Послугу, Сторони складають двосторонній акт із переліком необхідних доробок та строків їх виконання.

7.3. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку він зобов'язаний протягом 5 (П’яти) днів письмово запросити Підрядника для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо останній відмовився взяти участь у складенні такого акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів у однобічному порядку і надіслати його Підряднику.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. За невиконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України.

8.2. За кожен день затримки здачі виконаних робіт (Послуги), Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від суми невиконаних робіт (Послуги).

           8.3. У  випадку  необґрунтованої просрочки  оплати за надану послугу Замовник сплачує Підряднику неустойку за  кожний  день  просрочки   в  розмірі   не  нижче  облікової  ставки  НБУ, діючої на момент відмови від суми вартості виконаних робіт.

8.4.  Сплата пені не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за  Договором у повному обсязі.

8.5. Підрядник несе вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних pecypciв.

8.6. Виконання усіх робіт проводити під безпосереднім керівництвом посадових осіб Підрядника.

8.7. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб Підрядника на виділених територіях, об’єктах, дільницях Замовника, розслідується і береться на облік підприємством, працівником  якого є потерпілий.

8.8. Відповідальність за безпечне виконання робіт, забезпечення засобами індивідуального захисту та пристосуваннями покладається на відповідального працівника Підрядника.

8.9. Замовник не несе відповідальності за прострочення терміну платежу, в разі затримки проходження коштів в органах управління державної казначейської служби. 

 

 

9. Обставини непереборної сили

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза  волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.  

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник  повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох)  днів з дня розірвання цього Договору.

10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

11. Строк дії договору

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін  і діє до повного виконання згідно Календарного графіку до 31 грудня  2014 року,  а в частині оплати до повного розрахунку за надану  послугу.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12. Інші умови

12.1. Підрядник має статус ________________________________________________________________.

12.2. Сторона несе відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі даних про неї та зобов‘язується у випадку їх зміни на пізніше 3 (Трьох) днів з дати такої зміни у письмовій формі повідомляти про це іншу Сторону.

12.3. Всі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.4. Договір складений у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

13. Додатки до Договору

13.1. До Договору додаються додатки, які є його невід'ємною частиною:

1) Технічне завдання;

2) Договірна ціна  з кошторисною документацією;

3) Календарний графік виконання Робіт.

 

14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

                                      Замовник:                                                             Генеральний підрядник: