Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Від 27.12.2011 № 428)

 

РЕЄСТР
отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних  пропозицій, цінових пропозицій

1.Замовник:

1.1. Найменування

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

1.2. Місцезнаходження

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3. 64701

1.3. Відповідальний за проведення торгів

Гапон Є.Б.____

(прізвище, ініціали)

Телефон  (05757) 4-22-36

Телефакс (05757) 4-20-07

2. Інформація про предмет закупівлі

РОБОТА   по будівництву об’єкта  «Газифікація  південно-західної  частини  м. Барвінкове Харківської  області  з  ГРП».    Будівництво газопроводу високого тиску Ø 219, 108 – 29,1п.м.,____ низького тиску Ø250, 180, 160, 140, 110, 90, 75, 63 – 7787,1п.м., ГРП____________________________

(найменування предмета закупівлі згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України)

3. Вид процедури закупівлі

Відкриті торги_________________________________________________________________________

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному друкованому виданні з питань державних закупівель.

  02.07.2012р.,      № 235347(БУД)

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) :

N
з/п

Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікацій-ний код/реєстраційний номер обліко-вої картки платника податків* учасни-ка процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів (квалі-фікаційну пропозицію, цінову пропозицію)

Дотримання перед-бачених у докумен-тації конкурсних торгів (запиті щодо ці-нових пропози-цій) вимог щодо форми подання пропозиції кон-курсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)

Підпис особи, що зареєструвала про-позицію конкурс-них торгів (квалі-фікаційну пропо-зицію, цінову про-позицію), та під-пис особи, що пе-редала її особисто (якщо передано особисто)

Примітка

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

1

01.08.12

11-00

Товариство з обмеженою відпо-відальністю виробничо технічне підприємство„Теплоенергопром”, ЄДРПОУ  30237667

дотримано

підписано

 

особисто

2

01.08.12

13-03

Товариство з обмеженою відповідальністю „Газтехнобуд”,

ЄДРПОУ 34329007

дотримано

підписано

 

особисто

6. Інша  інформація

_______________________________________________________________________________________

7. Прийняття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) закінчилося    02 серпня  2012р.                        09-00 год

                                  (дата)                                                 (час)

 

Голова комітету з конкурсних торгів                     Гапон  Є.Б.                        підписано

                                                                                                (прізвище, ініціали)                          (підпис)                 М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                Курченко О.В.                    підписано

                                                                                                 (прізвище, ініціали)                          (підпис)