Комісії виконкому

      УКРАЇНА

                        БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                     ХАРКІВСЬКА     ОБЛАСТЬ

                                                 ХХХУ   сесія  міської  ради  V скликання

                                                                           РІШЕННЯ

   від    16 липня  2009   року                                                                                        №  511

 Про затвердження Положення про узгоджувальну комісії по  вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування

Відповідно до ст.158 Земельного Кодексу України,  керуючись п.34 ст.26, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,Барвінківська міська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про узгоджувальну комісію по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування , що додається.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з земельних питань (А.Сопко) та   першого заступника міського голови  Гапона Є.Б.

       Міський голова                                                                                  О.В. Топал

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  ХХХV сесії 

Барвінківської  міської ради

V скликання

від   16 липня  2009 року № 511

ПОЛОЖЕННЯ

про  узгоджувальну комісію по  вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування

1.Загальні положення

1.1.Положення “Про узгоджувальну комісію по  вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування “( надалі “Положення”), визначає правові, організаційні засади  діяльності (функціонування) узгоджувальної комісії по розгляду спорів з приводу суміжного землекористування (надалі “узгоджувальна комісія”) її функціїї і завдання в галузі регулювання земельних відносин.

1.2.Положення розроблене на підставі  вимог :

-Земельного Кодексу України ст.12, 158,159,160,161, глави 17 ;

-Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ;

-Закону України “Про основи містобудування” ;

-Інших чинних нормативно-правових документів.

1.3.Органом, що вирішує земельні спори в місті Барвінковому є виконавчий комітет Барвінківської міської ради, якому міською радою делеговані повноваження по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства. Для розгляду спору і підготовки проекту рішення при виконавчому комітеті міської ради створюється узгоджувальна комісія по вирішенню земельних спорів

1.4.Узгоджувальна комісія – колегіальний орган, утворений Барвінківською міською радою відповідно до повноважень, передбачених Земельним Кодексом України в галузі земельних відносин. Кількісний та персональний склад комісії затверджується рішенням сесії міської ради.

1.5.Узгоджувальна комісія  в своїй діяльності керується Конституцією України. Земельним Кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, чинними рішеннями міської ради, іншими нормативно-правовими актами та даним “Положенням”.

2.Основні    завдання та повноваження

2.1.Узгоджувальна комісія відповідно до Земельного Кодексу України та в межах своєї компетенції розглядає земельні спори на території міста Барвінкового щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян,додержання громадянами правил добросусідства.

2.2.Основними завданнями  узгоджувальної комісії є врегулювання земельного спору між суміжними землекористувачами. З цією метою комісія вправі:

-робити запити місцевим органам державної виконавчої влади,структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, організаціям, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою, підприємствам, установам, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним особам) про надання інформації, матеріалів та  своїх висновків , що стосуються розгляду земельного спору, які зобов’язані у визначений законодавством термін, надати інформацію або повідомити про її відсутність ;

-для розгляду земельного спору залучати експертів, фахівців, спеціалістів інших місцевих органів влади, підприємств, організацій та установ за погодженням з їх керівництвом ;

-подавати свій висновок та пропозиції щодо врегулювання земельного спору для прийняття відповідного рішення із зазначеного питання в установленому порядку.

2.3.Узгоджувальною комісією не розглядаються земельні спори між співвласниками будинку.

3.Порядок підготовки матеріалів, розгляду земельного спору та прийняття рішення узгоджувальною комісією.

3.1.Організація роботи та підготовка матеріалів на розгляд узгоджувальною комісією земельного спору здійснюється секретарем узгоджувальної комісії.

3.2.Засідання узгоджувальної комісії проводиться в другий та четвертий четвер кожного місяця. Попереднє ознайомлення та вивчення матеріалів членами комісії проводиться в попередній понеділок. Документація зберігається у секретаря комісії.

3.3.Земельні спори розглядаються на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня подання заяви. Заява подається спеціалісту з питань регулювання земельних відносин для перевірки, надалі передається для реєстрації спеціалісту з питань місцевого самоврядування та контролю за зверненнями громадян апарату міськвиконкому в письмовій формі і повинна містити :

-найменування органу, до якого вона подається ; найменування сторони та адреси із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, адреси проживання, номера телефону другої сторони спору ;

-виклад обставин виникнення спору ;  зазначення доказів ; підпис заявника та дату заповнення. 

            До заяви подаються наступні документи :

 -документ, який засвідчує право власності на житло ;

-документ, який засвідчує право власності на землекористування –документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;

-матеріали  КПТІ ;

-план спірної ділянки по фактичному землекористуванню ;

-акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів, попередні рішення місцевих органів державної влади щодо врегулювання спору, якщо такі мали місце. Комісія може вимагати представлення інших додаткових документів в залежності від конкретної справи.

 3.4.Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які не пізніше як за 5 днів до дня засідання узгоджувальної комісії повідомляються усно чи письмово секретарем про час і місце розгляду спору чи виїзду комісії на місце. У випадку, якщо в ході підготовки матеріалів на розгляд узгоджувальної комісії буде з’ясовано , що до заяви не додано усі документи, необхідні для розгляду спору, у повідомленні про час і місце розгляду спору вказується перелік документів, які необхідно представити.

3.5.Порядок ведення засідання комісії, а також обов’язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.

3.6.Голова комісії оголошує склад комісії, роз’яснює сторонам їх права та обов’язки і сприяє  у здійсненні належних їм прав.

3.7.У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд, питання розгляду переноситься. Повторне засідання комісії відбувається не пізніше 7 днів після першого, і може мати місце лише з поважних причин. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

3.8.Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

3.9.Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні земельного с пору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як  сторонами, так і комісією.

 3.10.Експертами можуть виступати фізичні і юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

3.11.Права, обов’язки та відповідальність експерта визначаються діючим законодавством.

3.12.Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає :

геодезичне встановлення меж земельної ділянки на місцевості ; відновлення меж земельної ділянки на місцевості ;  інші дії.

3.13.Витрати, пов’язані із залученням експертів, фахівців, покладаються на заявника.

3.14.Про кожне засідання комісії складається протокол, у якому зазначаються :

дата засідання; найменування та склад органу  що розглядає спір ; номер справи і найменування сторін ; відомості про явку на засідання сторін та членів комісії або про причини їх неявки;

усні заяви і клопотання сторін; відомості про роз’яснення сторонам  їх прав і обов’язків.

3.15.Засідання узгоджувальної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини складу. Розгляд спору з приводу суміжного землекористування здійснюється узгоджувальною комісією в межах своєї компетенції при умові дотримання вимог, вказаних у цьому Положенні, щодо оформлення в повному обсязі необхідних документів.

3.16.Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.

 3.17.Висновок узгоджувальною комісією приймається за результатами розгляду земельного спору простою більшістю голосів від складу комісії і заноситься до протоколу засідання. Висновок узгоджувальної комісії дійсний 1 рік протягом якого на підставі висновку може бути прийняте відповідне рішення міською радою. В іншому випадку дане питання підлягає повторному розгляду узгоджувальною комісією.

3.18.Протокол засідання узгоджувальної комісії оформляється  секретарем комісії і підписується головою комісії  та секретарем. Протокол засідання комісії зберігається у секретаря   комісії.

3.19.Протоколи ведуться згідно діючих інструкцій по веденню діловодства, зберігаються з усіма первинними документами 5 років, після чого підлягають зберіганню в установі.

3.20.За результатами розгляду земельного спору на підставі протоколу засідання узгоджувальної комісії складається проект рішення  міської ради чи акт комісії  про вирішення земельного спору, в якому  викладені  умови обстеження, пропозиції та висновки комісії;

3.21.Рішення міської ради чи акт комісії про вирішення земельного спору з відповідним обґрунтуванням надається сторонам у 5-денний термін з часу  їх прийняття

3.22.Не підлягає повторному розгляду протягом року земельний спір по якому є висновок узгоджувальної комісії  та   прийнято рішення міської ради. У випадку незгоди однієї із сторін земельного спору із рішенням міської ради чи  висновком комісії щодо врегулювання земельного спору спір вирішується у судовому порядку.

4. Права і обов’язки сторін, які беруть участь в земельному спорі

Сторони, які беруть участь в земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань і доказів іншої сторони, одержувати копію рішення (витяг з протоколу засідання) узгоджувальної комісії, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його, а також мають інші права, які передбачені законодавством.

5.Керівництво узгоджувальної комісії

 5.1.Керівництво діяльністю узгоджувальної комісії здійснює  голова комісії, а в разу його відсутності – секретар комісії.

5.2.Голова комісії –  перший заступник міського голови. Голова  узгоджувальної комісії вирішує наступні питання :

-проводить прийом громадян і надає консультації по даному питанню , а саме

-чи належить до компетенції узгоджувальної комісії розгляд питання, вказано в заяві;

-чи в повному обсязі подано документи ;

-доцільність представлення додаткових документів в залежності від конкретної справи.

5.3.Секретар комісії – спеціаліст з питань регулювання земельних відносин апарату виконавчого комітету міської ради. Секретар  узгоджувальної комісії вирішує наступні питання :

-веде протокол засідання комісії та несе персональну відповідальність за його відповідність висновку, прийнятого комісією та вчасне оформлення;

-здійснює обов’язки діловода, що стосується діяльності узгоджувальної комісії;

-подає на розгляд міської ради , в разі необхідності, проекти рішень про вирішення земельного спору на підставі протоколу  узгоджувальної комісії;

-готує та видає витяги з протоколу комісії за підписом голови комісії сторонам, які брали участь у земельному спорі.

6.Виконання рішення щодо земельного спору

6.1.Виконання рішення узгоджувальної комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування здійснюється всіма зацікавленими особами, які задіяні у вирішенні земельного спору.

6.2.Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.

6.3.Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли в наслідок порушення нею земельного законодавства.

6.4.Виконання рішення може бути призупинено або його термін може бути продовжений Барвінківською міською радою або місцевим судом.

7. Прикінцеві положення.

6.1.Дане Положення може бути змінене та доповнене на підставі рішення міської ради.

6.2.Технічне обслуговування, пов’язаних з діяльністю  узгоджувальної комісії проводиться службовим автомобілем міської ради за дозволом міського голови.

6.3.Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Барвінківською міською радою.